Pensionsmyndigheten och dess verksamhet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 oktober 2009

Beslut

Ny pensionsmyndighet skapas 2010 (SfU3)

Regeringen vill skapa en ny statlig myndighet som ska ansvara för administrationen av pensioner – Pensionsmyndigheten. Från och med den 1 januari ska den nya myndigheten ta över viss verksamhet från Försäkringskassan och all verksamhet från Premiepensionsmyndigheten. Tanken är att samla ansvaret för pensionsutbetalningarna på ett och samma ställe. Att därmed skapa en effektivare och billigare administration. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, med några mindre ändringar.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till initiativ.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-08-11
Justering: 2009-09-24
Betänkande publicerat: 2009-09-29
Trycklov: 2009-09-29
Betänkande 2009/10:SfU3

Ny pensionsmyndighet skapas 2010 (SfU3)

Regeringen vill skapa en ny statlig myndighet som ska ansvara för administrationen av pensioner – Pensionsmyndigheten.

Från och med den 1 januari ska den nya myndigheten ta över viss verksamhet från Försäkringskassan och all verksamhet från Premiepensionsmyndigheten. Tanken är att samla ansvaret för pensionsutbetalningarna på ett och samma ställe. Att därmed skapa en effektivare och billigare administration.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, med några mindre ändringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-10-14
4

Beslut

Beslut: 2009-10-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten,
2. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
3. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
4. lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd,
5. lag om ändring i lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän,
6. lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara,
7. lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,
8. lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare,
9. lag om ändring i postlagen (1993:1684),
10. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring med den ändringen att 48 c § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
11. lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
12. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,
13. lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension,
14. lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten,
15. lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet med den ändringen av 6 § att orden " - Theofil Anderssons 50-årsfond" utgår samt beslutar dels att 1 § lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3, dels att ingressen till regeringens förslag ändras i enlighet härmed,
16. lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799),
17. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
18. lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,
19. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,
20. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
21. lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl., utom i fråga om 27 §,
22. lag om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,
23. lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna,
24. lag om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration med den ändringen av 18 § att första och andra styckena sammanförs till ett stycke,
25. lag om ändring i lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration,
26. lag om ändring i lagen (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan,
27. lag om ändring i lagen (2004:778) om allmänt ombud hos Försäkringskassan,
28. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
29. lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612),
30. lag om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen,
31. lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag,
32. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:202 i denna del.