Personlig assistans för hjälp med andning

Socialutskottets bet 2019/20:SoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 oktober 2019

Beslut

Behov av andningshjälp ska ge rätt till personlig assistans (SoU3)

Riksdagen sa ja till riksdagens förslag till ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förslaget innebär att andning ska ses som ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans. Det finns många personer, framför allt barn, som har behov av hjälp med andning som i dag inte tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt. I fall där andningshjälp kan ges som egenvård skulle behoven då kunna tillgodoses genom personlig assistans.

De nya reglerna börjar gälla den 1 november 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-08
Justering: 2019-10-10
Trycklov: 2019-10-10
Reservationer 3
bet 2019/20:SoU3

Alla beredningar i utskottet

2019-10-08, 2019-09-26

Behov av andningshjälp ska ge rätt till personlig assistans (SoU3)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-11
Debatt i kammaren: 2019-10-15
4

Beslut

Beslut: 2019-10-16
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 oktober 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:145.

2. Aviserat lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:147 av Pia Steensland m.fl. (KD),

2019/20:202 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 2 och

2019/20:360 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 60 0 0 10
SD 0 58 0 4
C 27 0 0 4
V 0 1 24 2
KD 0 0 20 2
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 1 0 1 0
Totalt 208 59 45 37


3. Ny utredning av LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:202 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 60 0 0 10
SD 58 0 0 4
C 27 0 0 4
V 0 25 0 2
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 286 26 0 37