Personuppgiftslagen

Konstitutionsutskottets betänkande 1998/99:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 1999

Beslut

Personuppgiftslagen bör ses över (KU15)

Riksdagen gjorde två tillkännagivanden till regeringen med anledning av personuppgiftslagen (PUL) som trädde i kraft i oktober 1998 (se 1997/98:KU18 ). Riksdagen gav regeringen i uppdrag att inom EU med kraft verka för en revidering av det EG-direktiv som föranledde PUL. Regeringen fick även i uppdrag att göra en översyn av personuppgiftslagen med syfte att, så långt det är möjligt inom EG-direktivets ram, åstadkomma en förändring av lagstiftningen i riktning mot ett regelverk som tar sikte på missbruk av personuppgifter.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-11-10
Justering: 1999-03-02
Betänkande 1998/99:KU15

Personuppgiftslagen bör ses över (KU15)

Konstitutitonsutskottet föreslår att riksdagen gör två tillkännagivanden till regeringen med anledning av personuppgiftslagen (PUL) som trädde i kraft i oktober 1998 (se 1997/98:KU18). Riksdagen föreslås ge regeringen i uppdrag att inom EU med kraft verka för en revidering av det EG-direktiv som föranledde PUL. Utskottet föreslår även att regeringen får i uppdrag att göra en översyn av personuppgiftslagen med syfte att, så långt det är möjligt inom EG-direktivets ram, åstadkomma en förändring av lagstiftningen i riktning mot ett regelverk som tar sikte på missbruk av personuppgifter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-10
4

Beslut

Beslut: 1999-03-10

Protokoll med beslut