Planering och byggande

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2022

Beslut

Uppmaningar till regeringen om planering och byggande (CU12)

Riksdagen riktade tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen med anledning av förslag i motioner om planering och byggande.

Tillkännagivandena handlar om

  • undantag från kraven på bygglov och anmälan
  • undantag från nybyggnadskraven vid flyttning av gamla byggnader
  • undantag från kraven på energihushållning och värmeisolering i Boverkets byggregler.

Riksdagen sa samtidigt nej till cirka 215 övriga förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 om planering och byggande. Detta främst med hänvisning till pågående arbeten och tidigare ställningstaganden. Förslagen handlar bland annat om regler och krav för ett hållbart och innovativt byggande, barns intressen vid den fysiska planeringen och regler om inomhusklimat.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att vissa åtgärder bör vara befriade från bygglov och anmälan, att regeringen bör se över om byggnadsnämnderna bör få utökade möjligheter att göra avsteg från nybyggnadskraven vid flyttning av byggnader samt att regeringen bör låta utvärdera om vissa byggnader bör undantas från energikraven. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-12-02, 2021-12-16, 2022-02-01, 2022-02-15

Civilutskottet föreslår uppmaningar till regeringen om planering och byggande (CU12)

Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen med anledning av förslag i motioner om planering och byggande.

Tillkännagivandena handlar om:

  • undantag från kraven på bygglov och anmälan
  • undantag från nybyggnadskraven vid flyttning av gamla byggnader
  • undantag från kraven på energihushållning och värmeisolering i Boverkets byggregler.

Civilutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till cirka 215 övriga förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 om planering och byggande. Detta främst med hänvisning till pågående arbeten och tidigare ställningstaganden. Förslagen handlar bland annat om regler och krav för ett hållbart och innovativt byggande, barns intressen vid den fysiska planeringen och regler om inomhusklimat.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.