Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2019

Beslut

Polisen får utökad tillgång till uppgifter från signalspaning (JuU28)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om bland annat en ny lag som ska göra att Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten (Noa) får utökad tillgång till uppgifter från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Dagens regelverk tillämpas på ett sätt som innebär att Säkerhetspolisen och Noa inte får tillgång till uppgifter från signalspaning när det gäller företeelser som myndigheterna bedriver en förundersökning om. Regeringens lagförslag innebär att Säkerhetspolisen och Noa kan bestämma inriktningen av signalspaning och ta emot underrättelser med inhämtade uppgifter även om det pågår en förundersökning. Uppgifterna får inte användas för att utreda brott.

Riksdagen välkomnar förslaget och bedömer att det påtagligt kan förbättra polisens förmåga att identifiera och motverka hot mot Sveriges säkerhet. Förslagen har sin bakgrund i en politisk överenskommelse om åtgärder mot terrorism som Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ingick i juni 2017.

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-16
Justering: 2019-06-11
Trycklov: 2019-06-11
Reservationer 2
Betänkande 2018/19:JuU28

Polisen får utökad tillgång till uppgifter från signalspaning (JuU28)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om bland annat en ny lag som ska göra att Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten (Noa) får utökad tillgång till uppgifter från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Dagens regelverk tillämpas på ett sätt som innebär att Säkerhetspolisen och Noa inte får tillgång till uppgifter från signalspaning när det gäller företeelser som myndigheterna bedriver en förundersökning om. Regeringens lagförslag innebär att Säkerhetspolisen och Noa kan bestämma inriktningen av signalspaning och ta emot underrättelser med inhämtade uppgifter även om det pågår en förundersökning. Uppgifterna får inte användas för att utreda brott.

Utskottet välkomnar förslaget och bedömer att det påtagligt kan förbättra polisens förmåga att identifiera och motverka hot mot Sveriges säkerhet. Förslagen har sin bakgrund i en politisk överenskommelse om åtgärder mot terrorism som Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ingick i juni 2017.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-17
Debatt i kammaren: 2019-06-18
4

Beslut

Beslut: 2019-06-19
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott,
2. lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet,
3. lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:96 punkterna 1-3 och avslår motion

2018/19:3075 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 6
M 63 0 0 7
SD 62 0 0 0
C 30 0 0 1
V 0 27 0 1
KD 21 0 0 1
L 18 0 0 1
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 301 27 0 21


2. Översyn av aktuella lagar som reglerar signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3075 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (V)

3. Säkerhetspolisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 20.1 och

2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 4.