Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2016

Beslut

Riksdagen vill ta bort danstillståndet och ge polisen möjlighet att söka igenom båtar (JuU20)

Polisen borde ha rätt att söka igenom båtar efter vapen och andra farliga föremål. Det anser riksdagen som uppmanar regeringen att se över denna möjlighet. I dag har polisen enbart rätt att söka igenom misstänkta fordon på land utan att begära en husrannsakan.

Uppmaningen är ett av fem tillkännagivanden som riksdagen nu riktar till regeringen.

Två av tillkännagivandena handlar om vapenlicenser. Riksdagen tycker att ansökan om vapenlicens borde ske digitalt och att handläggningstiderna för licensärenden måste kortas. Riksdagen anser vidare att regeringen ska jobba mer för att licensprövningarna blir mer enhetliga i landet.

Riksdagen vill också att det så kallade danstillståndet tas bort. I dag krävs tillstånd för att få anordna en offentlig danstillställning, även om den inte anordnas på offentlig plats. Det innebär en stor administrationsinsats både från polisens och arrangörens sida och därför vill nu riksdagen slopa tillståndskravet. Riksdagen uppmanar därför regeringen att se över denna möjlighet.

Det femte tillkännagivandet handlar om att en del av de uppgifter som polisen har i dag borde kunna läggas på andra myndigheter. Riksdagen uppmanar här regeringen att återuppta en nedlagd utredning om att renodla polisens arbete.

Riksdagen sa samtidigt nej till ett antal motioner som behandlades samtidigt. Motionsförslagen handlade bland annat om gränskontroller, flyktingspionage, pass och datalagring.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om att polisen ska ha rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål, att utredningen om att renodla polisens verksamhet ska återupptas, att kortare handläggningstider i ärenden om vapenlicens, att enhetlig tillämpning av licensprövning i vapenärenden och ett digitalt ansökningsförfarande och att kravet på tillstånd för att anordna offentliga danstillställningar ska avskaffas. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2016-02-25, 2016-03-22

Justitieutskottet vill ta bort danstillståndet och ge polisen möjlighet att söka igenom båtar (JuU20)

Polisen borde ha rätt att söka igenom båtar efter vapen och andra farliga föremål. Det anser justitieutskottet som vill att riksdagen uppmanar regeringen att se över denna möjlighet. I dag har polisen enbart rätt att söka igenom misstänkta fordon på land utan att begära en husrannsakan.

Uppmaningen är ett av fem tillkännagivanden som justitieutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Två av tillkännagivandena handlar om vapenlicenser. Utskottet anser att ansökningarna om vapenlicens borde ske digitalt och att handläggningstiderna för licensärenden måste kortas. Utskottet föreslår vidare att regeringen ska jobba mer för att licensprövningarna blir mer enhetliga i landet.

Justitieutskottet föreslår också att det så kallade danstillståndet ska tas bort. I dag krävs tillstånd för att få anordna en offentlig danstillställning, även om den inte anordnas på offentlig plats. Det innebär en stor administrationsinsats både från polisens och arrangörens sida och därför vill nu utskottet slopa tillståndskravet. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över denna möjlighet.

Det femte tillkännagivandet handlar om att en del av de uppgifter som polisen har i dag borde kunna läggas på andra myndigheter. Justitieutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att återuppta en nedlagd utredning om att renodla polisens arbete.

Till sist föreslår justitieutskottet att riksdagen säger nej till ett antal motioner som behandlats samtidigt. Motionsförslagen handlar bland annat om gränskontroller, flyktingspionage, pass och datalagring.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.