Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2016

Beslut

Riksdagen vill ta bort danstillståndet och ge polisen möjlighet att söka igenom båtar (JuU20)

Polisen borde ha rätt att söka igenom båtar efter vapen och andra farliga föremål. Det anser riksdagen som uppmanar regeringen att se över denna möjlighet. I dag har polisen enbart rätt att söka igenom misstänkta fordon på land utan att begära en husrannsakan.

Uppmaningen är ett av fem tillkännagivanden som riksdagen nu riktar till regeringen.

Två av tillkännagivandena handlar om vapenlicenser. Riksdagen tycker att ansökan om vapenlicens borde ske digitalt och att handläggningstiderna för licensärenden måste kortas. Riksdagen anser vidare att regeringen ska jobba mer för att licensprövningarna blir mer enhetliga i landet.

Riksdagen vill också att det så kallade danstillståndet tas bort. I dag krävs tillstånd för att få anordna en offentlig danstillställning, även om den inte anordnas på offentlig plats. Det innebär en stor administrationsinsats både från polisens och arrangörens sida och därför vill nu riksdagen slopa tillståndskravet. Riksdagen uppmanar därför regeringen att se över denna möjlighet.

Det femte tillkännagivandet handlar om att en del av de uppgifter som polisen har i dag borde kunna läggas på andra myndigheter. Riksdagen uppmanar här regeringen att återuppta en nedlagd utredning om att renodla polisens arbete.

Riksdagen sa samtidigt nej till ett antal motioner som behandlades samtidigt. Motionsförslagen handlade bland annat om gränskontroller, flyktingspionage, pass och datalagring.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om att polisen ska ha rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål, att utredningen om att renodla polisens verksamhet ska återupptas, att kortare handläggningstider i ärenden om vapenlicens, att enhetlig tillämpning av licensprövning i vapenärenden och ett digitalt ansökningsförfarande och att kravet på tillstånd för att anordna offentliga danstillställningar ska avskaffas. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

99 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-03-22
Justering: 2016-04-05
Trycklov: 2016-04-06
Reservationer 38
Betänkande 2015/16:JuU20

Alla beredningar i utskottet

2016-03-22, 2016-02-25

Justitieutskottet vill ta bort danstillståndet och ge polisen möjlighet att söka igenom båtar (JuU20)

Polisen borde ha rätt att söka igenom båtar efter vapen och andra farliga föremål. Det anser justitieutskottet som vill att riksdagen uppmanar regeringen att se över denna möjlighet. I dag har polisen enbart rätt att söka igenom misstänkta fordon på land utan att begära en husrannsakan.

Uppmaningen är ett av fem tillkännagivanden som justitieutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Två av tillkännagivandena handlar om vapenlicenser. Utskottet anser att ansökningarna om vapenlicens borde ske digitalt och att handläggningstiderna för licensärenden måste kortas. Utskottet föreslår vidare att regeringen ska jobba mer för att licensprövningarna blir mer enhetliga i landet.

Justitieutskottet föreslår också att det så kallade danstillståndet ska tas bort. I dag krävs tillstånd för att få anordna en offentlig danstillställning, även om den inte anordnas på offentlig plats. Det innebär en stor administrationsinsats både från polisens och arrangörens sida och därför vill nu utskottet slopa tillståndskravet. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över denna möjlighet.

Det femte tillkännagivandet handlar om att en del av de uppgifter som polisen har i dag borde kunna läggas på andra myndigheter. Justitieutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att återuppta en nedlagd utredning om att renodla polisens arbete.

Till sist föreslår justitieutskottet att riksdagen säger nej till ett antal motioner som behandlats samtidigt. Motionsförslagen handlar bland annat om gränskontroller, flyktingspionage, pass och datalagring.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-13
Debatt i kammaren: 2016-04-14
4

Beslut

Beslut: 2016-04-14
66 förslagspunkter, 59 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 april 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Alternativ till handeldvapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:136 av Sten Bergheden (M) och

2015/16:2592 av Thomas Finnborg (M).

2. Genomsökning av båtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om rätt för polisen att genomsöka båtar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2572 av Thomas Finnborg och Mikael Cederbratt (båda M) och

2015/16:2646 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 9.

3. Effektivare avrapporteringssystem m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2713 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 1 (KD)

4. Trygghetsskapande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1352 av Betty Malmberg (M) yrkande 2.

5. Samverkan mot brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2335 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2646 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och

2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 79 0 5
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
L 1 17 0 1
KD 0 11 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 189 127 0 33


6. Renodla polisens arbetsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att utredningen om att renodla polisens verksamhet ska återupptas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2646 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och

2015/16:2713 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 3 (S, MP, V)

7. Polisens arbete i brottsutsatta områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

8. Insatser mot grov organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1549 av Lars Hjälmered (M) och

2015/16:2403 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 5 (M, C)

9. Kommunernas arbete mot grov organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2403 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 17.

Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 79 0 0 5
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 296 20 0 33


10. Administrativa åtgärder mot brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2713 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 7 (KD)

11. Åtgärder mot gränsöverskridande brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 6 i denna del,

2015/16:2651 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och

2015/16:2713 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

12. En europeisk polis och åklagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 6 i denna del.

Reservation 9 (L)

13. Arbetet mot narkotikabrottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2306 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 2, 5 och 11.

Reservation 10 (M)

14. Polisens arbete mot hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1917 av Elisabeth Svantesson (M).

15. Arbetet mot miljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2403 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 19.

Reservation 11 (C)

16. Provtagning vid misstänkt rattfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1946 av Mikael Cederbratt och Thomas Finnborg (båda M).

17. Hämtning av barn till förhör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2336 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4.

18. Kriminalisera vägran att rätta sig efter polisinstruktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:306 av Maria Abrahamsson (M).

19. Brottsbekämpning i luftrummet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:806 av Erik Ottoson (M) yrkande 7.

20. Trygghetshundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3093 av Markus Wiechel (SD).

21. Nätleverantörer som samarbetar med polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:451 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkandena 1 och 2.

22. Biometriska kontroller m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 7 och 8.

Reservation 12 (M, SD)

23. Gränskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 13 (SD)

24. Verkställighet av avvisningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:83 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 80 0 0 4
SD 41 1 0 6
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 0 20 0 1
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 294 21 0 34


25. Polisens rapportering till Migrationsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2816 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

26. Avhopparverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2651 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

Reservation 15 (M, C, L, KD)

27. Arbetet mot tvångsäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1492 av Désirée Pethrus (KD).

28. Handlingsplan mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2651 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4.

Reservation 16 (M, C, L, KD)

29. Ensamkommande barn och unga som riskerar att utsättas för människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 17 (KD)

30. Tobaksförsäjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2061 av Josef Fransson (SD) yrkande 1.

31. Flyktingspionage

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1996 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 5.

32. Gendarmeriorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 18 (SD)

33. Kostnader och säkerhet vid idrottsevenemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1483 av Lisbeth Sundén Andersson (M),

2015/16:2021 av Angelika Bengtsson (SD) yrkandena 1 och 3,

2015/16:2597 av Thomas Finnborg (M) och

2015/16:3235 av Lisbeth Sundén Andersson (M).

34. Förnyelse av pass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:811 av Lena Hallengren (S).

35. Datalagringsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:928 av Rickard Nordin (C).

36. Stärkande av den personliga integriteten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:914 av Betty Malmberg (M).

37. Skärpt syn på olaga vapeninnehav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1989 av Caroline Szyber (KD).

38. Synnerligen grovt smugglingsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2785 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 1.

Reservation 19 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 41 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
L 0 18 0 1
KD 7 4 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 294 22 0 33


39. Kriminalisera förberedelse till vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2785 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 2.

Reservation 20 (L)

40. Kriminalisera försök, föreberedelse och stämpling till grovt vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2650 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5.

Reservation 21 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 80 0 4
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
L 0 18 0 1
KD 0 11 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 188 129 0 32


41. Påföljden för olicensierade konverterade gasvapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2650 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

Reservation 22 (M, C, L, KD)

42. Harmoniserad lagstiftning beträffande deaktiverade vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2650 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

43. Gemensamt vapenuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2650 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3.

Reservation 23 (M, C, L, KD)

44. Kortare handläggningstider i vapenlicensärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kortare handläggningstider i ärenden om vapenlicens och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2308 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:2415 av Johan Hedin (C) yrkande 1 och

2015/16:2880 av Magnus Oscarsson (KD) yrkande 1 och

bifaller delvis motionerna

2015/16:851 av Monica Haider m.fl. (S),

2015/16:986 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:2074 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 2 och

2015/16:2667 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 24 (V)

45. Enhetlig tillämpning av licensprövning i vapenärenden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om enhetlig tillämpning av licensprövning i vapenärenden m.m. och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:986 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 5,

2015/16:2308 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 2-4,

2015/16:2415 av Johan Hedin (C) yrkandena 2-4 och

2015/16:2880 av Magnus Oscarsson (KD) yrkandena 2-4.

46. Översyn av vapenlagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:986 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:2308 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 5,

2015/16:2415 av Johan Hedin (C) yrkande 5 och

2015/16:2880 av Magnus Oscarsson (KD) yrkande 5.

Reservation 25 (M, C, KD)

47. Förvaring av vapen och införande av vapen i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:986 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 18,

2015/16:2308 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 6-8,

2015/16:2415 av Johan Hedin (C) yrkandena 6-8 och

2015/16:2880 av Magnus Oscarsson (KD) yrkandena 6-8.

Reservation 26 (M, C, KD)

48. Kravet på förnyande av licenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2896 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 3.

49. Borttagande av kravet på förnyande av samlarlicens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:986 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 9.

50. Licenskraven för enhandsvapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1629 av Magnus Persson (SD).

Reservation 27 (SD)

51. Krav på utdrag ur belastningsregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2074 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 28 (SD)

52. Utökade mandat för ordningsvakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 8.

53. Låt kommunen anställa ordningsvakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1877 av Fredrik Schulte (M) yrkande 2.

54. Utökade befogenheter för ordningsvakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2843 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 3.

Reservation 29 (SD)

55. Tillstånd till offentliga danstillställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att kravet på tillstånd för att få anordna offentliga danstillställningar ska tas bort och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:56 av Rossana Dinamarca m.fl. (V),

2015/16:2101 av Anders Forsberg och Runar Filper (båda SD) yrkande 3,

2015/16:2646 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8,

2015/16:2783 av Roger Haddad m.fl. (FP) och

2015/16:3103 av Markus Wiechel (SD) samt

bifaller delvis motionerna

2015/16:903 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (båda M),

2015/16:930 av Rickard Nordin (C),

2015/16:1299 av Tina Ghasemi (M),

2015/16:1348 av Sofia Fölster (M),

2015/16:1597 av Jenny Petersson och Katarina Brännström (båda M),

2015/16:1735 av Christian Holm Barenfeld (M),

2015/16:1833 av Margareta Cederfelt m.fl. (M),

2015/16:2573 av Thomas Finnborg (M) och

2015/16:2643 av Rasmus Ling (MP).

56. Förbjud inte tiggeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) yrkande 3.

Reservation 30 (V, L)

57. Klargör dagens situation i fråga om EU-medborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2304 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 31 (M)

58. Kriminalisera organiserande av tiggeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) yrkande 15 och

2015/16:2304 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 32 (M)
Reservation 33 (L)

59. Se över tillämpningen av ordningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2304 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 34 (M)

60. Förbjud tiggeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 12,

2015/16:2843 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkandena 2 och 5 samt

2015/16:3122 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD).

Reservation 35 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 80 0 0 4
SD 0 42 0 6
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 274 42 0 33


61. Avlägsnande vid olaga intrång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2621 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD).

Reservation 36 (SD)

62. Utökade möjligheter till avhysning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2755 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 i denna del.

Reservation 37 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 37 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 42 0 6
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 275 42 0 32


63. Förenkla kommuners rätt att avhysa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 12 i denna del och

2015/16:2843 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 4.

Reservation 38 (SD)

64. Avskaffa hotellagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2756 av Markus Wiechel (SD).

65. Dödsfall utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2157 av Catharina Bråkenhielm (S).

66. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.