Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2017

Beslut

Polisers rätt till skadestånd vid kränkning bör utökas (JuU18)

I dag får en polis sällan skadeståndsersättning vid kränkning eller våld som denne utsätts för vid ingripanden. Det här tycker riksdagen är otillfredsställande. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande till regeringen om att det bör utredas hur lagstiftningen kan ändras för att polisers rätt till ersättning vid allvarlig kränkning ska kunna utökas.

Regeringen bör också se över smugglingslagstiftningen så att den skärpning av straff för vapenbrott som gjordes 2014 även får genomslag när det gäller vapensmuggling. Det anser riksdagen som riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motioner som rör området polisfrågor. En av anledningarna är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om polisers rätt till kränkningsersättning och motioner om skärpta straff för vapensmuggling. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2017-02-23, 2017-03-30

Polisers rätt till skadestånd vid kränkning bör utökas (JuU18)

I dag får en polis sällan skadeståndsersättning vid kränkning eller våld som denne utsätts för vid ingripanden. Det här tycker justitieutskottet är otillfredsställande. Utskottet anser därför att det bör utredas hur lagstiftningen kan ändras för att polisers rätt till ersättning vid allvarlig kränkning ska kunna utökas, och föreslår att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Justitieutskottet anser också att regeringen bör se över smugglingslagstiftningen så att den skärpning av straff för vapenbrott som gjordes 2014 även får genomslag när det gäller vapensmuggling. Utskottet föreslår att riksdagen ska tillkännage detta för regeringen.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga motioner som rör området polisfrågor. En av anledningarna är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.