Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2020

Beslut

Polisen och Tullverket bör få bättre förutsättningar inom vissa områden (JuU25)

Riksdagen riktade fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området polisfrågor:

  • Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med förslag på hur polisens verksamhet ytterligare kan renodlas så att polisen kan använda sin tid så effektivt som möjligt.
  • Regeringen bör skyndsamt återkomma med ett lagförslag om att avskaffa kravet på danstillstånd, vilket i dag handläggs av polisen. Lagförslaget bör kunna börja gälla när coronapandemin är över.
  • Regeringen bör genomföra fler åtgärder för att motverka brottslighet kopplad till djurrättsaktivism, exempelvis genom att införa en egen brottskod för detta.
  • Regeringen bör ge Tullverket i uppdrag att intensifiera sitt arbete mot organiserad brottslighet. Tullverket bör också få ökade befogenheter att stoppa och kvarhålla gods och personer.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade cirka 230 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om polisfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom vissa områden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär renodling av polisens arbetsuppgifter, avskaffande av danstillstånd, brott av s.k. djurrättsaktivister och tullens brottsbekämpande verksamhet m.m. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-04-23

Polisen och Tullverket bör få bättre förutsättningar inom vissa områden (JuU25)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området polisfrågor:

  • Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med förslag på hur polisens verksamhet ytterligare kan renodlas så att polisen kan använda sin tid så effektivt som möjligt.
  • Regeringen bör skyndsamt återkomma med ett lagförslag om att avskaffa kravet på danstillstånd, vilket i dag handläggs av polisen. Lagförslaget bör kunna börja gälla när coronapandemin är över.
  • Regeringen bör genomföra fler åtgärder för att motverka brottslighet kopplad till djurrättsaktivism, exempelvis genom att införa en egen brottskod för detta.
  • Regeringen bör ge Tullverket i uppdrag att intensifiera sitt arbete mot organiserad brottslighet. Tullverket bör också få ökade befogenheter att stoppa och kvarhålla gods och personer.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade cirka 230 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om polisfrågor. Ett enigt utskott står bakom två av de fyra tillkännagivandena. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom vissa områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.