Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2021

Beslut

Två uppmaningar om polisens verksamhet (JuU23)

Riksdagen riktade två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen som rör polisens verksamhet:

  • En beredskapspolis ska inrättas.
  • Det bör säkerställas att Polismyndighetens nationella riktlinjer för spårsäkringssatser vid sexualbrottsutredningar följs i hela landet.

Tillkännagivandena gjordes i samband med att riksdagen behandlade cirka 400 förslag i motioner om polisfrågor från den allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga förslag, bland annat på grund av pågående utredningar inom de områden som förslagen berör.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om inrättande av en beredskapspolis och hantering av spårsäkringssatser vid sexualbrottsutredningar. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-04-13, 2021-04-29, 2021-05-20

Två uppmaningar om polisens verksamhet (JuU23)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen som rör polisens verksamhet:

  • En beredskapspolis ska inrättas.
  • Det bör säkerställas att Polismyndighetens nationella riktlinjer för spårsäkringssatser vid sexualbrottsutredningar följs i hela landet.

Förslagen om tillkännagivanden lades fram i samband med att justitieutskottet behandlade cirka 400 förslag i motioner om polisfrågor från den allmänna motionstiden 2020. Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till övriga förslag, bland annat på grund av pågående utredningar inom de områden som förslagen berör.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.