Postal infrastruktur

Trafikutskottets betänkande 1998/99:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1999

Beslut

Tillgång till postal infrastruktur på lika villkor (TU11)

Riksdagen godkände regeringens förslag om den postala infrastruktur som samtliga postbefordringsföretag måste ha tillgång till på lika villkor för att på ett effektivt och tillförlitligt sätt kunna fullgöra sina uppdrag. Regeringen utser en postoperatör som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst, i dag Posten AB, att också tillhandahålla och förvalta postnummersystemet. Postoperatörerna blir skyldiga att hålla sina postboxar, och andra anläggningar för postöverlämning till mottagare, tillgängliga för varandra. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 1999. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda dels frågan om tillgång till adressändringssystemet, dels frågan om att tillföra postlagen en definition av begreppet postal infrastruktur.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-04-20
Justering: 1999-05-19
Betänkande 1998/99:TU11

Tillgång till postal infrastruktur på lika villkor (TU11)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om den postala infrastruktur som samtliga postbefordringsföretag måste ha tillgång till på lika villkor för att på ett effektivt och tillförlitligt sätt kunna fullgöra sina uppdrag. Regeringen utser en postoperatör som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst, i dag Posten AB, att också tillhandahålla och förvalta postnummersystemet. Vidare föreslås en regel om skyldighet för postoperatörer att hålla sina postboxar, och andra anläggningar för postöverlämning till mottagare, tillgängliga för varandra. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1999.Utskottet föreslår dessutom att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda dels frågan om tillgång till adressändringssystemet, dels frågan om att tillföra postlagen en definition av begreppet postal infrastruktur.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-06-01
4

Beslut

Beslut: 1999-06-02

Protokoll med beslut