Preskription och information i försäkringssammanhang

Civilutskottets bet 2013/14:CU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 november 2013

Beslut

Preskriptionstiden för försäkringsersättning blir längre (CU4)

Reglerna om preskriptionstiden för försäkringsersättning ändras. I dagsläget kan rätten till ersättning upphöra, preskriberas, efter tre år. Efter ändringarna blir preskriptionstiden som huvudregel tio år. Det ska också bli enklare att bestämma när preskriptionstiden tar sin början.

En annan ändring är att försäkringbolag ska bli skyldiga att kontrollera om det har inträffat dödsfall där de efterlevande kan ha rätt till försäkringsersättning. I dessa fall ska försäkringsbolagen kontakta de efterlevande om möjligheten till ersättning.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-15
Justering: 2013-10-24
Betänkande publicerat: 2013-10-29
Trycklov: 2013-10-28
bet 2013/14:CU4

Preskriptionstiden för försäkringsersättning blir längre (CU4)

Regeringen föreslår att reglerna om preskriptionstiden för försäkringsersättning ska ändras. I dagsläget kan rätten till ersättning upphöra, preskriberas, efter tre år. Enligt förslaget ska preskriptionstiden som huvudregel vara tio år. Det ska också bli enklare att bestämma när preskriptionstiden tar sin början.

En annan ändring är att försäkringbolag ska bli skyldiga att kontrollera om det har inträffat dödsfall där de efterlevande kan ha rätt till försäkringsersättning. I dessa fall ska försäkringsbolagen kontakta de efterlevande om möjligheten till ersättning.

Ändringarna ska börja gälla den 1 januari 2015. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-06
4

Beslut

Beslut: 2013-11-06
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Preskription och information i försäkringssammanhang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),
2. lag om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring,
3. lag om ändring i patientskadelagen (1996:799),
4. lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:168 punkterna 1-4.