Justitieutskottets betänkande
1998/99:JUU26

Processrättsliga frågor


Innehåll

1998/99

JuU26

Sammanfattning

I  detta  ärende behandlar utskottet ett antal
motioner som väckts under den allmänna motionstiden
år 1998 och som tar upp processrättsliga frågor.
Motionerna  rör  bl.a.  domarnas  bisysslor,
specialdomstolarna,  hemlig  teknisk  avlyssning
(buggning) och bemötandet av vittnen och målsägande
i domstol.
Utskottet avstyrker samtliga motioner.
Till betänkandet har fogats 11 reservationer och
ett särskilt yttrande.

Motionerna

Motioner väckta under allmänna motionstiden
1998

1998/99:K231 av Helena Bargholtz m.fl. (fp) vari
yrkas
4. att riksdagen avskaffar BBS-lagen.
1998/99:K282 av Sten Tolgfors (m) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om kravet på ansvarig
utgivare för BBS:er.
1998/99:Ju222  av  Lars U Granberg och Lennart
Klockare (s) vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
vikten av en översyn på de områden motionen berör.

1998/99:Ju402 av Yvonne Ångström (fp) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad  i  motionen  anförts  om att förordningen
(1982:805) om ersättning av allmänna medel till
vittnen m.m. bör ses över i syfte att möjliggöra
ökad ersättning för vittnen i domstol.

1998/99:Ju403 av Chatrine Pålsson (kd) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av att
säkerställa rättsväsendets  behov av psykologisk
expertis samt att därvid erforderligt stöd ges det
skisserade projektet.

1998/99:Ju404 av Johan Pehrson (fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om utbildning av
personal  vid  domstolar  för  förbättrandet av
bemötande gentemot vittnen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om bättre information
till vittnen i samband med kallelsen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om tillgång till
separata  väntrum för vittnen och målsägande i
domstolen,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i  motionen  anförts  om behovet av
vittnesstöd,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om beslut om ersättning
till vittnen och om ersättningens storlek.
1998/99:Ju408 av Alice Åström m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär en utredning
om lämpligheten av domares olika bisysslor,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag på
regler för att alla domare utan uppmaning skall
redovisa alla bisysslor till Domstolsverket.
1998/99:Ju412 av Stig Rindborg m.fl. (m) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om Marknadsdomstolen
och partssammansatta domstolar,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om
hur special- och partssammansatta domstolar kan
avvecklas och deras mål och ärenden inordnas i det
allmänna domstolsväsendet.
1998/99:Ju508 av Alice Åström m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
lagändring enligt vad i motionen anförts om rätten
att  underrätta  anhörig  eller  annan  vid
frihetsberövanden,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
lagändring enligt vad i motionen anförts om rätten
att kontakta advokat vid frihetsberövanden,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
lagändring enligt vad i motionen anförts om rätten
till läkare vid frihetsberövanden.
1998/99:Ju801 av Maud Ekendahl (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen anförts om att  utöka
häktningsberedskapen till att omfatta veckans alla
dagar,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om  att
häktningsförhandlingarna förläggs till häktesorten.
1998/99:Ju802 av Jerry Martinger (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om hemlig teknisk avlyssning
som en arbetsmetod i det brottsbekämpande arbetet.

1998/99:Ju803 av Jerry Martinger (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om användande av kräkmedel
som en metod för att  komma  till  rätta med
gatulangningen av narkotika.

1998/99:Ju804 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) vari yrkas
att riksdagen begär att regeringen tillsätter en
utredning med uppgift att se över forumreglerna i
tvistemål i enlighet med vad i motionen anförts.

1998/99:Ju805 av Carina Hägg (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att en kamera som av
arbetsgivaren riktas för övervakning mot en anställd
även på enskilt område också skall omfattas av
tillståndskravet   i   lagen   om   allmän
kameraövervakning.

1998/99:Ju806 av Carina Hägg (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en översyn  av den
nuvarande lagstiftningen, tillika tillämpningen, som
reglerar beslutsfattares ovidkommande hänsyn i sin
tjänsteutövning, s.k. jäv.

1998/99:Ju807 av Carina Hägg (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vikten av bikten som
fredad zon för avlyssning med teknisk utrustning.

1998/99:Ju811 av Agne Hansson (c) vari yrkas att
riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan
lagändring att säkerheten ökas vid distribution av
handlingar av särskild vikt eller där innehållet kan
vara till skada för enskild person om uppgifterna
kommer i orätta händer.

1998/99:Ju903 av Gun Hellsvik m.fl. (m) vari yrkas
6. att riksdagen hos regeringen begär förslag om
möjligheten att använda kräkmedel i enlighet med vad
som anförts i motionen,
7. att riksdagen hos regeringen begär förslag om
möjlighet att använda hemlig teknisk avlyssning i
enlighet med vad som anförts i motionen.
1998/99:Ju904 av Carl Bildt m.fl. (m) vari yrkas
14. att riksdagen begär förslag som möjliggör
användning av kräkmedel i enlighet med vad som
anförts i motionen,
16. att riksdagen begär förslag som möjliggör för
polisen att använda hemlig teknisk avlyssning vid
spaning om grov narkotikabrottslighet och brott mot
rikets säkerhet i enlighet med vad som anförts i
motionen.
1998/99:Ju905 av Margareta Viklund (kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att barn som
rättsoffer måste ges ökat stöd,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om barns vittnesmål i
rättsliga sammanhang.
1998/99:Ju907 av Gudrun Schyman m.fl. (v) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om läkarundersökningar
vid häktning,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad  i  motionen anförts om att påbörja
behandlingsinsatser redan under häktningstiden.
1998/99:Ju910 av Alf Svensson m.fl. (kd) vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om utformningen av
domstolarnas lokaler.
1998/99:Ju916 av Gun Hellsvik m.fl. (m) vari yrkas
6. att riksdagen hos regeringen begär förslag om
förbättringar av vittnens och målsägandens situation
i domstol i enlighet med vad som anförts i motionen.
1998/99:Ju918 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp) vari
yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om medborgarvittnen.
1998/99:Sf608 av Lennart Daléus m.fl. (c) vari yrkas
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om skydd för vittnen.
1998/99:T809 av Johnny Gylling och Amanda Grönlund
(kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ansvariga utgivare
för elektroniska anslagstavlor och Internettjänster.
1998/99:T818 av Carl Bildt m.fl. (m) vari yrkas
8. att riksdagen beslutar om ändring i lagen
(1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
i enlighet med vad som anförts i motionen.

Utskottet

I detta betänkande behandlar utskottet ett antal
motioner  med  anknytning  till processrättsliga
frågor. Motionerna har väckts under den allmänna
motionstiden år 1998.

Domares bisysslor

En utredning om lämpligheten av domares bisysslor
efterfrågas i motion Ju408 (v). I motionen begärs
vidare regler av innebörd att alla domare utan
uppmaning  skall  redovisa   bisysslor  till
Domstolsverket.  I motion Ju806 (s) begärs  en
utredning av reglerna om jäv.
Av 1 kap. 9 § regeringsformen (RF) framgår att
bl.a. domstolarna i sin verksamhet skall beakta
allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och
opartiskhet.  I  princip  gäller  samma  regler
beträffande bisysslor för domare som för andra
statligt anställda. Enligt 7 § lagen (1994:260) om
offentlig  anställning  (LOA)  gäller  att  en
arbetstagare inte får ha någon anställning eller
något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan
rubba  förtroendet för hans eller någon  annan
arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan
skada myndighetens anseende. I ett antal särskilda
lagbestämmelser förbjuds domare att inneha vissa
uppdrag,  t.ex.  som  konkursförvaltare.  För
justitieråd och regeringsråd gäller dessutom enligt
3 kap. 4 § rättegångsbalken (RB) respektive 3 §
lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
att de inte får inneha eller utöva något annat
ämbete. I  sammanhanget  kan  också erinras om
bestämmelserna i 4 kap. RB om jäv mot domare, vilka
också gäller för förvaltningsdomstolarnas del, se 41
§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). Enligt 4 kap.
13 § 10 RB gäller sålunda att en domare, även om han
inte är jävig enligt någon av de i paragrafen
särskilt uppräknade jävsgrunderna, kan vara jävig
därför  att  det  föreligger  någon  särskild
omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för
hans opartiskhet i målet.
Enligt 11 § anställningsförordningen (1994:373)
skall en myndighet informera sina arbetstagare om
vilka bisysslor som enligt myndighetens bedömning
inte är förenliga med 7 § LOA. Av 12 § samma
förordning framgår att myndigheten på begäran av
arbetstagaren skall lämna skriftligt besked om en
viss bisyssla är förenlig med bestämmelserna i LOA.
Med  stöd  av  37  §  i  den  då  gällande
anställningsförordningen    (1965:601)    har
Domstolsverket  år  1983 lämnat information  om
förtroendeskadliga bisysslor (DVFS 1983:9, B 43). I
informationen uttalas att i första hand sådana
bisysslor är otillåtna som innebär att en tjänsteman
måste anmäla jäv i sin huvudtjänst. Vidare framhålls
att vikten av att rättskipningen omfattas av allmänt
förtroende ställer stränga krav på  en domares
personliga integritet och frihet från obehöriga
hänsyn. Risken för förtroendeskada medför att domare
måste  iaktta  stor urskillning när det gäller
bisysslor.  Samtidigt  framhålls  att  allmänna
intressen kan tala för att en domare åtar sig viss
syssla  som  kräver  särskild erfarenhet  eller
specialkunskaper. En bisyssla av mera kvalificerat
slag kan ge domaren värdefull inblick i olika sidor
av samhällslivet och skänka honom vidgad erfarenhet
som kan komma hans arbete som domare till godo.
Domstolsverket behandlar i informationen närmare
vissa slag av bisysslor. När det gäller uppdrag som
skiljeman  anser  verket att det sällan  torde
föreligga några betänkligheter mot att en domare
åtar sig uppdrag som ordförande i en skiljenämnd.
Stor försiktighet bör dock iakttas i fråga om att
motta  uppdrag  av  enskild  part att ingå  i
skiljenämnd.
Utskottet har erfarit att det inom Domstolsverket
pågår ett arbete  med  att  ta fram ett nytt
informationsmaterial om bisysslor.
Besked om huruvida en bisyssla är förenlig med LOA
lämnas av regeringen såvitt avser justitieråd och
regeringsråd  samt  presidenter  i  hovrätt och
kammarrätt. I fråga om andra ordinarie domare lämnas
besked    av   Tjänsteförslagsnämnden   för
domstolsväsendet (TFN).
I de instruktioner som gäller för domstolarna
erinras sedan den 2 november 1998 om att skyldighet
att anmäla bisysslor  följer av kollektivavtal.
Ordförandena i Högsta domstolen och Regeringsrätten
samt presidenterna i hovrätterna och kammarrätterna
skall  anmäla  sina  bisysslor till regeringen.
Lagmännen i tingsrätterna och länsrätterna skall
fullgöra   sin   anmälningsskyldighet   till
Domstolsverket. Övriga domare skall anmäla sina
bisysslor till respektive domstol.
Frågan om domares bisysslor övervägdes av 1993 års
domarutredning. I sitt betänkande Domaren i Sverige
inför framtiden (SOU  1994:99 del A s. 271 f)
uttalade utredningen bl.a.  att något generellt
förbud för domare att inneha bisysslor inte borde
införas. Inte heller borde någon större förändring
ske av den gällande gränsdragningen mellan vad som
var  en  tillåten  eller  otillåten  bisyssla.
Utredningen  ville  dock  väcka frågan om inte
spörsmålet om vad som är en otillåten bisyssla för
en domare borde regleras i lag i större utsträckning
än i dag. Vad särskilt gällde justitieråds och
regeringsråds  uppdrag  som  skiljeman  ansåg
utredningen att det fanns skäl som talade mot att de
högsta domarna innehade skiljeuppdrag; den frågan
borde utredas vidare.
Vid 1990/91 års riksmöte uttalade justitieministern
att hon ansåg det värdefullt att de högsta domarna
kunde åta sig t.ex. skiljemannauppdrag.  Enligt
hennes  uppfattning var rådande begränsningar i
domarnas rätt att inneha bisysslor tillräckliga för
att garantera såväl domstolens och justitierådens
opartiskhet som kravet på att intrång inte får ske i
den ordinarie verksamheten. Hon framhöll också att
domare - inte minst ledamöterna i Högsta domstolen -
på grund av sin utbildning och yrkeserfarenhet fick
anses ha särskilda förutsättningar för att själva
avgöra om en bisyssla var förtroendeskadlig eller
olämplig av annan anledning. Hon tog avstånd från
tanken på att införa ett  totalt  förbud  mot
bisysslor.
Utskottet instämde i justitieministerns uppfattning
(bet. 1990/91:JuU16 s. 8 f).
Utskottet  behandlade  på  nytt motionsyrkanden
rörande  bisysslor  under  våren  1998  (bet.
1997/98:JuU24 s. 5 f). Utskottet ansåg att det
beredningsarbete och den översyn av reglerna om
bisysslor som då pågick inom Regeringskansliet inte
borde  föregripas och avstyrkte de då aktuella
motionerna.
I september  1998 beslutade regeringen att en
särskild utredare skall tillkallas med uppgift att
genomföra en bred översyn av bisyssleregleringen
inom  den  offentliga sektorn  (dir.  1998:79).
Utredaren skall särskilt analysera regleringen av de
förtroendeskadliga bisysslorna och kontrollen av hur
regleringen följs. När det gäller regleringen för
domare anges i direktiven att utredaren särskilt
skall gå igenom bisysslebestämmelserna och undersöka
om den nuvarande regleringen är tillräcklig. Det
står utredaren fritt att föreslå de ändringar som
kan anses vara nödvändiga utöver de förändringar i
allmänhet som kan komma att föreslås. Vidare anges
att 1993 års domarutredning är en god utgångspunkt
för regleringen. Uppdraget skall vara slutfört före
utgången av år 1999.
Utskottet konstaterar att motionsönskemålet om en
utredning avseende domares bisysslor är tillgodosett
genom det utredningsarbete som regeringen beslutade
om förra året. Vad sedan gäller frågan om en
reglering  av  anmälningsskyldigheten  noterar
utskottet  att  instruktionerna  för domstolarna
nyligen ändrats. Det nyss nämnda utredningsarbetet
får visa om det behövs ytterligare förändringar, och
utskottet ser inget skäl att föregripa resultatet av
utredningens arbete. Motion Ju408 i här aktuella
delar avstyrks.
När det gäller motion Ju806 anser utskottet att
gällande regler om jäv  har  en  ändamålsenlig
utformning. Något utredningsbehov föreligger alltså
inte, och utskottet avstyrker motionen.

Specialdomstolar

I  motion  Ju412  (m)  yrkas att special- och
partssammansatta domstolar skall avvecklas och att
deras  uppgifter  skall övertas av de allmänna
domstolarna.
De helt fristående specialdomstolar som finns i dag
är  Patentbesvärsrätten,  Marknadsdomstolen  och
Arbetsdomstolen. De tre domstolarna är belägna i
Stockholm och deras domkretsar omfattar hela riket.
Såväl Arbetsdomstolen som Marknadsdomstolen är i
vissa  typer av mål den enda instansen. Deras
avgöranden  kan  emellertid  komma under Högsta
domstolens eller Regeringsrättens  prövning  vid
frågor om resning och återställande av försutten
tid.
I  Arbetsdomstolen  utövas beslutanderätten  av
lagfarna  ledamöter  tillsammans   med  s.k.
intresseledamöter.
Under  början  av 1990-talet avvecklades flera
specialdomstolar,  nämligen  försäkringsrätterna,
Försäkringsöverdomstolen och Bostadsdomstolen, och
utskottet  har tidigare intagit  en  restriktiv
hållning till specialdomstolar. Våren 1994 uttalade
sålunda  utskottets  dåvarande  majoritet  att
specialdomstolar i möjligaste mån borde avskaffas
(bet. 1993/94:JuU31 s. 9). I en reservation anförde
dock den socialdemokratiska minoriteten att varje
specialdomstols fortsatta verksamhet borde bedömas
efter  dess  egna  meriter  och  inte  utifrån
principiella ståndpunkter.
Våren 1998 behandlade utskottet en motion liknande
den  nu  aktuella (bet. 1997/98:JuU24 s. 12 f).
Utskottet ansåg då att det fanns anledning att se
mera nyanserat på frågan om specialdomstolar. Dessa
fick nämligen anses besitta en särskild kompetens
som leder till att målen behandlas skickligt, snabbt
och  ekonomiskt  effektivt.  De  återstående
specialdomstolarnas  fortsatta  verksamhet  borde
bedömas efter sina egna meriter och inte endast
utifrån principiella ståndpunkter.
Vad gällde Patentbesvärsrätten ansåg utskottet att
det då pågående beredningsarbetet borde avvaktas.
Några skäl  att  förorda  ett  avskaffande  av
Marknadsdomstolen  eller  Arbetsdomstolen  kunde
utskottet inte finna. Utskottet avstyrkte den då
aktuella motionen.
I detta sammanhang bör nämnas att riksdagen nyligen
har beslutat om ändringar i instansordningen i
marknadsföringsmål (prop. 1997/98:188, LU6). Från
och med den 1 april i år gäller att mål om förbud
och åläggande  i  princip  skall handläggas av
Marknadsdomstolen som första och  enda instans.
Syftet med ändringen är att göra det möjligt att
snabbt kunna få ett slutligt avgörande i frågan om
en  viss  marknadsföringsåtgärd strider mot  de
marknadsrättsliga bestämmelserna.
I budgetpropositionen för år 1999 (prop. 1998/99:1
utg.omr. 24) har regeringen gjort bedömningen att
Marknadsdomstolens verksamhet bedrivs i enlighet med
fastslagna riktlinjer, och att domstolen har utfört
de uppdrag och bedrivit de aktiviteter som följer av
verksamhetsmålen.
Regeringen har nyligen beslutat att en särskild
utredare skall tillkallas för att se över ordningen
för  prövning  av  mål  som  handläggs  vid
Patentbesvärsrätten samt av patentmål vid Stockholms
tingsrätt (dir. 1999:28).  Utredaren  skall  ta
ställning till om Patentbesvärsrättens verksamhet
helt eller delvis kan överföras till Stockholms
tingsrätt. Det står dock utredaren fritt att föreslå
andra organisationslösningar.
Utskottet finner inte skäl att nu göra någon annan
bedömning i fråga om specialdomstolarnas framtid än
den  utskottet gav uttryck  för  förra  våren.
Specialdomstolarna  får alltså även i framtiden
bedömas på sina egna meriter. I denna del kan
särskilt erinras om den bedömning regeringen gjort i
budgetpropositionen i fråga om Marknadsdomstolen.
Utskottet avstyrker motion Ju412 i här aktuella
delar.

Straffprocessuella tvångsmedel

Kroppsbesiktning

Flera motioner tar upp frågan om kroppsbesiktning
vid misstanke om narkotikabrott. I motionerna Ju803,
Ju903 och Ju904 (samtliga m) yrkas sålunda att
polisen, under medverkan av sjukhuspersonal, bör
kunna ge en misstänkt kräkmedel i syfte att säkra
bevisning om narkotikabrott i sådana fall där den
misstänkte svalt narkotikan.
Regler om undersökning  av människokroppen vid
brottsmisstanke finns i 28 kap.  12 § RB. Av
paragrafen, jämförd med 28 kap. 11 § RB, framgår att
på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på
vilket fängelse kan följa får kroppsbesiktning göras
för att söka efter föremål som kan tas i beslag
eller annars för att utröna omständigheter som kan
vara av betydelse för utredning av brottet. Med
kroppsbesiktning   avses   undersökning   av
människokroppens yttre och inre samt tagande av prov
från människokroppen samt undersökning av sådana
prov. En undersökning får inte utföras så att den
undersökte riskerar framtida ohälsa eller skada.
Av 28 kap. 13 § RB följer att förordnande om
kroppsbesiktning meddelas av undersökningsledaren,
åklagaren eller rätten. Är fara i dröjsmål, får
beslutet fattas av polisman. Annan mera ingående
undersökning än blodprov får endast utföras av
läkare. Vid kroppsbesiktning, liksom vid användning
av övriga straffprocessuella tvångsmedel, råder den
s.k. proportionalitetsprincipen. Sådan besiktning
får sålunda beslutas endast om skälen för den
uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden
medför för den misstänkte eller för något annat
motstående intresse (28 kap. 13 § första stycket RB
jämförd med 28 kap. 3 a § samma balk).
Rättegångsbalkens bestämmelser om kroppsbesiktning
erhöll - med visst undantag som här saknar intresse
- sin nuvarande utformning genom lagstiftning år
1993 (prop. 1993/94:24, JuU7, rskr. 67). I den
promemoria  (Ds  1991:56)  Ändrade  regler  om
kroppsvisitation och kroppsbesiktning, m.m., som låg
till grund för propositionen, föreslogs att den
misstänkte skulle kunna medicineras mot sin vilja om
förfarandet   påtagligt   skulle   underlätta
möjligheterna att utföra en kroppsbesiktning. I
propositionen anfördes bl.a. att det är ett mycket
allvarligt ingrepp i den kroppsliga integriteten att
utsätta någon för tvångsmedicinering och att mycket
starka skäl därför krävdes för att införa en sådan
möjlighet i RB. Enligt departementschefen måste vid
en    sådan    bedömning   brottsbekämpande
effektivitetshänsyn träda tillbaka. Något förslag om
tvångsmedicinering lades  därför  inte  fram  i
propositionen (prop. s. 48).
Under utskottets behandling av propositionen hade
utskottet att ta ställning till en motion, i vilken
föreslogs att begreppet kroppsbesiktning  skulle
omfatta även åtgärder i form av medicinering med
kräkmedel samt magpumpning. Utskottet förklarade sig
inte ha någon annan uppfattning i denna fråga än vad
departementschefen uttalat i  propositionen  och
avstyrkte bifall till motionen (bet. 1993/94:JuU7 s.
7).
I betänkande 1996/97:JuU8 vidhöll utskottet denna
uppfattning (bet. s. 4).
Frågan om tvångsmedicinering har även behandlats av
Polisrättsutredningen  i  dess  slutbetänkande
Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB samt polis-
lagen (SOU 1995:47). Utredningen fann med hänsyn
till vad departementschefen anfört i proposition
1993/94:24 inte anledning att närmare beröra frågan
om tvångsmedicinering i syfte att genomföra en
kroppsbesiktning. Inte heller borde det införas
några bestämmelser som skulle göra det möjligt att
med stöd av den misstänktes samtycke ge honom
medicin för att möjliggöra en kroppsbesiktning.
Skillnaden för den misstänkte mellan  att  bli
erbjuden av polisen att ta t.ex. kräkmedel och att
tvingas att ta  medlet  var  nämligen,  enligt
utredningens uppfattning, mycket liten (SOU 1995:47
s. 337 f).
Polisrättsutredningens   slutbetänkande  bereds
alltjämt i Justitiedepartementet.
När utskottet senast (bet. 1997/98:JuU24 s. 14 f)
behandlade liknande yrkanden fann utskottet inte
skäl att frångå den uppfattning utskottet intagit i
tidigare betänkanden och avstyrkte motionsyrkandena.
Våren 1998 beslutade regeringen att tillkalla en
narkotikakommission  (dir.  1998:18).  Uppdraget
omfattar bl.a. rättsväsendets och tullens arbete med
narkotikabekämpningen. Kommissionen skall särskilt
analysera behovet av förändringar av rättsväsendets
arbetsmetoder samt av straffrättslig och straff-
processuell lagstiftning samt lägga fram förslag
till förändringar. Vidare anges att kommissionen
skall kartlägga och utvärdera de insatser och det
samarbete som redan förekommer inom rättsväsendet.
Kommissionen skall vidare göra en bedömning av det
befintliga   regelverkets   konsekvenser   och
effektivitet för bl.a. rättsväsendets arbetsmetoder,
resultat och resursutnyttjande. Kommissionen skall
redovisa sitt uppdrag före utgången av år 2000.
Enligt   vad   utskottet   erfarit   kommer
Narkotikakommissionen  att  behandla  frågan  om
användning av kräkmedel i kampen mot narkotikan.
Utskottet finner - i avvaktan på resultatet av
Narkotikakommissionens arbete - ingen anledning att
ändra uppfattning i frågan om huruvida kräkmedel bör
få användas som ett straffprocessuellt tvångsmedel.
Motionerna Ju803, Ju903 och Ju904 i här aktuella
delar avstyrks.

Hemlig teknisk avlyssning (buggning)

I ett flertal motioner behandlas frågan om att
tillåta hemlig teknisk avlyssning (buggning). I
motion Ju802 (m) förespråkas att buggning skall få
användas under samma förutsättningar som i dag
gäller för hemlig teleavlyssning. I motionerna Ju903
och Ju904 (båda m) förordas att buggning tillåts vid
spaning avseende grov narkotikabrottslighet  och
brott mot rikets säkerhet samtidigt som motionärerna
hävdar att vissa undantag bör göras, bl.a. vid bikt.
Även motionären bakom Ju807 (s) är inne på att det
krävs undantag för bikt.
I september 1996 beslöt regeringen att tillkalla en
särskild utredare som skulle utreda ett antal frågor
om kriminalpolisiära arbetsmetoder inom ramen för
straffprocessuella tvångsmedel. Utredningen,  som
antog namnet Buggningsutredningen, överlämnade i
april 1998 betänkandet Om buggning och andra hemliga
tvångsmedel  (SOU  1998:46)  till regeringen. I
betänkandet  föreslås  bl.a.  att  det  införs
möjligheter till buggning som ett straffprocessuellt
tvångsmedel vid förundersökning. Enligt utredningens
förslag  skall  buggning  få  användas  vid
förundersökning  angående  brott  som  har  ett
minimistraff  på  fyra  års  fängelse,  grovt
narkotikabrott och grov  varusmuggling  avseende
narkotika  samt  vid försök, förberedelse eller
stämpling (dvs. fall  som  i  princip  innebär
överenskommelse att begå ett brott eller uppmaning
till någon att begå brott) till nu nämnda brott. Med
ett krav på fyra års straffminimum kommer buggning
att  kunna  användas endast vid de allra mest
allvarliga brotten, bl.a. mord, dråp, människorov,
grovt rån, grov mordbrand och grovt spioneri. Enligt
förslaget skall buggning bara få användas om någon
är skäligen misstänkt för brottet, om åtgärden är av
synnerlig vikt för utredningen samt om skälen för
åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som
åtgärden innebär för den misstänkte eller något
annat  motstående intresse. Åtgärden får vidare
endast avse en plats där den misstänkte kan antas
komma att uppehålla sig. Ett beslut om buggning får
inte avse samtal mellan den misstänkte och hans
försvarare. En fråga om buggning skall prövas av
rätten på ansökan av åklagaren.
Buggningsutredningens     betänkande    har
remissbehandlats  och bereds för  närvarande  i
Justitiedepartementet.
Utskottet  har vid flera  tillfällen  tidigare
behandlat motionsönskemål liknande de nu aktuella.
Senast skedde det våren 1998 (bet. 1997/98:JuU12 s.
4 f). Utskottet avstyrkte de då aktuella yrkandena
med hänvisning till tidigare uttalanden, som går ut
på att det då pågående utredningsarbetet borde
avvaktas. Utskottet  utgick emellertid från att
regeringen skulle återkomma till riksdagen med sina
överväganden så snart som möjligt efter det att
utredaren redovisat sitt arbete.
Här kan även nämnas att justitieministern den 21
januari i år i riksdagen besvarat en fråga om
huruvida regeringen har för avsikt att föreslå
möjligheter till buggning (snabbprotokoll 1998/99:43
s. 49). Hon sade då att det var för tidigt att
besvara  frågan och poängterade  att  när  nya
tvångsmedel föreslås skall förslagen alltid grunda
sig på en analys av den verklighet som de är avsedda
att tillämpas på, vilka effekter som man avser att
uppnå med dessa tvångsmedel, och att det alltid
skall göras en analys av vad som offras och det som
uppnås.
Utskottet kan i och för sig hålla med motionärerna
om att buggning skulle kunna vara ett sätt att ge
polisen bättre möjligheter att bekämpa allvarlig
brottslighet. Samtidigt utgör buggning ett intrång i
den personliga integriteten, och detta  ställer
särskilda krav på de regler som skall gälla för
verksamheten. Som justitieministern anfört är det
viktigt att ett förslag till riksdagen föregås av en
grundlig analys. Den analysen bör riksdagen inte
föregripa. Det sagda innebär att utskottet inte kan
förorda att riksdagen nu uttalar sig i frågan om,
och i så fall under vilka förutsättningar, buggning
bör  få  komma  i  fråga.  Beredningen  av
Buggningsutredningens  betänkande  bör  alltså
avvaktas, och utskottet avstyrker motionerna Ju802,
Ju807, Ju903 och Ju904 i här aktuella delar.

Behandlingen av frihetsberövade personer

I ett par motioner förordas olika åtgärder som tar
sikte på behandlingen av personer som berövats
friheten. I Ju907 (v) föreslås att den som tas in i
häkte regelmässigt skall genomgå läkarundersökning.
Vidare hävdas att behandlingsinsatser skall kunna
vidtas redan  under  häktningstiden.  I  motion
Ju508 (v)  efterfrågas lagändringar i syfte att
garantera den som berövats sin frihet rätten att
kontakta advokat, läkare och anhöriga.
I samband med att utskottet under våren 1998
behandlade  ett regeringsförslag som i huvudsak
handlade om bestämmelserna rörande restriktioner för
häktade hade utskottet att pröva ett motionsyrkande
om behandlingsinsatser redan under häktningstiden
(bet. 1997/98:JuU22 s. 3 f). Utskottet pekade först
på att den häktade enligt 1 § lagen (1976:371) om
behandlingen av häktade och anhållna skall erbjudas
den personliga hjälp han behöver under förutsättning
av hans medgivande. Enligt 4 § samma lag skall han
också beredas läkarvård och psykiatrisk vård vid
behov. I fråga om tvångsvård gäller samma regler för
den som är häktad som för andra. Psykiatrisk vård
ges  dock   enligt  lagen  (1991:1129)  om
rättspsykiatrisk  vård  och  inte  enligt lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
Utskottet ansåg att dessa regler hade fått en
lämplig utformning; det kunde inte komma i fråga att
utsätta en häktad för behandling tvångsvis bara på
den grunden att han är häktad. En annan sak var
enligt utskottet att det kan  vara synnerligen
lämpligt att under häktningstiden, som redan sker,
inleda ett motivationsarbete för att få den häktade
att upphöra med t.ex. narkotikamissbruk. Sådana
insatser bygger dock - framhöll utskottet - på
frivillighet. Utskottet ansåg sammanfattningsvis att
gällande  regler  tillgodosåg  de  behov  som
aktualiserades i motionen.
I det angivna lagstiftningsärendet  tillstyrkte
utskottet också en lagändring som innebär  att
häktade som huvudregel skall ges tillfälle att
vistas tillsammans.
Motionsönskemålen i motion Ju508 baseras på en
rapport från Europarådets tortyrkommitté. Kommittén
har rekommenderat att rätten att företrädas av
advokat skall utsträckas till att avse alla personer
som grips eller på annat sätt tas om hand av
polisen. Kommittén har vidare rekommenderat att
rätten till läkarbehandling skall regleras särskilt,
och att en sådan reglering bör innefatta en rätt att
välja  läkare.  Slutligen  har  tortyrkommittén
vidhållit en tidigare rekommendation om att alla som
grips av polisen bör ha rätt att kontakta anhöriga
omedelbart.
Regeringen har i en rapport som överlämnats till
Europarådet den 3 februari 1999 svarat på kritiken
från tortyrkommittén. Vad först gäller rätten att
kontakta advokat och anhöriga har regeringen upplyst
att  dessa  frågor  är föremål för översyn  i
Justitiedepartementet och kommer att tas upp i en
departementspromemoria.  Vad  härefter  gäller
möjligheterna till läkarvård har regeringen hänvisat
till  de  ovan  nämnda  bestämmelserna i lagen
(1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna
m.fl. samt till en bestämmelse i lagen (1976:511) om
omhändertagande av berusade personer m.m. Enligt den
sistnämnda lagen skall - om det behövs med hänsyn
till den omhändertagnes tillstånd - vederbörande
undersökas av läkare så snart det kan ske (3 §).
Såvitt gäller möjligheten att själv välja läkare
har   regeringen   anfört   att  den  s.k.
normaliseringsprincipen innebär att frihetsberövade
personer har rätt till sjukvård på samma sätt som
personer som inte är berövade friheten. Svensk
lagstiftning på området innehåller ingen generell
rätt för enskilda att välja läkare, något som alltså
även   gäller   frihetsberövade.   Beträffande
specialistvård ansåg regeringen att ett behov av att
kunna välja läkare kunde göra sig gällande, något
som dock kunde tillgodoses inom ramen för gällande
regler. Regeringen kunde inte finna att det behövdes
någon lagändring med anledning av den kritik som
tortyrkommittén riktat mot Sverige.
Utskottet vill till att börja med erinra om att den
som tas in i häkte skall beredas vård vid behov. Att
tvinga  en  person  som  häktats  att  genomgå
läkarundersökning  bara  på  den  grunden  att
vederbörande häktats kan knappast komma i fråga.
Problemen med självmord i häktena kan dessutom
knappast    lösas    genom    obligatoriska
läkarundersökningar. Här handlar det i stället om
att se till att de häktade inte utsätts för onödiga
påfrestningar,  t.ex. i form av isolering. Den
lagstiftning som riksdagen beslutade om förra våren
innebar också vissa förbättringar i det avseendet.
Vidare har personalen på häktena en viktig roll i
sammanhanget; det är genom deras kontakter med de
intagna som personer i riskzonen kan identifieras.
Vad  härefter  gäller  motionsönskemålet  om
behandlingsinsatser redan under häktestiden vill
utskottet, i likhet med vad som anfördes förra
våren, framhålla att det kan vara lämpligt att under
häktningstiden,  såsom  redan  sker, inleda ett
motivationsarbete för att få den häktade att upphöra
med t.ex. narkotikamissbruk. Detta bör dock bygga på
frivillighet.
Beträffande kraven på en lagreglerad rätt att
kontakta anhöriga och att låta sig biträdas av
advokat anser utskottet att det beredningsarbete som
regeringen aviserat i svaret till Europarådet bör
avvaktas innan riksdagen tar ställning i saken.
Vad slutligen gäller frågan om att kontakta den
läkare man själv önskar ansluter utskottet sig till
de överväganden regeringen gjort i svaret till
Europarådet. Gällande ordning på området får således
anses tillgodose de krav som rimligen kan ställas i
detta avseende.
Det  anförda  innebär  sammanfattningsvis  att
utskottet avstyrker motionerna Ju508 och Ju907 i här
aktuella delar.

Häktningsberedskapen

I motion Ju801 (m) förordas att den samordning av
häktningsberedskapen som sker under helgerna utökas
så att häktningsfrågorna även under vardagar bara
prövas av en domstol i beredskapsområdet. Vidare
föreslås att häktningsförhandling regelmässigt skall
ske i den ort där häktet finns.
År 1988 ändrades reglerna som avgör inom vilken tid
en anhållen person måste antingen släppas eller
begäras häktad. Ändringarna innebar att tidsfristen
förkortades. För att det skulle  gå att hålla
fristerna infördes ett system med beredskap vid
domstolarna    för   att   kunna   hålla
häktningsförhandlingar även på helgerna.
Genom en lagändring år 1996 gjordes reglerna mer
flexibla. Den maximala tiden mellan gripande och
häktningsförhandling - fyra dygn - ändrades dock
inte (bet. 1995/96:JuU9).
Enligt 1 § förordningen (1988:31) om tingsrätternas
beredskap för prövning av häktningsfrågor skall
tingsrätterna ha beredskap på helgerna för att pröva
frågor om häktning. Av 2 § i förordningen framgår
att det ankommer på Domstolsverket att efter samråd
med  Riksåklagaren  dela  in  tingsrätterna  i
beredskapsområden. Domstolsverket skall också utse
en  tingsrätt  att  svara  för samordningen av
beredskapen inom området.
Enligt 19 kap. 12 § RB skall vanliga regler om
forum i brottmål gälla även när domstolarna prövar
frågor  om  tvångsmedel.  Det  innebär  att
häktningsförhandlingar i regel hålls i den tingsrätt
inom vars domkrets brottet förövats. Om det finns
särskilda skäl får frågor om häktning tas upp av
rätten i en annan ort än som eljest skulle ha skett.
Detta undantag kom  till  i syfte att ge den
tjänstgörande tingsrätten behörighet  att  pröva
häktningsfrågor inom hela beredskapsområdet (prop.
1986/87:112 s. 69).
Enligt regleringsbrevet för domstolsväsendet skall
Domstolsverket vara en drivande och stödjande kraft
i reformarbetet som framför allt skall bedrivas i
syfte  att  säkerställa  en  hög  kvalitet  i
domstolsverksamheten. I samband med omorganisationen
av  Domstolsverket  har  det  inrättats  en
utvecklingsgrupp,    som    knutits    till
utvecklingsenheten. Enligt vad utskottet erfarit är
frågan  om  att  organisera  prövningen  av
häktningsfrågor på det sätt som förespråkas  i
motionen aktuell inom ramen för utvecklingsgruppens
arbete. Planer på en sådan verksamhet finns i
Västmanlands län, där ett projekt skall inledas med
ökad samverkan mellan tingsrätterna.
Utskottet kan alltså konstatera att vissa planer
redan finns på en försöksverksamhet som går ut på
att  pröva  häktningsfrågor  såsom  motionären
föreslagit. Den förordade ordningen skulle kunna
innebära  beaktansvärda  rationaliseringsvinster,
vilket i och för sig framstår  som  positivt.
Utskottet  kan  därför  känna viss sympati för
motionsönskemålet.  Utskottet ser det emellertid
också som betydelsefullt att framtida reformer när
det gäller domstolarna har en så fast förankring som
möjligt  på  alla  nivåer, inte minst  ute  i
domstolarna. Ett sätt att tillgodose detta intresse
är att ge utrymme för lokala initiativ, initiativ
som sedan följs upp och utvärderas. De planer som
finns  när  det  gäller häktningsberedskapen  i
Västmanlands län är ett exempel just på ett sådant
lokalt initiativ. Något uttalande från riksdagen bör
alltså inte göras. Utskottet avstyrker motion Ju801.

Satellit- och dataövervakning av transittrafik

I motion Ju222 (s) hävdas att lagstiftningen inte
får hindra att ny teknik används vid bekämpningen av
internationell    organiserad   varusmuggling.
Motionärerna nämner bl.a. att s.k. GPS-teknik skulle
kunna användas för att övervaka transittrafiken.
Buggningsutredningen  har  i  sitt ovan nämnda
betänkande (SOU 1998:40 s. 355 f) beskrivit vad som
kommit att kallas för pejling. Med pejling avses att
ett objekt följs på avstånd med hjälp av ett
tekniskt hjälpmedel. Det tekniska hjälpmedel som
används kan bestå av en radiosändare som periodiskt
sänder ut radiosignaler. Sändaren kan exempelvis
fästas på ett fordon. Metoden används ibland av
polisen och är inte lagreglerad.
Buggningsutredningen har övervägt om det behövs en
lagreglering. Enligt utredningens uppfattning torde
det stå klart att den pejling som i dag används av
svensk  polis och som innebär att utrustningen
placeras utanpå det objekt som skall pejlas inte
kräver lagstöd med hänsyn till bestämmelserna i 2
kap. regeringsformen. Utredningens slutsats blev att
någon reglering inte behövdes av den pejling som
polisen använder i dag.
Utredningen tog också upp frågan om att tillåta
pejling som går till så att utrustningen placeras
efter intrång i fordon, containrar etc. I denna del
intog utredningen den ståndpunkten att en sådan
ordning skulle innebära ett integritetsintrång som
skulle vara så allvarligt att en grundläggande
förutsättning för en reglering måste vara att det
finns ett väl dokumenterat behov av sådana åtgärder.
Utredningen konstaterade att det inte råder någon
entydig uppfattning om huruvida det verkligen finns
ett sådant behov. Vid sådant förhållande ansåg
utredningen att man borde avstå från att lägga fram
förslag om regler som skulle ge polisen rätt att vid
pejling göra intrång i annans egendom.
Utskottet noterar att Buggningsutredningen kommit
till  slutsatsen  att  den  spaningsmetod  som
motionärerna förespråkar inte kräver lagändring.
Motionsönskemålet får anses tillgodosett genom de
möjligheter som finns till pejling. Utskottet kan
inte finna något behov av ytterligare utredning i
frågan, och utskottet avstyrker motion Ju222.

Distribution av vissa handlingar

I  motion  Ju811  (c) efterfrågas  lagändringar
innebärande att handlingar som innehåller känsliga
uppgifter vid postbefordran alltid skall sändas med
rekommenderat brev. Motionären vill åstadkomma en
säkrare distribution av handlingar genom att utvidga
skyldigheten att använda delgivning.
Av 33 kap. 2 § RB följer att delgivning får
användas när rätten skall  underrätta någon om
innehållet i en handling eller om något annat.
Delgivning skall användas om det  är  särskilt
föreskrivet eller om det med hänsyn till syftet med
den  bestämmelse  som  reglerar  en  fråga  om
underrättelse framgår att delgivning bör ske. I
övrigt bör delgivning tillgripas bara om det är
påkallat med hänsyn till omständigheterna.
En  motsvarande  regel gäller för de allmänna
förvaltningsdomstolarna,    se    47    §
förvaltningsprocesslagen (1971:291).
Av 1 § delgivningslagen (1970:428) följer att
delgivning normalt skall verkställas enligt lagen om
det i lag eller annan författning föreskrivs att
delgivning skall ske.
De olika sätten för delgivning framgår av 3 §
delgivningslagen. Ordinär delgivning regleras i 3 §
och innebär att handlingen sänds med post eller
överlämnas med bud eller på annat sätt till den som
söks, varvid  som bevis om att denne mottagit
försändelsen begärs kvitto. Om det finns anledning
anta att sådant kvitto inte kommer att lämnas får
delgivning ske genom s.k. särskild postdelgivning,
vilket innebär att handlingen överlämnas till den
sökte    i    särskild   ordning   genom
postbefordringsföretag. Härutöver kan delgivning ske
bl.a.  med hjälp av stämningsman  eller  genom
kungörelse.
Utskottet har från Posten inhämtat vissa uppgifter
om i vilken utsträckning  brev  försvinner vid
posthanteringen. Siffrorna avser år 1998. Under det
året förmedlades 3,4 miljarder vanliga brev. Av de
försändelser som reklamerades lyckades man återfinna
30 %. Resten - vilket motsvarar 10.000 brev - kunde
inte spåras. Dessa 10.000 brev motsvarar 0,029 % av
det totala antalet försändelser. När det gäller s.k.
ESS-brev, dvs. rekommenderade brev, kurirpost och
värdepost finns inga siffror om det totala antalet
sådana försändelser. I denna kategori försvann 340
brev.
Utskottet anser att det problem som motionären tar
upp  inte  bör   lösas  inom  ramen  för
delgivningsreglerna. Delgivning syftar nämligen till
att åstadkomma bevisning om att den sökte verkligen
fått försändelsen i fråga. Frågan om det finns skäl
att utvidga skyldigheten att använda delgivning
eller inte kan utskottet bara besvara såvitt gäller
författningar  inom  det egna beredningsområdet.
Enligt  utskottets  uppfattning  har  det  inte
framkommit något som talar för att reglerna om
delgivning i exempelvis  rättegångsbalken  eller
förvaltningsprocesslagen  skulle  behöva  ändras.
Utskottet är inte heller berett att förorda att det
i delgivningslagen - som alltså enbart reglerar
själva verkställandet av delgivningen  - införs
regler om vilken typ av handlingar som skall delges.
Denna fråga bör även i framtiden vara en fråga som
regleras utanför delgivningslagen. Ett bifall till
motionsyrkandet  skulle  alltså  innebära  en
systemfrämmande  förändring.  Avslutningsvis  kan
anmärkas att ingenting hindrar domstolarna eller
andra myndigheter från att sända känsliga handlingar
i rekommenderade brev, om man bedömer att detta är
ändamålsenligt. Med det anförda avstyrker utskottet
motion Ju811.

Medborgarvittnen

I motion Ju918 (mp)  förordas  ett system med
medborgarvittnen  som bör få till uppgift  att
övervaka gripandet av misstänkta.
Enligt lagen (1981:324) om medborgarvittnen får en
kommun i syfte att tillgodose allmänhetens intresse
av  insyn  i polisverksamheten utse  trovärdiga
personer att som medborgarvittnen följa polisens
verksamhet. Lagen ger kommunerna en rätt men inte en
skyldighet att utse medborgarvittnen.
Här kan även nämnas bestämmelsen i 23 kap. 10 RB.
Enligt  den  skall  såvitt  möjligt  ett  av
undersökningsledaren  anmodat  trovärdigt  vittne
närvara under förhör.
Utskottet har tidigare haft anledning att uttala
sig i frågan om medborgarvittnen. Senast skedde det
hösten 1990 (bet. 1990/91:JuU1 s. 34). Utskottet
noterade då att en ordning med medborgarvittnen
funnits i Göteborg sedan 30 år. I andra städer,
bl.a.   Stockholm,  hade  en  ordning  med
medborgarvittnen   tillämpats   i   varierande
utsträckning.    Utskottet   framhöll   att
medborgarvittnen kunde medverka till att trygga
rättssäkerheten  och  stärka  förtroendet  för
polisverksamheten samt - inte minst - vara en
garanti   mot   obefogade   anmälningar  mot
befattningshavare inom poliskåren. Utskottet vidhöll
en positiv grundsyn till ett vidgat bruk av systemet
med medborgarvittnen men konstaterade samtidigt att
det ankom på de enskilda kommunerna att fatta beslut
i saken.
Utskottet vidhåller sin positiva grundinställning
till medborgarvittnen men  är  alltjämt av den
uppfattningen att det ankommer på kommunerna att
fatta beslut om man skall utse några sådana eller
inte. Utskottet avstyrker motion Ju918 i här aktuell
del.

Forumreglerna i tvistemål

I motion Ju804 (v) begärs en översyn av reglerna om
forum i tvistemål. Motionärerna ifrågasätter om
dagens regler gör det möjligt att i Sverige pröva
anspråk  som  avser  skadestånd  på  grund  av
krigsförbrytelser och andra grova kränkningar av
mänskliga rättigheter.
Motionsönskemålet rör i första hand frågan om
svensk domstols behörighet. Bestämmelserna i RB
reglerar inte den frågan direkt. Vissa bestämmelser
i ämnet finns däremot i lagen (1998:538) om domstols
internationella behörighet och om verkställighet av
utländska domar enligt Brysselkonventionen och i
lagen (1992:794) med anledning av Sveriges tillträde
till Luganokonventionen.  Luganokonventionen  har
ratificerats   av  EU:s  samtliga  nuvarande
medlemsstater och av EFTA-staterna Island, Norge och
Schweiz. Brysselkonventionen kan endast tillträdas
av EU:s medlemsstater. Båda konventionerna gäller
som lag här i landet.
Enligt båda konventionerna kan en talan avseende
skadestånd utanför avtalsförhållanden mot den som
har hemvist i en konventionsstat väckas i en annan
konventionsstat vid domstolen i den ort där skadan
inträffade.
För det fall någon konventionsbaserad lag inte är
tillämplig gäller som huvudregel att en tvist är
underkastad svensk domsrätt, om svensk lag anvisar
ett forum här i landet. Reglerna om  forum i
tvistemål innebär - såvitt nu är aktuellt - i
huvudsak följande.
Enligt 22 kap. 1 § RB får talan mot den misstänkte
om enskilt anspråk i anledning av brott föras i
samband med åtal för brottet. Om talan inte förs i
samband med åtalet skall talan föras i den för
tvistemål stadgade ordningen. Det sistnämnda innebär
att svarandens hemvist avgör i vilken domstol talan
skall föras.
Mot den som inte har känt hemvist vare sig inom
eller utom riket får talan väckas där han uppehåller
sig.  Om den sökte är svensk  medborgare  som
uppehåller sig utom riket eller om hans uppehållsort
är okänd, kan talan mot honom föras där han inom
riket senast haft hemvist eller uppehållit sig.
Mot den som inte har känt hemvist inom riket får, i
fråga om tvist som gäller betalningsskyldighet,
talan föras där vederbörande har egendom.
En talan i anledning av en skadegörande handling
får vidare tas upp i den ort där handlingen företogs
eller där skadan uppkom.
Det anförda innebär - såvitt gäller utländska
medborgare med hemvist utomlands - att en talan som
enbart avser skadestånd på grund av brott begånget
utomlands i praktiken inte kan föras här.
När  det gäller verkställighet  av  domar  är
huvudregeln den att domar som meddelats i en annan
stat inte erkänns,  om  det  inte finns någon
överenskommelse om annat. De ovan nämnda Bryssel-
och  Luganokonventionerna   innehåller   bl.a.
bestämmelser om erkännande av utländska domar på
privaträttens område.
Utskottet håller i och för sig med motionärerna om
att skadestånd många gånger är en viktig sanktion
för att en målsägande skall få upprättelse. När det
gäller motionsönskemålet vill dock utskottet erinra
om att redan gällande regler ger en möjlighet att
föra en skadeståndstalan här under förutsättning att
åtalet prövas här. Att föra en skadeståndstalan i
den aktuella typen av mål utan samband med ett åtal
framstår emellertid av flera skäl som orealistiskt,
bl.a. skulle målsäganden inte ha den fördel i fråga
om utredningen om den skadegörande handlingen som
samordningen med ett åtal normalt sett innebär.
Härtill kommer att en sådan dom med stor sannolikhet
endast skulle kunna verkställas i stater inom EU
eller i Norge, Island  och Schweiz. Mot denna
bakgrund är utskottet inte berett att förorda att
ett utredningsarbete sätts i gång i frågan. Motion
Ju804 avstyrks.

Bemötande av vittnen och målsägande i
domstol

Motionerna

I flera motioner föreslås olika åtgärder för att
åstadkomma ett bättre bemötande av vittnen och
målsägande i domstol. I motionerna Ju402 och Ju404
(båda fp) begärs en översyn av reglerna i syfte att
åstadkomma en höjning av ersättningen för framför
allt förlorad arbetsinkomst. I motionerna Ju404 och
Ju910 (kd) föreslås inrättandet av väntrum för
vittnen och målsägande. I motion Ju404 förordas
dessutom att utbildningen i hithörande ämnen för
personal inom rättsväsendet ökas och att information
till målsägande och vittnen om hur rättegången
kommer att gå till lämnas redan i kallelsen till
förhandlingen. I motionen begärs också att staten
ekonomiskt  skall  stödja en verksamhet med en
koordinator för vittnesstödsprojekt i varje län. I
motion  Ju916  (m)  begärs  lagstiftning  med
utgångspunkt i departementspromemorian Vittnen och
målsägande i domstol (Ds 1995:1), bl.a. efterfrågas
en möjlighet för domstol att förordna en stödperson
för särskilt utsatta vittnen. I motion Sf608 (c)
förordas i mer allmänna ordalag ett bättre skydd för
utsatta vittnen.

Bakgrund

Enligt 36 kap. 24 § RB har vittnen rätt till
ersättning för inställelse. Vittnen och målsägande
som åberopats av åklagaren har rätt till ersättning
av  allmänna  medel.  I dessa fall  fastställs
ersättningen enligt föreskrifter  som regeringen
meddelar. Sådana föreskrifter finns i förordningen
(1982:805) om ersättning av allmänna medel till
vittnen, m.m. Ersättning kan betalas för kostnader
för resa och uppehälle. Den kan även avse förlorad
arbetsinkomst  eller  annan  ekonomisk  förlust.
Ersättningen  för  förlorad  arbetsinkomst  får
bestämmas  till det belopp som svarar mot den
faktiska förlusten, dock högst 300 kr per dag. All
ersättning enligt förordningen i fråga är skattefri.
I departementspromemorian Vittnen och målsägande i
domstol föreslås bl.a. att den maximala ersättningen
för förlorad inkomst höjs till 600 kr.
Domstolsverket har på regeringens uppdrag tagit
fram ett åtgärdsprogram som  syftar  till  att
förbättra domstolarnas bemötande av vittnen och
övriga som kommer i kontakt med domstolen. Rapporten
överlämnades till regeringen i juli 1998. I den
föreslås bl.a. att frågan om vittnesersättningens
storlek tas under nytt övervägande.
I  den  nyss nämnda promemorian  Vittnen  och
målsägande i domstol diskuteras också bl.a. hur
domstolsmiljön skall kunna göras mer anpassad för
målsägande och vittnen. Det bör enligt promemorian
inte vara obligatoriskt för domstolarna att inrätta
särskilda väntrum för målsägande och vittnen i de
nuvarande domstolsbyggnaderna. När domstolsbyggnader
byggs om bör man dock ägna frågan uppmärksamhet.
Tills vidare bör enligt promemorian domstolarna ha
beredskap för att ordna ett avskilt väntrum när
behovet uppstår. I promemorian föreslås vidare att
det införs en möjlighet för domstolarna att för
vissa  särskilt  utsatta  vittnen  förordna  en
stödperson, ett s.k. vittnesbiträde.
I promemorian Domstolsförfarandet - Förslag till
förbättringar    (Ds    1997:7)    föreslås
författningsändringar som gör det möjligt att fatta
beslut om ersättning till vittnen m.fl. på rättens
kansli i stället för - såsom sker i dag - inne i
sessionssalen. Bakgrunden till förslaget är bl.a.
att det inte sällan är plågsamt för målsägande och
vittnen att inför publik behöva redogöra för sina
ersättningsanspråk och få dem ifrågasatta.
I regleringsbrevet för år 1998 har regeringen gett
Domstolsverket  i  uppdrag  att  i  samråd med
representanter  för  domstolarna  ta  fram  en
utbildningsplan som syftar till en utvidgad och
breddad kompetensutveckling hos domstolsanställda.
Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 1999.
Brottsofferutredningen   har   i  betänkandet
Brottsoffer - Vad har gjorts? Vad bör göras? (SOU
1998:40) föreslagit  att  det  till  domstolens
kallelser  bör  fogas information bl.a. om hur
rättegången kommer att gå till. Vid domstolarna bör
vidare utses någon eller några personer som är
ansvariga för att besvara frågor från målsägande och
vittnen. Domstolslokalerna bör enligt utredningen
utformas så att målsägande och vittnen inte behöver
konfronteras med den tilltalade. Domstolarna bör
också se till att det finns personal i eller i
anslutning till väntrummen och i större utsträckning
ge expeditionsvakterna  arbetsuppgifter  som rör
bemötande av målsägande och vittnen.
Domstolsverket har påbörjat en samlad översyn av
samtliga de kallelser och andra handlingar som
domstolarna tillställer enskilda.
Vidare har Domstolsverket  i  det ovan nämnda
åtgärdsprogrammet föreslagit att det i utbildningen
och fortbildningen för samtliga personalkategorier
vid domstolarna införs beteendevetenskapliga moment
och annan utbildning om brottsofferfrågor  samt
utbildning i invandrarfrågor.
Domstolsverket  förordar  också  att  det  i
allmänhetens utrymmen vid alla domstolar bör finnas
ett relevant och aktuellt informationsmaterial. Vid
de domstolar där detta inte redan finns bör en eller
flera personer särskilt ges i uppgift att ansvara
för informationsmaterialet. Målsägande och vittnen
bör tillställas information om rättegångsförfarandet
m.m. med kallelsen. Domstolsverket har för avsikt
att utarbeta ett informationsblad till vittnen.
I åtgärdsprogrammet rekommenderas dessutom att alla
domstolar - om möjligt - bör utse någon eller några
personer som ansvariga för att besvara frågor från i
första hand målsägande och vittnen men även andra
enskilda som har frågor om inställelse m.m. På samma
sätt bör personal, företrädesvis expeditionsvakter,
i större utsträckning än vad som är fallet i dag ges
arbetsuppgifter rörande bemötandet av målsägande och
vittnen m.fl.
Domstolsverket   rekommenderar   även   att
domstolslokalerna  vid  om-  och  tillbyggnader
förbättras kontinuerligt,  bl.a.  såtillvida att
enskildas behov av att vänta i separata rum beaktas.
Verket rekommenderar domstolarna att fortlöpande
överväga om fördelningen av separata rum mellan
olika användarkategorier är ändamålsenlig och härvid
särskilt beakta målsägandes och vittnens behov.
Vidare bör domstolarna ombesörja att de separata
rummen är tydligt skyltade och att om möjligt tillse
att personal, som kan ge service åt besökare och
bl.a. upplysa om separata väntrum, finns i eller i
direkt anslutning till allmänhetens utrymmen. Av
kallelsen till domstolen bör framgå bl.a. att en
möjlighet att vänta i separata rum finns.
Avslutningsvis föreslås i åtgärdsprogrammet att en
försöksverksamhet  inleds  med  vittnesstöd  vid
domstolar i ett län med en gemensam administration
av  verksamheten.  Koordinatorn  anlitas  av
Domstolsverket på uppdragsbasis. Försöksprojektet
genomförs i samarbete mellan Domstolsverket och
Brottsofferjourernas riksförbund och bör pågå under
ett år.
En  sammanfattning  av  åtgärdsprogrammet  har
distribuerats till domstolarna i juli 1998.
Justitieministern har i ett frågesvar i riksdagen
den 4 februari (fråga 1998/99:298) anknutit till den
beskrivna försöksverksamheten och upplyst att en
koordinator med ansvar för administrationen och
samordningen  av  vittnesstödet i domstolarna i
Jönköpings län har anställts. Hon nämnde vidare att
flera vittnesstödsprojekt drivs ute i landet med
stöd av medel från Brottsofferfonden.
Regeringen  har  anslagit  medel  till  två
försöksverksamheter i syfte att förbättra stödet
till brottsoffer och vittnen. I den ena verksamheten
skall  en  av  Brottsoffermyndigheten  anställd
samordnare verka för ett förbättrat stöd inom ett
större geografiskt område, bl.a. genom att ideell
verksamhet stöds. I det andra projektet skall en av
Brottsofferjourernas riksförbund anställd person -
en länsassistent - verka för att brottsoffren ges
förbättrat stöd inom ramen för brottsofferjourernas
verksamhet (se bet. 1998/99:JuU1 s. 52 f). Utskottet
har inhämtat att verksamheterna nu påbörjats.
Utskottet tog våren 1997 ställning till yrkanden
liknande de nu aktuella (bet. 1996/97:JuU19 s. 5).
Utskottet ansåg efter att ha noterat att frågorna
var   aktuella   i   den   då   arbetande
Brottsofferutredningen att det inte fanns anledning
att ta något initiativ i frågan.
Enligt  vad  utskottet  erfarit  bereds  inom
Justitiedepartementet  för närvarande frågan  om
ändrade regler för ersättning till vittnen m.fl.
När det gäller Brottsofferutredningen  kan  en
proposition förväntas bli lämnad till riksdagen
under hösten.

Utskottets bedömning

Utskottet vill inledningsvis särskilt framhålla att
en  rättssäker  och  effektiv  brottmålsprocess
förutsätter  att  allmänheten  medverkar  vid
utredningen om brott. Rättsordningens  fundament
rubbas om allmänheten av olika skäl inte vill, kan
eller  vågar   medverka.   Vad  så  gäller
motionsönskemålen håller utskottet med motionärerna
när det gäller vikten av att vittnen och målsägande
bemöts på ett bra sätt i domstolarna. Utskottet kan
vidare konstatera att en rad förslag som syftar till
att förbättra bemötandet i domstolarna har arbetats
fram och bereds. Utskottet noterar också att en stor
del av de åtgärder som Domstolsverket föreslagit i
åtgärdsprogrammet kan genomföras utan lagstiftning.
Här tänker utskottet  särskilt  på frågorna om
domstolslokalernas utformning och på  frågan om
vilken information som kallelser till vittnen och
målsägande bör innehålla. Utskottet utgår från att
domstolarna beaktar de rekommendationer som ges i
åtgärdsprogrammet. Det är härtill glädjande att
Domstolsverkets eget arbete i fråga om kallelserna
kommit i gång.
I de delar där det pågående reformarbetet kräver
författningsändringar  -  exempelvis i fråga om
möjligheterna att förordna stödpersoner - saknar
utskottet anledning att utgå från annat än att
beredningen sker med största möjliga skyndsamhet;
beredningen bör dock inte föregripas.
Med det anförda avstyrker utskottet motionerna
Ju402, Ju404, Ju910, Ju916 och Sf608 i här aktuella
delar.

Anlitande av psykologer inom rättsväsendet

I motion Ju403 (kd) yrkas att aktivt stöd av bl.a. ekonomisk
art skall lämnas åt Institutet  för  Forensisk
Psykologi.
Utskottet behandlade ett liknande motionsyrkande
våren 1998 (bet. 1997/98:JuU24 s. 21 f). För en
utförlig redovisning av vad som gäller bl.a. i fråga
om användning av sakkunniga i rättegångar och det
projekt som motionen  tar sikte på kan därför
hänvisas dit. Sammanfattningsvis går projektet ut på
att Stockholms Universitet Holding AB, Sveriges
Psykologförbund och Psykologiska Institutionen vid
Stockholms universitet skall bilda ett bolag med
namnet  Institutet  för  Forensisk  Psykologi
Aktiebolag. Bolagets affärsidé är att systematisera
formerna  för hur adekvat psykologisk  kunskap,
kompetens och  forskning tillförs rättsväsendets
olika delar. Målsättningen för bolaget skall vara
att huvuddelen av de sakkunniguppdrag som lämnas av
rättsväsendet till psykologer skall förmedlas av
bolaget.  Den  övergripande  tanken  är  att
rättsväsendet alltid skall anlita psykologer av
erkänt hög kompetens.
Utskottet  anförde att frågan om huruvida  en
psykolog som anlitas som sakkunnig i ett mål eller
ärende har erforderlig kompetens för sitt uppdrag är
en fråga som måste bedömas av den myndighet eller
domstol som anlitar honom. När det gäller psykologer
som anlitas av domstol ansåg utskottet att det
förtjänade att framhållas att domstolen alltid måste
avgöra målet på grundval av vad den finner bevisat
och alltså aldrig kan vara bunden av en sakkunnigs
uppfattning. Det nu anförda  hindrade inte att
utskottet  delade motionärernas uppfattning  att
psykologer, som  anlitas  av  rättsväsendet som
sakkunniga, bör vara väl skickade för sitt uppdrag.
Att olika initiativ tas av enskilda och myndigheter
för att höja kompetensen bland dessa psykologer
ansåg  utskottet  böra  välkomnas.  Vad  gäller
Institutet för Forensisk Psykologi Aktiebolag ansåg
utskottet att det inte fanns tillräckligt underlag
för att ta ställning till om staten bör stödja
bolagets  verksamhet. Med det anförda avstyrkte
utskottet den då aktuella motionen.
Utskottet har inhämtat att någon verksamhet i
bolaget ännu inte kommit i gång. Stöd har sökts hos
Humanistisk-Samhällsvetenskapliga  Forskningsrådet,
men något svar har ännu inte erhållits.
Utskottet gör samma bedömning nu som förra våren,
och utskottet avstyrker motion Ju403.

Barn som offer för brott

I motion Ju905 (kd) efterfrågas ett ökat stöd till
barn som utsatts för sexuella övergrepp. Motionären
hävdar också att riksdagen bör uttala att barnets
uppgifter  vid  exempelvis vårdnadstvister skall
tillmätas den allra största betydelse.
Utskottet har den 25 mars 1999 tillstyrkt ett
regeringsförslag som bl.a. tar sikte på reglerna om
inom vilken tid en ansökan om brottsskadeersättning
måste lämnas in (bet. 1998/99:JuU20). Förslaget
innebär att i de fall där förundersökning har
inletts skall en ansökan om brottsskadeersättning
göras inom två år från det att förfarandet hos
polis, åklagare och domstol avslutats. I de fall där
förundersökning inte har inletts skall ansökan göras
inom två år från brottet. Om det finns synnerliga
skäl skall Brottsoffermyndigheten kunna pröva en
ansökan även om den kommit in för sent. Vidare
föreslås  en  lagändring  som  innebär  att
preskriptionstiden    för    anspråk    på
brottsskadeersättning skall vara densamma som när
skadestånd begärs av gärningsmannen. Avsikten med
förslagen är att ge brottsoffren längre tid på sig
att söka brottsskadeersättning.
I   en  promemoria  som  utarbetats  inom
Justitiedepartementet föreslås en lag om särskilt
målsägandebiträde. Enligt förslaget skall - om det
inte är obehövligt - ett särskilt målsägandebiträde
förordnas när en vårdnadshavare kan misstänkas ha
begått brott mot den underårige och det kan följa
fängelse på brottet. Detsamma föreslås gälla om det
kan antas att vårdnadshavaren på grund av sitt
förhållande till den som kan misstänkas ha begått
ett sådant brott inte kommer att ta till vara den
underåriges  rätt. Tanken är att det särskilda
målsägandebiträdet  skall överta vårdnadshavarens
befogenheter att fatta  beslut som rör barnet.
Befogenheterna begränsas till de frågor som upp-
kommer under förundersökningen och i rättegången,
t.ex.  när  det  gäller  läkarundersökning  och
polisförhör och till att föra skadeståndstalan.
Syftet med förslaget är att stärka rättssäkerheten
för sådana underåriga som utsatts för brott av en
närstående person.
Promemorian har remissbehandlats och en proposition
avses att bli lämnad till riksdagen under våren.
Den 10 december 1998 beslutade regeringen att en
parlamentarisk kommitté skall tillkallas med uppdrag
att utreda frågan om barnmisshandel och därmed
sammanhängande frågor (dir. 1998:105). Utredningen
skall bl.a. redovisa de behov av kunskaper och stöd
som personal inom förskoleverksamheten, skola och
barnomsorg har i syfte att förbättra deras arbete
med barn som utsatts för eller misstänks vara
utsatta för misshandel. Utredningen skall vidare
överväga och  föreslå  olika  insatser för att
förbättra socialtjänstens arbete med  barn  som
utsatts för misshandel och med deras familjer.
Dessutom skall utredningen kartlägga polisens och
åklagarnas handläggningstider  och  metoder  för
arbetet med barnmisshandelsutredningar samt lämna
förslag till åtgärder som kan krävas för att arbetet
skall effektiviseras och - om det behövs - för att
kvaliteten på utredningarna skall höjas.
Utredningsuppdraget  skall  i  sistnämnda  del
redovisas före utgången av år 1999. I övrigt skall
uppdraget redovisas senast den 31 mars 2001.
Här kan även nämnas att justitieministern nyligen i
ett  frågesvar  (fråga  1998/99:434)  om  barns
rättssäkerhet uttalat sig i hithörande frågor. Hon
anförde  bl.a.  att  det  är  viktigt  att
brottmålsutredningar som rör barn handläggs snabbt,
inte minst när ett barn misstänks ha blivit utsatt
för ett brott.  Hon  hänvisade också till att
regeringen i budgetpropositionen uttalat att en
skyndsam handläggning är särskilt nödvändig när det
gäller övergrepp mot barn. Hon anförde vidare att
det å andra sidan är viktigt att komma ihåg att
misstankar om brott mot barn av många skäl ofta är
komplicerade till sin karaktär och svåra att utreda
och att det därför är viktigt att tillräcklig tid
ges för att arbetet skall kunna genomföras på ett
rättssäkert sätt. En annan omständighet som spelar
in är att det ställs särskilda krav på utredningar
som rör barn, exempelvis i fråga om samverkan mellan
myndigheter.
Utskottet har inhämtat att det under ledning av
Riksåklagaren pågår ett arbete för att utveckla
metoderna för utredningsarbetet  när det gäller
sexuella övergrepp mot barn.
Socialstyrelsen bedriver ett arbete som syftar till
att ge ökad kunskap och förståelse för de problem
som  sexuella  övergrepp  orsakar  och  för
myndigheternas handläggning av enskilda ärenden. Som
ett led i det arbetet publicerade Socialstyrelsen i
februari i år ett antal rapporter i dessa ämnen.
Rapporterna  finns  tillgängliga  på  Internet.
Ytterligare tio rapporter skall publiceras. Enligt
vad  utskottet  inhämtat  är  avsikten  att
Socialstyrelsen någon gång i höst skall ta ställning
till hur man skall ersätta de allmänna råd som
tidigare funnits i ämnet.
När det gäller frågan om tilltron till barns
utsagor kan nämnas att det i 35 kap. 1 § RB
föreskrivs att rätten efter en samvetsgrann prövning
av allt som förevarit i målet skall avgöra vad som
är  bevisat.  I  Sverige  råder  således  fri
bevisprövning.
Utskottet håller med motionären om att det är
viktigt att barn som utsatts för sexuella övergrepp
ges bästa tänkbara stöd. Det av utskottet nyligen
tillstyrkta      lagförslaget      rörande
brottsskadeersättning   innebär   också   att
möjligheterna till ersättning förbättras. När det
gäller  barnets ställning i rättsprocessen vill
utskottet - utan att föregripa det arbete som pågår
i Regeringskansliet - påpeka att den aviserade
propositionen om barns rätt till målsägandebiträde
kan förväntas innebära att barn som utsatts för
brott från anhöriga får ett ökat stöd. Även i övrigt
pågår på flera håll arbete i den av motionären
efterfrågade  riktningen.  Något behov  av  ett
initiativ från riksdagen för att få till stånd
ytterligare åtgärder kan utskottet för närvarande
inte se. Utskottet avstyrker motion Ju905 i denna
del.
Vad härefter gäller frågan om hur värderingen av
barns utsagor bör ske i domstolarna vill utskottet
klargöra att detta även i framtiden bör vara en
fråga för domstolarna att avgöra. Riksdagen bör inte
göra något uttalande i frågan. Motion Ju905 i denna
del avstyrks.

Övrigt

Elektroniska anslagstavlor

Våren 1998 beslutade  riksdagen  på  utskottets
hemställan (bet. 1997/98: JuU11, rskr. 149) att anta
en lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Med
elektronisk anslagstavla förstås i lagen en tjänst
för förmedling av elektroniska meddelanden. Lagen
innebär att den som tillhandahåller en elektronisk
anslagstavla  skall  ha  uppsikt  över  den.
Tillhandahållaren skall vidare vara skyldig att
lämna användare av tjänsten viss information och att
ta bort vissa slag av straffbara meddelanden. Om
tillhandahållaren   inte   lämnar  föreskriven
information eller om han försummar sin skyldighet
att ta bort vissa meddelanden kan han straffas.
I flera motioner  tas  upp  olika  frågor om
elektroniska anslagstavlor. I motionerna K231 (fp),
K282 (m) och T818 (m) begärs sålunda att den nyss
nämnda lagen skall upphävas. Motionärerna menar att
det  är  orimligt  att tillhandahållaren  skall
kontrollera vad som finns på anslagstavlan. De
hävdar dessutom att lagen utgör en särlagstiftning
för brott begångna genom datakommunikation. I motion
T809 (kd) begärs en ändring av lagen så att ett
system med ansvarig utgivare införs motsvarande det
som gäller i dag för bl.a. tidningar.
I samband med att utskottet tog ställning till
regeringens förslag  om  en lag om ansvar för
elektroniska anslagstavlor hade utskottet anledning
att uttala sig i de nu väckta frågorna.
I den proposition som föregick lagen  berörde
regeringen frågan om särlagstiftning och anförde
bl.a. att det finns ett flertal exempel på att
elektroniska anslagstavlor använts för att sprida
meddelanden med ett innehåll som typiskt sett är
straffbart. Spridningen av meddelanden med hjälp av
elektroniska anslagstavlor omfattas självfallet av
gällande straffrättsliga  regler.  Om  den  som
förmedlar meddelanden med hjälp av en elektronisk
anslagstavla  inte själv är att  betrakta  som
gärningsman, torde ansvar för förmedlaren ibland
kunna komma i fråga för medverkan till brott som
användaren gjort sig skyldig till genom spridning av
meddelandet. Det har emellertid visat sig svårt att
spåra de användare som ursprungligen avsänt det
straffbara meddelandet, varför det inte alltid är
säkert  att  brottsbalkens  bestämmelser  är
tillräckliga  för att reglera ansvaret i dessa
situationer. Det har också visat sig att det finns
en  brist  på  kontroll över  de  elektroniska
anslagstavlorna som kan utnyttjas för brottsliga
ändamål. Eftersom de elektroniska anslagstavlorna
medger att meddelanden med straffbart innehåll kan
nå ett stort antal personer och påverka framför allt
barn och ungdomar, är det angeläget att förhindra
att vissa slag av meddelanden sprids på detta sätt.
Det  finns därför starka skäl att  införa  en
särreglering på området som syftar till att ge
tjänsterna en acceptabel struktur och som framför
allt klart fastställer tillhandahållarens ansvar för
förekomsten av vissa meddelanden.
Utskottet ansåg att det fanns ett klart behov av
att  kunna  begränsa  spridningen av brottsliga
meddelanden genom elektroniska anslagstavlor. En
särskild reglering framstod  som  ett effektivt
komplement till de vanliga straffrättsliga reglerna
och  borde  kunna  bidra  till  att  utveckla
rättsmedvetandet på det IT-rättsliga området.
Vad härefter gällde frågan om tillhandahållarens
uppsikt över anslagstavlan anförde regeringen i
propositionen  att som tillhandahållare  av  en
elektronisk anslagstavla anses den som kan bestämma
över tjänstens användning, inklusive de tekniska och
administrativa rutinerna.
Regeringen anförde vidare att utgångspunkten för
regleringen  av uppsiktsplikten är att den som
tillhandahåller en elektronisk anslagstavla inte bör
få gå med på eller passivt se på när användare
missbrukar  tjänsten.  Hur  en  tillhandahållare
praktiskt skall förfara måste bedömas  i varje
enskilt  fall.  Det kan t.ex. inte krävas att
tillhandahållaren ständigt aktivt kontrollerar varje
meddelande som sänds  in till den elektroniska
anslagstavlan. Någon form av återkommande kontroll
borde dock fordras. Tillhandahållaren borde därför
regelbundet gå igenom innehållet i den elektroniska
anslagstavlan. Ett riktmärke borde vara att en
tjänst inte borde kunna lämnas utan tillsyn i mer än
en vecka. Avsikten är inte att tillhandahållare
skall  drabbas på ett sådant sätt  att  deras
verksamhet i någon väsentlig mån försvåras eller att
uppkomsten av nya tjänster äventyras. Om mängden
meddelanden gör det svårt att läsa alla meddelanden
med en rimlig arbetsinsats eller till  rimliga
kostnader  vore  ett rimligt sätt att uppfylla
uppsiktsplikten att med hjälp av en "klagomur" ge
användarna möjligheter att nå tillhandahållaren för
att påtala en eventuell förekomst av straffbara
meddelanden.  Här  kan  även  noteras  att
tillhandahållaren  för  att  kunna fullgöra sin
uppsiktsplikt har rätt att ta del av de meddelanden
som användare sänder in till anslagstavlan.
Utskottet ansåg att det med beaktande  av de
uttalanden som gjordes i propositionen inte syntes
möta några avgörande  praktiska  hinder för en
tillhandahållare att fullgöra sin uppsiktsplikt.
Utskottet noterade också att lagförslaget  inte
omfattade elektronisk post.
Vad slutligen gällde frågan om ansvariga utgivare
anförde  regeringen  att  regleringen  med  ett
ensamansvar  i tryckfrihetsförordningen (TF) och
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) bygger på att den
ansvarige förfogar över innehållet på ett mycket mer
konkret  sätt  och  att ett ansvar därför kan
presumeras. Vidare bygger en sådan reglering på att
andra medverkande inte skall kunna hållas ansvariga.
En så ingripande reglering med krav på anmälan av
något som motsvarar ansvarig utgivare syntes därför
mindre lämpligt.
Här kan även nämnas att Mediekommittén i sitt
betänkande Grundlagsskydd för nya medier påpekade
att elektroniska anslagstavlor i vissa fall kunde
omfattas av bestämmelser i TF och YGL. Om en
elektronisk  anslagstavla  var  ordnad  så  att
införingar som användare gör inte blir tillgängliga
för andra användare omedelbart utan först efter
någon  åtgärd  av  den  som  tillhandahöll den
elektroniska anslagstavlan, kunde denna omfattas av
den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL, under
förutsättning  att  tillhandahållaren  var  ett
massmedieföretag.  Den elektroniska anslagstavlan
kunde också omfattas av den s.k. bilageregeln i 1
kap. 7 § TF, om det var ägaren till en periodisk
skrift som spred skriftens innehåll med hjälp av
anslagstavlan (SOU 1997:49 s. 172 f).
I  de  nu angivna situationerna gäller alltså
grundlagarnas   ansvarsregler  beträffande  de
elektroniska  anslagstavlorna.  Under  hänvisning
härtill undantogs, i tydlighetens intresse, tjänster
som  omfattas  av  TF  och  YGL  från  lagens
tillämpningsområde.
Utskottet delade regeringens uppfattning att ett
straffrättsligt ensamansvar inte borde införas för
den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla.
En sådan konstruktion  skulle för övrigt kunna
medföra att det inte blev möjligt att straffa de
användare som sänt in meddelanden med straffbart
innehåll till den elektroniska anslagstavlan. Den
straffsanktionerade skyldigheten att ta bort vissa
meddelanden måste anses bättre ägnad att tillgodose
lagstiftningens syfte att förhindra spridningen av
straffbara meddelanden genom datanät.
Utskottet anser inte att det framkommit någonting
som motiverar en annan ståndpunkt i de aktuella
frågorna än den utskottet  intog  våren  1998.
Utskottet anser alltså alltjämt att lagen om ansvar
för elektroniska anslagstavlor behövs och att något
straffrättsligt ensamansvar  inte  bör  införas.
Utskottet avstyrker motionerna K231, K282, T818 och
T809 i här aktuella delar.

Tillståndskravet för allmän kameraövervakning

I motion Ju805 (s) begärs en ändring i lagen
(1998:150) om allmän kameraövervakning så att en
arbetsgivare som vill övervaka sina anställda måste
ha tillstånd för det även om övervakningen avser en
plats dit allmänheten inte har tillträde.
Lagen  om  allmän  kameraövervakning antogs av
riksdagen våren 1998 (prop. 1997/98:64, JuU14, rskr.
170). Lagen innehåller bestämmelser om användningen
av övervakningsutrustning. Kameraövervakning  kan
också användas som ett tvångsmedel inom ramen för en
förundersökning i brottmål. Regler om det finns i
lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning och i
lagen  (1952:98)  med särskilda bestämmelser om
tvångsmedel i vissa brottmål.
Bestämmelserna i lagen om allmän kameraövervakning
på det nu aktuella området innebär i huvudsak
följande.  Det  krävs  tillstånd  för  att  en
övervakningskamera skall få vara uppsatt så att den
kan  riktas mot en plats dit allmänheten  har
tillträde. Undantag gäller i flera fall, bl.a. när
övervakningen sker med en övervakningskamera som av
trafiksäkerhetsskäl  eller  för  säkerheten  i
arbetsmiljön är uppsatt på fordon, maskin eller
liknande för att förbättra sikten för föraren.
Tillstånd krävs inte heller om övervakningen sker på
områden som förklarats utgöra skyddsobjekt enligt
lagen (1990:217)  om  skydd för samhällsviktiga
anläggningar m.m. Vidare gäller att polisen inte
behöver  tillstånd  för  hastighetsövervakning.
Undantag från tillståndsplikten gäller också i vissa
fall vid olyckshändelser eller om det av särskild
anledning finns risk för allvarlig brottslighet och
syftet med övervakningen är att förebygga eller
förhindra brott.
I vissa fall krävs bara att en anmälan görs för att
allmän kameraövervakning skall få ske. Här rör det
sig  bl.a.  om  banklokaler,  postkontor  och
butikslokaler. När det gäller butikslokaler krävs
dock bl.a. att övervakningen har till enda syfte att
förebygga eller avslöja brott och att den som avser
att bedriva övervakningen träffat en  skriftlig
överenskommelse  om  saken  med  skyddsombudet,
skyddskommittén eller en organisation som företräder
de anställda på arbetsplatsen.
Det  anförda har tagit  sikte  på  fall  där
övervakningen  riktar  sig  mot  en  plats dit
allmänheten  har tillträde. För övervakning  av
platser dit allmänheten inte har tillträde gäller
den allmänna regeln i lagen att den som bedriver
övervakningen skall lämna upplysning om det genom
tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt.
Om  ljud  kan  avlyssnas  eller  tas  upp vid
övervakningen skall särskild upplysning lämnas om
detta.
Länsstyrelsen  utövar  tillsyn  över  allmän
kameraövervakning av en plats dit allmänheten har
tillträde.
Den som bryter mot bestämmelsen om upplysningsplikt
kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
Övervakningsutrustning som använts vid brott mot
lagen om allmän kameraövervakning skall förklaras
förverkad, om det inte är oskäligt.
Utskottet  konstaterar  att  lagen  om  allmän
kameraövervakning  innehåller  bestämmelser  om
upplysningsplikt och om straff för den som inte
iakttar den. Utskottet kan inte finna annat än att
reglerna fått en ändamålsenlig utformning. Motion
Ju805 avstyrks.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande domares bisysslor
att  riksdagen  avslår  motionerna  1998/99:Ju408  och
1998/99:Ju806,
2. beträffande specialdomstolar
att riksdagen avslår motion 1998/99:Ju412 yrkandena 2 och 3,
res. 1 (m)
3. beträffande kroppsbesiktning
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:Ju803, 1998/99:Ju903
yrkande 6 och 1998/99:Ju904 yrkande 14,
res. 2 (m)
4. beträffande buggning
att  riksdagen  avslår   motionerna   1998/99:Ju802,
1998/99:Ju807,  1998/99:Ju903  yrkande 7 och
1998/99:Ju904 yrkande 16,
res. 3 (m, kd, fp)
res. 4 (mp)
5.   beträffande   behandlingen   av
frihetsberövade personer
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:Ju508 yrkandena
1-3
        samt 1998/99:Ju907 yrkandena 3 och 4,
res. 5 (v)
6. beträffande häktningsberedskapen
att riksdagen avslår motion 1998/99:Ju801,
res. 6 (m)
7.   beträffande   satellit-   och
dataövervakning av transittrafik
att riksdagen avslår motion 1998/99:Ju222,
8. beträffande distribution  av  vissa
handlingar
att riksdagen avslår motion 1998/99:Ju811,
res. 7 (c)
9. beträffande medborgarvittnen
att riksdagen avslår motion 1998/99:Ju918 yrkande 7,
10.   beträffande   forumreglerna  i
tvistemål
att riksdagen avslår motion 1998/99:Ju804,
res. 8 (v)
11. beträffande bemötande av vittnen och
målsägande i domstol
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:Ju402, 1998/99:Ju404
yrkandena  1-5,  1998/99:Ju910  yrkande  7,
1998/99:Ju916  yrkande  6  och 1998/99:Sf608
yrkande 5,
res. 9 (m, kd, c, fp)
12.   beträffande  psykologer   inom
rättsväsendet
att riksdagen avslår motion 1998/99:Ju403,
13. beträffande barn som offer för brott
att riksdagen avslår motion 1998/99:Ju905 yrkandena 1 och 2,
res. 10 (kd)
14.    beträffande    elektroniska
anslagstavlor
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:K231 yrkande 4,
1998/99:K282 yrkande 2, 1998/99:T809 yrkande 1
och 1998/99:T818 yrkande 8,
res. 11 (m, c, fp)
15.  beträffande  tillståndskravet  för
allmän kameraövervakning
att riksdagen avslår motion 1998/99:Ju805.
Stockholm den 22 april 1999

På justitieutskottets vägnar

Gun Hellsvik


I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik (m), Ingvar
Johnsson  (s),  Märta  Johansson (s), Margareta
Sandgren (s), Ingemar Vänerlöv  (kd), Anders G
Högmark (m), Ann-Marie Fagerström (s), Maud Ekendahl
(m), Morgan Johansson (s), Yvonne Oscarsson (v),
Ragnwi Marcelind (kd), Jeppe Johnsson (m), Kia
Andreasson (mp), Siw Persson (fp), Göran Norlander
(s), Sven-Erik Sjöstrand (v) och Margareta Andersson
(c).

Reservationer

1. Specialdomstolar (mom. 2)

Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),  Maud
Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m) anför:

Vi står fast vid det principiella synsätt i fråga om
specialdomstolarna som utskottet gav uttryck för
under  riksmötet  år  1993/94,  nämligen  att
specialdomstolarna i möjligaste mån bör avskaffas.
Enligt vår uppfattning bör deras uppgifter övertas
av de allmänna domstolarna. Vid en sådan överföring
är det givetvis av stor vikt att man tar till vara
den kompetens som utvecklats vid specialdomstolarna.
Särskilt  angeläget  är  det  att  avskaffa
Marknadsdomstolen som till höga kostnader avgör ett
begränsat antal mål och ärenden.
Regeringen bör alltså  få i uppdrag att till
riksdagen återkomma med ett förslag om hur de
återstående specialdomstolarna skall kunna avvecklas
och deras uppgifter överföras till de allmänna
domstolarna.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 2
bort ha följande lydelse:
2. beträffande specialdomstolar
att  riksdagen  med  anledning av motion 1998/99:Ju412
yrkandena 2 och 3 som sin mening ger regeringen
till känna vad som anförts i reservation 1.

2. Kroppsbesiktning (mom. 3)

Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m),  Maud
Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m) anför:

Vi anser att det är av största vikt att polisen
förfogar över så effektiva medel som möjligt i
kampen mot den illegala narkotikahanteringen. Ett på
senare tid uppmärksammat problem rör den nya formen
av heroinförsäljning som utvecklats. Denna innebär
att heroinet säljs i inlindade kapslar som förvaras
i munnen. Vid ett polisingripande mot den som
innehar  heroinet  kan  denne omedelbart svälja
kapslarna. Nuvarande regler  om kroppsbesiktning
innebär att polisen inte har någon effektiv metod
för att säkra bevisning om narkotikainnehavet. För
att råda bot på denna brist anser vi att det bör
vara möjligt för polisen att i den nu beskrivna
situationen låta sjukvårdspersonal ge den misstänkte
kräkmedel. Visserligen kan en tvångsmedicinering av
detta slag vara diskutabel från etisk synpunkt, men
det  bör  framhållas  att  narkotikalangarna
systematiskt      utnyttjar      polisens
utredningssvårigheter.
Frågan  om användning av  kräkmedel  som  ett
tvångsmedel  har  utretts  och  beretts  i
Regeringskansliet i flera år. Mot den bakgrunden kan
vi inte finna att det är rimligt att avvakta
resultatet  av ytterligare ett nyligen påbörjat
utredningsarbete. Det bör ankomma på regeringen att
snarast till riksdagen återkomma med ett förslag i
enlighet med vad vi nu anfört.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 3
bort ha följande lydelse:
3. beträffande kroppsbesiktning
att riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:Ju803,
1998/99:  Ju903 yrkande 6 och 1998/99:Ju904
yrkande 14 som sin mening ger regeringen till
känna vad som anförts i reservation 2.

3. Buggning (mom. 4)

Gun Hellsvik (m), Ingemar Vänerlöv (kd), Anders G
Högmark (m), Maud Ekendahl (m), Ragnwi Marcelind
(kd), Jeppe Johnsson (m) och Siw Persson (fp) anför:

Brottsligheten   har   blivit  grövre,   mer
gränsöverskridande och svårutredd, vilket ställer
nya  krav  på  polisens  arbetsmetoder  och
spaningsarbete.  Det är naturligtvis av central
betydelse  för  det  framtida  förtroendet  för
rättsstaten att polisen kan hävda sig gentemot såväl
internationella, välorganiserade brottslingar som
mot den nationella kvalificerade brottsligheten.
Senare års  datorisering  och IT-utveckling har
utnyttjats av brottslingar men också visat sig vara
värdefulla hjälpmedel i polisens arbete, på samma
sätt som det internationella polissamarbetet som är
under uppbyggnad inom ramen för Schengensamarbetet
och EU. Ytterligare satsningar måste nu till för att
polisen i större utsträckning än hittills skall
kunna utnyttja den nya tekniken på ett än mer
effektivt sätt. Det handlar bl.a. om att förse
polisväsendet med fler moderna datorer och att öka
IT-medvetenheten inom polisen genom vidareutbildning
och andra kompetenshöjande åtgärder.
Ett sätt att ytterligare höja effektiviteten i
brottsbekämpningsarbetet är att fullt ut utnyttja de
möjligheter som polisen redan i dag har att efter
tillstånd av domstol använda tvångsmedel som hemlig
telefonavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig
kameraövervakning.  Härtill  kommer de - om än
omstridda - möjligheter som införts att upprätta
dataregister  inom   polisen,   tullen   och
skattekriminalen över misstänkta och icke misstänkta
personer.
Inom  Regeringskansliet  bereds  för närvarande
Buggningsutredningens (SOU 1998:46) förslag om att
införa buggning som ett nytt straffprocessuellt
tvångsmedel att använda vid förundersökning angående
brott som har ett minimistraff på fyra års fängelse,
grovt narkotikabrott och grov varusmuggling avseende
narkotika  samt  vid  försök, förberedelse  och
stämpling till nu nämnda brott.
De förhållanden som rådde när utredningen kom fram
till sina förslag är i viss mån annorlunda i dag. Ny
och alltmer omfattande dataregisterlagstiftning har
införts  på  det  nationella  planet i Europa.
Europolsamarbetet går snart in i ett operativt
skede, och EU kommer snart att anta en konvention om
rättshjälp  mellan  medlemsstaterna, där  hemlig
teleavlyssning är en komponent. I vårt land förs en
viktig och engagerad debatt om åsiktskontroll och
registrering av enskilda, vilket bl.a. resulterat i
beslutet att tillsätta en granskningskommission.
Mot denna bakgrund framstår det som nödvändigt att
beslut om buggning föregås av ytterst omsorgsfulla
överväganden. Bland annat behöver klargöras hur man
bäst skall förfara för att undvika kränkning av
oskyldigas integritet och hur man skall handskas med
inhämtat material som inte är av primärt intresse
för    den    aktuella    undersökningen.
Buggningsutredningens   förslag   är   från
brottsbekämpningssynpunkt vällovliga  men innebär
ofrånkomligen ett stort intrång i den personliga
integriteten och kan som förslaget nu ser ut leda
till att många personer oavsiktligt kommer att
avlyssnas.    Handhavandet    av    denna
"överskottsinformation" kräver enligt vår mening
ytterligare överväganden. Vidare kan ifrågasättas om
det kommer att vara möjligt att över huvud taget
bortse från sådan "extra" information.
Tekniken är ett viktigt kompletterande instrument
för polisen men den förutsätter också att det finns
tillräckligt med personal som kan avsättas för att
bearbeta materialet på ett rättssäkert sätt. En
påtagligt försvagad poliskår, som den nuvarande, är
en dålig garant för att de tekniska landvinningarna
tas till vara på bästa sätt.
Som framgått ovan anser vi att den moderna tekniken
skall utnyttjas effektivt i det brottsbekämpande
arbetet. Men statsmakternas önskemål om en effektiv
brottsbekämpning måste emellertid alltid vägas mot
den enskildes motstående intresse av skydd för den
personliga integriteten. Även om frågor rörande
skyddet  för  den  personliga integriteten  har
diskuterats i Sverige har det knappast förekommit
någon generell diskussion av mer ingående slag om
grunderna för detta skydd eller var tyngdpunkten
skall ligga när två motstående intressen väger i
stort sett jämt. I lagstiftningen har denna fråga
hittills lösts från fall till fall och då i regel
med resultatet att statsmakternas intresse av en
effektiv brottsbekämpning har ansetts väga tyngst.
Den förhärskande uppfattningen är emellertid att det
nuvarande integritetsskyddet inte är tillräckligt
starkt. En viktig anledning till detta är att det i
Sverige fortfarande saknas en generell personrätts-
eller integritetsskyddslagstiftning. Bestämmelser av
betydelse för integritetsskyddet återfinns i stället
i internationella  konventioner som Sverige har
anslutit  sig  till, i regeringsformen  och  i
skyddsregler i vanlig lag.
Vad som nu krävs innan ytterligare steg tas i
riktning mot vad som på mer eller mindre goda
grunder  skulle  kunna  uppfattas  som  ett
övervakningssamhälle är att regeringen inom ramen
för en särskild utredning tar ett samlat grepp om
integritetsfrågorna och väger dessa mot kraven på
effektivitet i brottsbekämpningen. Riksdagen bör ge
regeringen i uppdrag att snarast tillsätta  en
utredning med denna inriktning. Det sagda innebär
att vi ställer oss bakom motionerna Ju807, Ju903 och
Ju904 i här aktuella delar. Motion Ju802 bör däremot
inte föranleda någon åtgärd från riksdagens sida.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 4
bort ha följande lydelse:
4. beträffande buggning
att riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:Ju807,
1998/99: Ju903 yrkande 7  och 1998/99:Ju904
yrkande  16  samt  med  avslag  på  motion
1998/99:Ju802 som sin mening ger regeringen till
känna vad som anförts i reservation 3.

4. Buggning (mom. 4)

Kia Andreasson (mp) anför:

Jag anser att det inte går att förena ett system som
tillåter buggning med ett starkt skydd för den
personliga integriteten. Här tänker jag särskilt på
de problem som uppkommer när det gäller hanteringen
av överskottsinformation och det intrång i hus och
rum som buggningen förutsätter. Jag anser därför att
Buggningsutredningens förslag inte bör läggas till
grund för lagstiftning. Beredningen av ärendet i
Regeringskansliet bör avbrytas.

Jag anser att utskottets hemställan under moment 4
bort ha följande lydelse:
4. beträffande buggning
att riksdagen
dels   avslår   motionerna  1998/99:Ju802,
1998/99:Ju807, 1998/99:Ju903  yrkande  7 och
1998/99:Ju904 yrkande 16,
dels som sin mening ger regeringen till känna
vad som anförts i reservation 4.

5. Behandlingen av frihetsberövade personer
(mom. 5)

Yvonne Oscarsson (v) och Sven-Erik Sjöstrand (v)
anför:

Vi anser att det krävs en rad förändringar för att
förbättra situationen för dem som frihetsberövats.
Så fort någon blivit berövad friheten bör han eller
hon ha rätt att ta vissa kontakter med omvärlden. Vi
håller med Europarådets tortyrkommitté om att den
svenska lagstiftningen bör göras klarare på några
punkter  i  detta  avseende.  För  Sveriges
internationella anseende är det viktigt att vi
följer  de  rekommendationer som tortyrkommittén
lämnat. Vad som behövs är en lagreglering av rätten
att kontakta anhöriga, att låta sig biträdas av
advokat samt att kunna kontakta den läkare man själv
vill. Utgångspunkten för en sådan lagreglering bör
vara att rätten att kontakta anhöriga m.fl. inträder
omedelbart vid gripandet.
Vi  noterar  att  regeringen  aviserat  ett
beredningsarbete  som  tar sikte på rätten att
kontakta anhöriga och att företrädas av advokat. Med
tanke på att Sverige redan tidigare fått kritik av
tortyrkommittén framstår det som mycket angeläget
att åtgärder kommer till stånd snabbt. Det pågående
beredningsarbetet bör därför skyndas på. Vidare bör
arbetet kompletteras med överväganden i fråga om
rätten att kontakta läkare.
Vad härefter gäller personer som häktas anser vi
att kraftfulla åtgärder måste sättas in för att
vända utvecklingen med alltfler självmord i häktena.
Rutinerna i häktena bör ändras så att de intagna i
högre utsträckning blir medvetna om att de kan få
läkarvård.
Verksamheten i häktena bör också utvecklas så att
man tar vara på möjligheterna att påbörja insatser
för att motivera den häktade att leva ett liv utan
droger.
Det ankommer på regeringen att vidta åtgärder med
anledning av vad vi nu anfört.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 5
bort ha följande lydelse:
5.   beträffande   behandlingen   av
frihetsberövade personer
att riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:Ju508
yrkandena 1-3 samt 1998/99:Ju907 yrkandena 3 och
4 som sin mening ger regeringen till känna vad
som anförts i reservation 5.

6. Häktningsberedskapen (mom. 6)

Gun Hellsvik  (m), Anders G Högmark (m), Maud
Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m) anför:

Det  nuvarande  regelverket  för  prövning  av
häktningsfrågor innebär att kriminalvården tvingas
att    transportera    misstänkta    till
häktningsförhandlingar vid olika domstolar i ett och
samma beredskapsområde, ofta med kort varsel. Detta
medför stora belastningar på personalresurserna inom
kriminalvårdens transportverksamhet. Vi anser att
detta problem bör lösas så att den samordning för
prövningen av häktningsfrågor som redan i dag sker
under helgerna bör utsträckas till att även avse
vardagar. Vidare anser vi att häktningsförhandlingar
alltid bör hållas på den ort där häktet finns. Även
detta skulle innebära rationaliseringsvinster.
Vi anser att det beskrivna problemet behöver en
snar lösning. Regeringen bör därför snarast se över
frågan och återkomma till riksdagen med förslag till
lagändringar.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 6
bort ha följande lydelse:
6. beträffande häktningsberedskapen
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:Ju801 som sin
mening ger regeringen till känna vad som anförts
i reservation 6.

7. Distribution av vissa handlingar (mom.
8)

Margareta Andersson (c) anför:

Jag anser att det är otillfredsställande att det
inte finns några klara regler om att handlingar som
innehåller  känsliga  uppgifter,  exempelvis  en
sjukjournal, skall sändas med rekommenderat brev.
För att minimera risken för att sådana försändelser
försvinner vid posthanteringen och kommer i orätta
händer bör de sändas i rekommenderade brev.
Det bör ankomma på regeringen att vidta lämpliga
åtgärder med anledning av det anförda och vid behov
återkomma till riksdagen med ett lagförslag.
Jag anser att utskottets hemställan under moment 8
bort ha följande lydelse:
8.  beträffande distribution av  vissa
handlingar
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:Ju811 som sin
mening ger regeringen till känna vad som anförts
i reservation 7.

8. Forumreglerna i tvistemål (mom. 10)

Yvonne Oscarsson (v) och Sven-Erik Sjöstrand (v)
anför:

För offren för krigsförbrytelser och andra grova
kränkningar av mänskliga rättigheter är det viktigt
att  rättvisa  skipas och att de drabbade ges
upprättelse.  Det är  naturligtvis  av  största
betydelse att de ansvariga ställs inför rätta och
döms för sina brott. För att offren skall kunna
gottgöras är det också viktigt  att det finns
möjligheter att driva en skadeståndsprocess mot
förövarna.
Vi ifrågasätter om de svenska reglerna om forum i
tvistemål är tillräckliga i detta avseende. Frågan
om en utvidgning av möjligheterna att föra en
skadeståndstalan här i de aktuella fallen bör därför
utredas.
Det ankommer på regeringen att vidta åtgärder med
anledning av det anförda.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 10
bort ha följande lydelse:
10. beträffande forumreglerna i tvistemål
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:Ju804 som sin
mening ger regeringen till känna vad som anförts
i reservation 8.

9. Bemötande av vittnen och målsägande i
domstol (mom. 11)

Gun Hellsvik (m), Ingemar Vänerlöv (kd), Anders G
Högmark (m), Maud Ekendahl (m), Ragnwi Marcelind
(kd), Jeppe Johnsson (m), Siw Persson (fp) och
Margareta Andersson (c) anför:

Vi anser att det är angeläget att åtgärder vidtas
snabbt för att åstadkomma ett bättre bemötande av
vittnen och målsägande i domstol. Vår omsorg avser
främst de vittnen som av olika skäl är särskilt
utsatta. För dem är det viktigt att kraftfulla
åtgärder sätts in. En sådan åtgärd vore att införa
en möjlighet för domstolarna att förordna särskilda
stödpersoner för dem. I denna del finns redan
förslag  som skulle kunna föreläggas riksdagen.
Regeringen bör snarast återkomma med ett sådant.
För de vittnen och målsägande som är särskilt
utsatta är det också viktigt att deras första
kontakt med domstolen inte avskräcker dem från att
inställa sig till förhandlingen. De upplysningar
avseende vite m.m. som finns i kallelserna uppfattas
av många som obehagliga. Här krävs alltså  en
översyn. Vid en sådan översyn bör även frågan om
information om själva rättegångsförfarandet tas upp.
Regeringen  bör  snabba  på  den  översyn  som
Domstolsverket inlett i fråga om kallelserna.
Det anförda innebär att vi ställer oss bakom
motionerna Ju404, Ju916 och Sf608 i nu berörda
delar. Motion Ju404 i övrigt liksom motionerna Ju402
och Ju910 i här aktuella delar bör emellertid inte
föranleda någon åtgärd från riksdagens sida.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 11
bort ha följande lydelse:
11. beträffande bemötande av vittnen och
målsägande i domstol
att riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:Ju404
yrkande  2,  1998/99:Ju916  yrkande  6  och
1998/99:Sf608 yrkande  5 och med avslag på
motionerna   1998/99:Ju402,   1998/99:Ju404
yrkandena 1 och 3-5 samt 1998/99:Ju910 yrkande 7
som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i reservation 9.

10. Barn som offer för brott (mom. 13)

Ingemar Vänerlöv (kd) och Ragnwi Marcelind (kd)
anför:

Vi anser att barn som utsatts för brott befinner sig
i en särskilt utsatt position. De kan inte själva
hävda sin rätt utan är beroende av vuxna. Om
förövaren finns i den krets av vuxna som barnet är
beroende av accentueras problemen. Förutom att de
brottsliga övergreppen kan fortsätta kan den vuxne
ofta försvåra brottsutredningen.
Mot den angivna bakgrunden är det mycket angeläget
att stödet  till  barn  som utsatts för brott
förbättras.  Här  handlar  det  inte  bara  om
lagstiftningsåtgärder; även på myndighetsnivå behövs
förändringar. Det bör ankomma på regeringen att
påskynda det pågående arbetet och snarast återkomma
till riksdagen med erforderliga förslag.
Det anförda innebär att vi ställer oss bakom motion
Ju905 i denna del. I övrigt bör motionen inte
föranleda någon åtgärd.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 13
bort ha följande lydelse:
13. beträffande barn som offer för brott
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:Ju905 yrkande
1 och med avslag på motion 1998/99:Ju905 yrkande
2 som sin mening ger regeringen till känna vad
som anförts i reservation 10.

11. Elektroniska anslagstavlor (mom. 14)

Gun Hellsvik  (m), Anders G Högmark (m), Maud
Ekendahl (m), Jeppe Johnsson (m), Siw Persson (fp)
och Margareta Andersson (c) anför:

Vi  anser  inte  att det är rimligt  att  en
tillhandahållare av en  elektronisk anslagstavla
skall kontrollera de meddelanden som skickas in till
den. De mängder av meddelanden som strömmar in låter
sig i praktiken knappast kontrolleras.  Härtill
kommer att kommunikation via en elektronisk anslags-
tavla snarast liknar kommunikation via telefon. Att
införa en särskild reglering av denna form av
kommunikation  bara  för  att  den  utnyttjar
datatekniken innebär en onödig  särlagstiftning.
Problemen med elektroniska anslagstavlor  bör i
stället lösas inom ramen för de straffrättsliga
regler som redan finns.
Ytterligare ett argument är att lagen inte kan
antas bli särskilt effektiv eftersom den bara gäller
elektroniska anslagstavlor som  tillhandahålls i
Sverige. Som vi ser det finns det en risk att de
svenska  reglerna  medverkar  till  att  driva
Internetleverantörer ur landet.
Vi ställer oss alltså bakom motionerna K231, K282
och T818 i här aktuella delar. Motion T809 i den del
som är aktuell här bör däremot inte föranleda någon
åtgärd.
Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett
lagförslag som tillgodoser vad vi nu anfört.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 14
bort ha följande lydelse:
14. beträffande elektroniska anslagstavlor
att riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:K231
yrkande  4,  1998/99:K282  yrkande  2  och
1998/99:T818 yrkande 8 samt med avslag på motion
1998/99:T809  yrkande 1 som sin mening ger
regeringen till  känna  vad  som anförts i
reservation 11.
Särskilt yttrande

Medborgarvittnen (mom. 9)

Kia Andreasson (mp) anför:
Jag anser att systemet med medborgarvittnen kan
leda till att misstron mot polisen kan minskas. Jag
vill särskilt framhålla att erfarenheterna från
Göteborg visar att olika konfliktsituationer har
kunnat förebyggas. Eftersom det är upp till varje
enskild  kommun att fatta beslut i frågan  om
medborgarvittnen skall utses eller inte har jag valt
att inte reservera mig.