Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2017

Beslut

Brottsutsatta områden bör oftare kameraövervakas (JuU17)

Områden som är särskilt utsatta för allvarlig brottslighet bör i större utsträckning kunna kameraövervakas. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen med uppmaningen att se till att det sker.

Polisen kan använda sig av hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation om det misstänkta brottet bedöms vara tillräckligt allvarligt. Som det är i dag är ett beslut om hemlig avlyssning eller hemlig övervakning kopplat till ett telefonnummer eller en adress och inte till en person. Riksdagen anser att det borde utredas om denna typ av beslut på ett rättssäkert sätt istället skulle kunna kopplas till en person. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen med uppmaningen att se till att detta utreds.

En rapport från fackförbundet Jusek visar att mer än var fjärde medlem inom rättsväsendet har utsatts för våld, trakasserier, skadegörelse, hot eller mutförsök eller annan påverkan under de senaste två åren. Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över ordningen och säkerheten i domstolarna. Men riksdagen tycker att det bör utredas hur arbetet med att förhindra brott mot rättsväsendets anställda kan stärkas i stort. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tredje tillkännagivande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om utökade möjligheter till kameraövervakning i områden som är utsatta för allvarlig brottslighet, om att regeringen bör utreda om beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ska kunna kopplas till en person i stället för ett telefonnummer eller en annan adress, att se över hur arbetet med att förhindra brott mot rättsväsendets anställda kan stärkas. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-03-30
Trycklov: 2017-03-31
Reservationer 20
Betänkande 2016/17:JuU17

Alla beredningar i utskottet

2017-03-23, 2017-02-23

Brottsutsatta områden bör oftare kameraövervakas (JuU17)

Områden som är särskilt utsatta för allvarlig brottslighet bör i större utsträckning kunna kameraövervakas. Det anser justitieutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att se till att det sker. Det är ett av tre tillkännagivanden som utskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Polisen kan använda sig av hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation om det misstänkta brottet bedöms vara tillräckligt allvarligt. Som det är i dag är ett beslut om hemlig avlyssning eller hemlig övervakning kopplat till ett telefonnummer eller en adress och inte till en person. Utskottet anser att det borde utredas om denna typ av beslut på ett rättssäkert sätt istället skulle kunna kopplas till en person. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen med uppmaningen att se till att detta utreds.

En rapport från fackförbundet Jusek visar att mer än var fjärde medlem inom rättsväsendet har utsatts för våld, trakasserier, skadegörelse, hot eller mutförsök eller annan påverkan under de senaste två åren. Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över ordningen och säkerheten i domstolarna. Men justitieutskottet tycker att det bör utredas hur arbetet med att förhindra brott mot rättsväsendets anställda kan stärkas i stort. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tredje tillkännagivande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-04
Debatt i kammaren: 2017-04-05
4

Beslut

Beslut: 2017-04-06
23 förslagspunkter, 20 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kameraövervakning på allmänna platser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kameraövervakning i områden som är utsatta för allvarlig brottslighet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:508 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 1 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 13,

bifaller delvis motionerna

2016/17:1080 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17,

2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 5,

2016/17:2248 av Thomas Finnborg m.fl. (M),

2016/17:2284 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 9,

2016/17:3177 av Robert Halef (KD) och

2016/17:3241 av Anders Hansson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) samt

avslår motionerna

2016/17:508 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:3029 av Fredrik Schulte (M).

Reservation 1 (S, MP, V)

2. Kameraövervakning vid skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2284 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 12.

Reservation 2 (SD)

3. Kameraövervakning av vilt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1033 av Magnus Oscarsson (KD),

2016/17:3087 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) och

2016/17:3283 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 3 (KD)

4. Kameraövervakning med drönare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3262 av Anders Hansson (M) yrkande 1.

5. Utökad användning av hemliga tvångsmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:396 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M) yrkande 1,

2016/17:2284 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkandena 3-5,

2016/17:2299 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 2 i denna del och

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 11 och 12.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 1 67 0 16
SD 0 0 36 11
MP 20 0 0 5
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 1 1
Totalt 173 67 37 72


6. Beslut om hemlig avlyssning knutet till person

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att knyta ett beslut om hemlig avlyssning eller hemlig övervakning till en person och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:396 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M) yrkande 2 och

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 6 (S, MP, V)

7. Signalspaning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2299 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 2 i denna del och

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 7 (M, SD, KD)

8. Datalagring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:371 av Rickard Nordin (C),

2016/17:1583 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) och

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 15.

9. Tillgång till abonnemangsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2284 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 6.

Reservation 8 (SD)

10. Tvångsmedel under förundersökning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1222 av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M),

2016/17:2523 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 1 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)

11. Arvode till nämndemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:599 av Sara Karlsson m.fl. (S) och

2016/17:1165 av Leif Pettersson (S).

12. Effektivare hantering av stöldbrott i butik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3230 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 3 och 4.

Reservation 11 (M, C, L, KD)

13. Jourdomstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2304 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) och

2016/17:3469 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (L)

14. Kungörelsedelgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1435 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C).

15. Hot och våld mot anställda inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att se över hur arbetet med att förhindra brott mot rättsväsendets anställda kan stärkas

och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 14 (S, MP, V)

16. Häktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1869 av Kent Ekeroth (SD),

2016/17:2344 av Kent Ekeroth (SD) och

2016/17:2917 av Markus Wiechel (SD).

Reservation 15 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 68 0 0 16
SD 0 36 0 11
MP 20 0 0 5
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 240 37 0 72


17. Vittnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:168 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 3,

2016/17:1538 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 14,

2016/17:2324 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 3 och

2016/17:2577 av Jan Ericson (M).

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (V)
Reservation 18 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 69 0 0 15
SD 0 36 0 11
MP 20 0 0 5
C 15 0 0 7
V 0 0 18 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 0 1 0 1
Totalt 210 37 31 71


18. Byte av målsägandebiträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 27.

Reservation 19 (C)

19. Kostnader för rättsliga biträden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:434 av Boriana Åberg (M) och

2016/17:1611 av Serkan Köse (S).

20. Tolkkostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2327 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1 och

2016/17:2904 av Jonas Millard (SD).

Reservation 20 (SD)

21. Barns rätt till information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1168 av Åsa Westlund (S).

22. Stärkt skydd för den anklagades ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:799 av Finn Bengtsson (M).

23. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.