Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 2022

Beslut

Elva uppmaningar till regeringen i processrättsliga frågor (JuU24)

Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett flertal förslag som rör processrättsliga frågor. Riksdagen riktar elva så kallade tillkännagivanden till regeringen om bland annat kameraövervakning, dataavläsning, kronvittnen och stärkt vittnesskydd.

Följande områden handlar de elva tillkännagivandena om:

 • Kamerabevakning i sjukvården.
 • Kravet på tillstånd till kamerabevakning för kommuner och regioner.
 • Att knyta tillstånd till hemlig avlyssning eller övervakning av elektronisk kommunikation till en person.
 • Platskrav vid hemlig dataavläsning.
 • Datalagring.
 • Förundersökningsbegränsning, direktavskrivning och åtalsunderlåtelse.
 • Införande av ett system med kronvittnen.
 • Ytterligare åtgärder för att stärka skyddet av vittnen.
 • Konsekvenser för den som inte infinner sig till rättegång.
 • Rätten till målsägandebiträde i överrätt.
 • Sveriges rättshjälpsavtal med Hongkong.

Tillkännagivandena kom i samband med behandlingen av 140 förslag från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om kamerabevakning i sjukvården, kravet på tillstånd till kamerabevakning för kommuner och regioner, att knyta tillstånd till hemlig avlyssning eller övervakning av elektronisk kommunikation till en person, platskrav vid hemlig dataavläsning, datalagring, förundersökningsbegränsning, direktavskrivning och åtalsunderlåtelse, införande av ett system med kronvittnen, ytterligare åtgärder för att stärka skyddet av vittnen, konsekvenser för den som inte infinner sig till rättegång, rätten till målsägandebiträde i överrätt och Sveriges rättshjälpsavtal med Hongkong. Avslag på övriga motionsyrkanden
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-03, 2022-03-03

Elva uppmaningar till regeringen i processrättsliga frågor (JuU24)

Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett flertal förslag som rör processrättsliga frågor. Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar elva så kallade tillkännagivanden till regeringen om bland annat kameraövervakning, dataavläsning, kronvittnen och stärkt vittnesskydd.

Följande områden handlar de elva tillkännagivanden om:

 • Kamerabevakning i sjukvården.
 • Kravet på tillstånd till kamerabevakning för kommuner och regioner.
 • Att knyta tillstånd till hemlig avlyssning eller övervakning av elektronisk kommunikation till en person.
 • Platskrav vid hemlig dataavläsning.
 • Datalagring.
 • Förundersökningsbegränsning, direktavskrivning och åtalsunderlåtelse.
 • Införande av ett system med kronvittnen.
 • Ytterligare åtgärder för att stärka skyddet av vittnen.
 • Konsekvenser för den som inte infinner sig till rättegång.
 • Rätten till målsägandebiträde i överrätt.
 • Sveriges rättshjälpsavtal med Hongkong.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av 140 förslag från den allmänna motionstiden 2021. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.