Prövning av fråga om tillämpligheten av 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen i visst fall (bet. 2006/07:FöU10)

Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2007

Beslut

Lagförslag vilar i ett år (KU25)

Riksdagen beslutade den 14 juni att regeringens förslag om signalspaning och vissa delar av förslaget om elektronisk kommunikation ska vila i ett år. Enligt grundlagen kan en minoritet driva igenom en ettårig bordläggning av ett förslag som gäller människors fri- och rättigheter. Konstitutionsutskottet har nu prövat om även övriga lagförslag som lades fram i försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU10 kan vila under minst tolv månader. Konstitutionsutskottet anser att en bestämmelse i den föreslagna lagen om försvarsunderrättelseverksamhet som hänvisar till signalspaningslagen och en bestämmelse i lagen om elektronisk kommunikation också omfattas av det särskilda lagstiftningsförfarandet eftersom de har ett nära samband med förslaget om signalspaning. Konstitutionsutskottet anser däremot inte att lagförslaget om ändring i sekretesslagen och övriga delar av lagen om försvarsunderrättelseverksamhet ska få vila enligt bestämmelserna i regeringsformen. Utskottet anmälde resultatet av sin prövning för riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Resultatet av prövningen anmäls för riksdagen
Riksdagens beslut: Kammaren beslutade att betänkandet läggs till handlingarna.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-06-14
Justering: 2007-06-18
Betänkande publicerat: 2007-06-19
Trycklov: 2007-06-19
Betänkande 2006/07:KU25

Lagförslag vilar i ett år (KU25)

Riksdagen beslutade den 14 juni att regeringens förslag om signalspaning och vissa delar av förslaget om elektronisk kommunikation ska vila i ett år. Enligt grundlagen kan en minoritet driva igenom en ettårig bordläggning av ett förslag som gäller människors fri- och rättigheter. Konstitutionsutskottet har nu prövat om även övriga lagförslag som lades fram i försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU10 kan vila under minst tolv månader. Konstitutionsutskottet anser att en bestämmelse i den föreslagna lagen om försvarsunderrättelseverksamhet som hänvisar till signalspaningslagen och en bestämmelse i lagen om elektronisk kommunikation också omfattas av det särskilda lagstiftningsförfarandet eftersom de har ett nära samband med förslaget om signalspaning. Konstitutionsutskottet anser däremot inte att lagförslaget om ändring i sekretesslagen och övriga delar av lagen om försvarsunderrättelseverksamhet ska få vila enligt bestämmelserna i regeringsformen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-20
4

Beslut

Beslut: 2007-06-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utskottets anmälan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Resultatet av prövningen får utskottet för riksdagen anmäla.