Prövning av vindkraft

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2008/09:MJU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2009

Beslut

Lättare att bygga vindkraftverk (MJU27)

Det ska bli lättare att bygga vindkraftverk. I dag måste vindkraftverk av en viss storlek innan de uppförs prövas enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. Prövningen handlar i båda fallen till stor del om samma frågor. Från den 1 augusti 2009 försvinner kraven på detaljplan och bygglov om ett vindkraftverk har fått tillstånd enligt miljöbalken. Då kan tiden för handläggning av ärenden kortas och snabbas på. Det ska dock fortfarande krävas detaljplan när vindkraftverk ska uppföras i områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar. Det blir vidare ändringar i förbudet att uppföra vindkraftverk inom den obrutna kusten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-05-05
Justering: 2009-05-07
Betänkande publicerat: 2009-05-11
Trycklov: 2009-05-08
Reservationer 5
bet 2008/09:MJU27

Alla beredningar i utskottet

2009-05-05, 2009-04-16

Lättare att bygga vindkraftverk (MJU27)

Det ska bli lättare att bygga vindkraftverk. I dag måste vindkraftverk av en viss storlek innan de uppförs prövas enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. Prövningen handlar i båda fallen till stor del om samma frågor. Från den 1 augusti 2009 försvinner kraven på detaljplan och bygglov om ett vindkraftverk har fått tillstånd enligt miljöbalken. Då kan tiden för handläggning av ärenden kortas och snabbas på. Det ska dock fortfarande krävas detaljplan när vindkraftverk ska uppföras i områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar. Det blir vidare ändringar i förbudet att uppföra vindkraftverk inom den obrutna kusten. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-18
4

Beslut

Beslut: 2009-05-20
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 maj 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens tillåtlighetsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 17 kap. 6 § regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:146 punkt 2 i denna del och avslår motion 2008/09:MJ9 yrkande 4.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0104026
m800017
c23006
fp19009
kd21003
v01705
mp01207
Totalt143133073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

a) lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) med den ändringen att "i ett område" i 5 kap. 1 § andra stycket 2 ska bytas ut mot "inom ett område"
b) lag om ändring i miljöbalken, i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet har föreslagit ovan
c) lag om ändring i ellagen (1997:857).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:146 punkterna 2 i denna del och 3 samt bifaller delvis proposition 2008/09:146 punkt 1.

3. Kontrollstation med utvärdering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ9 yrkandena 1, 3 och 5.

Reservation 2 (s, v, mp)

4. Vindkraft på Öland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ9 yrkande 6.

Reservation 3 (s, v, mp)

5. Försvarsmaktens uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ9 yrkande 2.

Reservation 4 (s, v, mp)

6. Producentansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ8 och 2008/09:MJ443.

Reservation 5 (s)