Punktskatter

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU10

Ärendet är klart för beslut

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Regeringen bör utvärdera kemikalieskatten (SkU10)

En ny skatt på kemikalier i vissa elektroniska produkter infördes den 1 april 2017. Kemikalieområdet präglas av en hög utvecklingstakt. Riksdagen anser att regeringen bör följa utvecklingen på området och utvärdera de samhällsekonomiska effekterna och andra effekter av kemikalieskatten. Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Ställningstagandet gjordes i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2017 om punktskatter. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, som bland annat handlar om skatt på elkraft, skatt på drivmedel, fordonsskatter, trängselskatt, flygskatt samt skatt på alkohol och tobak.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anfört om att kemikalieskatten ska utvärderas. Motion 2017/18:3724 yrkande 5 bifall. Motion 2017/18:3295 yrkande 2 delvis bifall. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Regeringen bör utvärdera kemikalieskatten (SkU10)

En ny skatt på kemikalier i vissa elektroniska produkter infördes den 1 april 2017. Kemikalieområdet präglas av en hög utvecklingstakt. Skatteutskottet anser att regeringen bör följa utvecklingen på området och utvärdera de samhällsekonomiska effekterna och andra effekter av kemikalieskatten. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Skatteutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2017 om punktskatter. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, som bland annat handlar om skatt på elkraft, skatt på drivmedel, fordonsskatter, trängselskatt, flygskatt samt skatt på alkohol och tobak.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.