Räddningstjänst och skydd mot olyckor m.m.

Försvarsutskottets bet 2009/10:FöU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2010

Beslut

Krisberedskap och skydd mot olyckor (FöU9)

I en skrivelse återkommer regeringen med information till riksdagen om det fortsatta arbetet med att utveckla samhällets krisberedskap. I skrivelsen föreslår regeringen att resultatmål bör tas fram för samhällets krisberedskap. Regeringen föreslår också att viktiga delar av lagstiftningen inom området krisberedskap bör ses över i syfte att författningsstödet är anpassat för allvarliga händelser och kriser. Skrivelsen innehåller också regeringens samlade bedömning av krisberedskapens olika delar och vad som har gjorts hittils. Försvarutskottet har även behandlat Riksrevisionens granskning av regeringens och myndigheternas beredskap för antagonistiska hot, till exempel terrorhot, mot transporter av farligt gods. I granskningen framkom att det finns vissa brister. Riksrevisionen föreslår att åtgärder behöver vidtas när det gäller tillsyn av skyddet för transporter av farligt gods. Riksrevisionen föreslår också att lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar och säkerhetsskyddslagen ses över. Detta för att öka möjligheterna att skydda transporter av farligt gods. Riksdagen godkände skrivelsen utan några tillägg. Riksdagen avslog Riksrevionens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på framställningen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 28 motioner, 1 skr

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-05-18
Justering: 2010-05-25
Betänkande publicerat: 2010-05-26
Trycklov: 2010-05-26
bet 2009/10:FöU9

Alla beredningar i utskottet

2010-05-18, 2010-05-04, 2010-04-20

Krisberedskap och skydd mot olyckor (FöU9)

I en skrivelse återkommer regeringen till riksdagen med information om det fortsatta arbetet med att utveckla samhällets krisberedskap. I skrivelsen föreslår regeringen att resultatmål bör tas fram för samhällets krisberedskap.

Regeringen föreslår också att viktiga delar av lagstiftningen inom området krisberedskap bör ses över i syfte att författningsstödet är anpassat för allvarliga händelser och kriser.

Skrivelsen innehåller också regeringens samlade bedömning av krisberedskapens olika delar och vad som har gjorts hittils.

Försvarsutskottet har även behandlat Riksrevisionens granskning av regeringens och myndigheternas beredskap för antagonistiska hot, till exempel terrorhot, mot transporter av farligt gods. I granskningen framkom att det finns vissa brister. Riksrevisionen föreslår att åtgärder behöver vidtas när det gäller tillsyn av skyddet för transporter av farligt gods. Riksrevisionen föreslår också att lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar och säkerhetsskyddslagen ses över. Detta för att öka möjligheterna att skydda transporter av farligt gods.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner skrivelsen utan några tillägg. Försvarsutskottet föreslår också att riksdagen avslår Riksrevionens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-03
4

Beslut

Beslut: 2010-06-15
15 förslagspunkter, 15 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samhällets krisberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2009/10:124 till handlingarna.

2. Farligt gods

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2008/09:RRS22 punkterna 1 och 2 samt motionerna
2008/09:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v) och
2009/10:Fö261 av Kenneth G Forslund (s).

3. Kriscentrum på Gotland och i Kalmar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Fö206 och 2009/10:Fö231.

4. Utbildning vid räddningsskolorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö216 av Agneta Lundberg och Eva Sonidsson (båda s),
2008/09:Fö250 av Monica Green m.fl. (s) och
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 36.

5. Monopol på SMO-utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö265 av Cecilia Widegren (m) och
2009/10:Fö244 av Cecilia Widegren (m) yrkandena 1 och 2.

6. Rekrytering av deltidsbrandmän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö282 av Tomas Eneroth m.fl. (s) och
2009/10:Fö219 av Lars Wegendal m.fl. (s).

7. Räddningstjänstinsats i ett grannland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fö263 av Krister Hammarbergh (m) yrkandena 1 och 2.

8. SOS Alarm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö206 av Katarina Brännström (m) och
2008/09:Fö211 av Christer Winbäck (fp).

9. Brandskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö201 av Rolf Gunnarsson (m),
2009/10:Fö218 av Ronny Olander (s),
2009/10:Fö243 av Inger Davidson (kd),
2009/10:Fö257 av Ulf Berg (m) och
2009/10:Kr296 av Anita Brodén (fp) yrkande 2.

10. Ansvar för skogsbränder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fö260 av Roland Bäckman (s).

11. Insatser för att rädda liv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö271 av Désirée Liljevall och Christer Engelhardt (båda s) och
2009/10:Fö216 av Johan Linander och Stefan Tornberg (båda c).

12. Sociala risker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fö259 av Cecilie Tenfjord-Toftby (m).

13. Stormsäkring av el och telefoni

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fö231 av Tomas Eneroth och Lars Wegendal (båda s).

14. Uteblivna energileveranser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:N384 av Karla López m.fl. (mp) yrkande 3 och
2008/09:Fö261 av Hans Wallmark (m) yrkande 2.

15. Hot mot IT-system

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö235 av Hans Hoff (s),
2008/09:Fö261 av Hans Wallmark (m) yrkande 1,
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 42 och
2009/10:Fö203 av Hans Hoff (s).