Radio och TV

Kulturutskottets betänkande 2000/01:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2001

Beslut

Villkor och riktlinjer för public service-företagen (KrU8)

Riksdagen beslutade om villkor och riktlinjer för de tre public service-företagen Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) under nästa tillståndsperiod, dvs. åren 2002-2005. Programföretagen ska erbjuda ett mångsidigt programutbud med hög kvalitet. De ska ägna ökad uppmärksamhet åt program med och för barn och unga, vidga och fördjupa sitt kulturansvar och öka samarbetet med kulturinstitutioner. Nyhetsverksamheten och samhällsbevakningen ska utgå från olika perspektiv och präglas av mångfald. Programföretagens insatser för språkliga och etniska minoriteter ska öka. Minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli och romani chib ska inta en särställning. Insatserna för att göra programmen tillgängliga för funktionshindrade ska öka. Det ska vara ett mål att uppläsning av textremsan på TV-bilden ska kunna erbjudas synskadade under tillståndsperioden. SR och SVT ska även i fortsättningen ha en decentraliserad organisation. Av sändningarna ska 55 % produceras utanför Stockholm. Den andel av resurserna som förbrukas av enheterna utanför Stockholm ska behållas på minst nuvarande nivå.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2001-04-19, 2001-04-24

Villkor och riktlinjer för public service-företagen (KrU8)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till de villkor och riktlinjer som ska gälla för de tre public service-företagen Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) under nästa tillståndsperiod, dvs. åren 2002-2005. Programföretagen ska erbjuda ett mångsidigt programutbud med hög kvalitet. De ska ägna ökad uppmärksamhet åt program med och för barn och unga, vidga och fördjupa sitt kulturansvar och öka samarbetet med kulturinstitutioner. Nyhetsverksamheten och samhällsbevakningen ska utgå från olika perspektiv och präglas av mångfald. Programföretagens insatser för språkliga och etniska minoriteter ska öka. Minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli och romani chib ska inta en särställning. Insatserna för att göra programmen tillgängliga för funktionshindrade ska öka. Det ska vara ett mål att uppläsning av textremsan på TV-bilden ska kunna erbjudas synskadade under tillståndsperioden. SR och SVT ska även i fortsättningen ha en decentraliserad organisation. Av sändningarna ska 55 % produceras utanför Stockholm. Den andel av resurserna som förbrukas av enheterna utanför Stockholm ska behållas på minst nuvarande nivå.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.