Redovisning av könsfördelningen iföretagsledningar

LUs betänkande 2002/03:LU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2003

Beslut

Redovisning av könsfördelningen i företagsledningar (LU7)

Företagen ska från den 1 januari 2004 i sina årsredovisningar ange könsfördelningen inom företagets ledning. Kravet på redovisning ska gälla företagets styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Kravet på redovisning ska gälla även koncernredovisningen. Kravet ska inte gälla för företag och koncerner som har högst tio anställda.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Redovisning av könsfördelningen i företagsledningar (LU7)

Lagutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att företagen i sina årsredovisningar ska ange könsfördelningen inom företagets ledning. Kravet på redovisning ska gälla företagets styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Kravet på redovisning ska gälla även koncernredovisningen. Kravet ska inte gälla för företag och koncerner som har högst tio anställda. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.