Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003 (skr. 2003/04:130)

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 november 2004

Beslut

AP-fondernas verksamhet 2003 (FiU6)

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om AP-fondernas verksamhet under 2003. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Det finns en så kallade genomförandegrupp, som består av representanter från de fem partier som står bakom det nya pensionssystemet. Gruppen beslutade vid en kontroll våren 2004 att inga nya medel ska överföras från AP-fonderna till statsbudgeten den 1 januari 2005, men att frågan om en eventuell ytterligare överföring får tas upp på nytt vid ett senare tillfälle. Det är viktigt att det finns en tidsplan för när den slutliga bedömningen ska genomgöras. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att i vårpropositionen för 2005 eller på annat sätt under våren 2005 - efter överenskommelse i genomförandegruppen - återkomma till riksdagen med en tidsplan om när den slutliga kontrollen av överföringsbeloppet ska vidtas och när eventuella ytterligare medel ska överföras från AP-fonderna till staten.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna. Tillkännagivande till regeringen om överföring av AP-fondernas pensionsmedel till statsbudgeten.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-10-12
Justering: 2004-10-28
Betänkande publicerat: 2004-11-02
Trycklov: 2004-11-02
Reservationer 4
Betänkande 2004/05:FIU6

AP-fondernas verksamhet 2003 (FiU6)

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om AP-fondernas verksamhet under 2003. Finansutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Det finns en så kallade genomförandegrupp, som består av representanter från de fem partier som står bakom det nya pensionssystemet. Gruppen beslutade vid en kontroll våren 2004 att inga nya medel ska överföras från AP-fonderna till statsbudgeten den 1 januari 2005, men att frågan om en eventuell ytterligare överföring får tas upp på nytt vid ett senare tillfälle. Det är viktigt att det finns en tidsplan för när den slutliga bedömningen ska genomgöras. Finansutskottet föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att i vårpropositionen för 2005 eller på annat sätt under våren 2005 - efter överenskommelse i genomförandegruppen - återkomma till riksdagen med en tidsplan om när den slutliga kontrollen av överföringsbeloppet ska vidtas och när eventuella ytterligare medel ska överföras från AP-fonderna till staten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-11-10
4

Beslut

Beslut: 2004-11-10
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. AP-fondernas verksamhet 2003

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:130 till handlingarna.

2. Överföring av medel från AP-fonderna till statsbudgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen i vårpropositionen för 2005 eller på annat sätt under våren 2005 - efter överenskommelse i genomförandegruppen - bör återkomma till riksdagen med en tidsplan om när den slutliga kontrollen av överföringsbeloppet ska vidtas och när eventuella ytterligare medel ska överföras från AP-fonderna till staten.

3. Överskott i pensionssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf362 yrkande 7.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m46009
c19003
fp41007
kd28005
v02505
mp11015
-0000
Totalt27325150

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Buffertfondernas kostnader och aktivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi48 yrkande 1.

5. Nya riktlinjer för AP-fondernas placeringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi236 och 2004/05:Sf362 yrkande 9.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m46009
c19003
fp41007
kd28005
v02505
mp01115
-0000
Totalt26236150

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Etik- och miljöhänsyn i AP-fondernas placeringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi49 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:U280 yrkande 6.

Reservation 3 (mp)

7. Avveckling av Sjätte AP-fonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi48 yrkande 2.

Reservation 4 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m46009
c19003
fp14007
kd28005
v25005
mp12005
-0000
Totalt26040049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag