Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003 (skr. 2003/04:130)

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 november 2004

Beslut

AP-fondernas verksamhet 2003 (FiU6)

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om AP-fondernas verksamhet under 2003. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Det finns en så kallade genomförandegrupp, som består av representanter från de fem partier som står bakom det nya pensionssystemet. Gruppen beslutade vid en kontroll våren 2004 att inga nya medel ska överföras från AP-fonderna till statsbudgeten den 1 januari 2005, men att frågan om en eventuell ytterligare överföring får tas upp på nytt vid ett senare tillfälle. Det är viktigt att det finns en tidsplan för när den slutliga bedömningen ska genomgöras. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att i vårpropositionen för 2005 eller på annat sätt under våren 2005 - efter överenskommelse i genomförandegruppen - återkomma till riksdagen med en tidsplan om när den slutliga kontrollen av överföringsbeloppet ska vidtas och när eventuella ytterligare medel ska överföras från AP-fonderna till staten.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna. Tillkännagivande till regeringen om överföring av AP-fondernas pensionsmedel till statsbudgeten.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

AP-fondernas verksamhet 2003 (FiU6)

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om AP-fondernas verksamhet under 2003. Finansutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Det finns en så kallade genomförandegrupp, som består av representanter från de fem partier som står bakom det nya pensionssystemet. Gruppen beslutade vid en kontroll våren 2004 att inga nya medel ska överföras från AP-fonderna till statsbudgeten den 1 januari 2005, men att frågan om en eventuell ytterligare överföring får tas upp på nytt vid ett senare tillfälle. Det är viktigt att det finns en tidsplan för när den slutliga bedömningen ska genomgöras. Finansutskottet föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att i vårpropositionen för 2005 eller på annat sätt under våren 2005 - efter överenskommelse i genomförandegruppen - återkomma till riksdagen med en tidsplan om när den slutliga kontrollen av överföringsbeloppet ska vidtas och när eventuella ytterligare medel ska överföras från AP-fonderna till staten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.