Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016

Finansutskottets bet 2017/18:FiU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 oktober 2017

Beslut

Riksdagen positiv till sjunkande kostnader i AP-fonderna (FiU6)

I en skrivelse redovisar regeringen AP-fondernas verksamhet under 2016. Det handlar om fondernas långsiktiga verksamhet och deras arbete med bland annat hållbarhet, kontroll och regelefterlevnad.

Fondernas förvaltning under 2016 gav ett resultat på nästan 118 miljarder kronor. Fondernas buffertkapital ökade med 92 miljarder kronor. Dessutom förde buffertfonderna över drygt 26 miljarder kronor under året för att täcka underskottet i pensionssystemet.

Riksdagen ser positivt på att de senaste årens trend med stigande förvaltningskostnader i fonderna har brutits under 2016. Riksdagen konstaterar dock att skillnaden i kostnader mellan buffertfonderna fortfarande är stor.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-12
Justering: 2017-10-19
Trycklov: 2017-10-19
bet 2017/18:FiU6

Finansutskottet positivt till sjunkande kostnader i AP-fonderna (FiU6)

I en skrivelse redovisar regeringen AP-fondernas verksamhet under 2016. Det handlar om fondernas långsiktiga verksamhet och deras arbete med bland annat hållbarhet, kontroll och regelefterlevnad.

Fondernas förvaltning under 2016 gav ett resultat på nästan 118 miljarder kronor. Fondernas buffertkapital ökade med 92 miljarder kronor. Dessutom förde buffertfonderna över drygt 26 miljarder kronor under året för att täcka underskottet i pensionssystemet.

Finansutskottet ser positivt på att de senaste årens trend med stigande förvaltningskostnader i fonderna har brutits under 2016. Utskottet konstaterar dock att skillnaden i kostnader mellan buffertfonderna fortfarande är stor.

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-25
Debatt i kammaren: 2017-10-26
4

Beslut

Beslut: 2017-10-26
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:130 till handlingarna.

2. AP-fondernas placeringsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1946 av Hans Wallmark (M) och

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 14.

3. Hållbara investeringar i AP-fonderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkandena 12, 13 och 15,

2017/18:3371 av Jonas Eriksson och Agneta Börjesson (båda MP) och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 4.

4. Ombildning av Sjätte AP-fonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:313 av Stefan Jakobsson (SD).