Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2020

Beslut

Allmänna arvsfondens redovisning för 2019 har behandlats (SoU3)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om Allmänna arvsfondens redovisning för 2019. Arvsfondsdelegationen beslutar om fördelning av pengar ur Allmänna arvsfonden till ideella projekt som arbetar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning

Riksdagen, liksom regeringen, anser att Arvsfondsdelegationen har fördelat pengarna på ett bra sätt och i linje med fondens syfte och regeringens prioriterade områden. Det är dock viktigt att följa upp och utvärdera de projekt som har fått ekonomiskt stöd. Fortfarande finns det utvecklingsbehov när det gäller att i hela landet öka antalet ansökningar med god kvalitet och att sprida de positiva resultaten nationellt.

Fondens kapital består av arv från personer som inte har några arvtagare och som inte testamenterat till någon annan. Under 2019 fördelades 749 miljoner kronor på 423 projekt.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-05
Justering: 2020-11-12
Trycklov: 2020-11-13
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:SoU3

Alla beredningar i utskottet

2020-11-05, 2020-10-22, 2020-10-15

Allmänna arvsfondens redovisning för 2019 har behandlats (SoU3)

Socialutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Allmänna arvsfondens redovisning för 2019. Arvsfondsdelegationen beslutar om fördelning av pengar ur Allmänna arvsfonden till ideella projekt som arbetar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning

Utskottet, liksom regeringen, anser att Arvsfondsdelegationen har fördelat pengarna på ett bra sätt och i linje med fondens syfte och regeringens prioriterade områden. Det är dock viktigt att följa upp och utvärdera de projekt som har fått ekonomiskt stöd. Fortfarande finns det utvecklingsbehov när det gäller att i hela landet öka antalet ansökningar med god kvalitet och att sprida de positiva resultaten nationellt.

Fondens kapital består av arv från personer som inte har några arvtagare och som inte testamenterat till någon annan. Under 2019 fördelades 749 miljoner kronor på 423 projekt.

Socialutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-17
Debatt i kammaren: 2020-11-18
4

Beslut

Beslut: 2020-11-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna arvsfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:47 av Martina Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

2020/21:216 av Lars Thomsson (C),

2020/21:274 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD),

2020/21:376 av Björn Söder (SD),

2020/21:601 av Josef Fransson (SD) yrkande 11,

2020/21:2346 av Boriana Åberg (M),

2020/21:3343 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) och

2020/21:3417 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och

lägger skrivelse 2019/20:180 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)