Redovisning av skatteutgifter 2017

Skatteutskottets bet 2016/17:SkU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2017

Beslut

Regeringen borde utveckla redovisningen av skatteutgifter (SkU32)

Regeringens årliga redovisning av de så kallade skatteutgifterna borde utvecklas för att kunna bli ett mer aktivt verktyg i budgetarbetet. Det anser riksdagen som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Skatteutgifter är stöd som redovisas som uteblivna inkomster på statsbudgetens inkomstsida, till exempel i form av skattelättnader som ROT-avdraget.

Skatteutskottet konstaterar att regeringen har minskat sin redovisning av skatteutgifterna, vilket är ett steg bort från öppenhet och transparens. Till exempel har regeringen valt att inte fullt ut redovisa skatteutgifternas effekt på sysselsättningen. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande till regeringen om att den i kommande redovisningar fullt ut analyserar enskilda skatteutgifters samhällsekonomiska effektivitet och sysselsättningseffekt.

Det främsta syftet med regeringens redovisning av skatteutgifter är att synliggöra utgifter som kan ha samma funktion som direkta statliga stöd till företag och hushåll. På det sättet ges ett bredare underlag för prioriteringar mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motion 2016/17:3733. Avslag på motion 2016/17:3732.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-18
Justering: 2017-06-01
Trycklov: 2017-06-01
Reservationer 2
bet 2016/17:SkU32

Regeringen borde utveckla redovisningen av skatteutgifter (SkU32)

Regeringens årliga redovisning av de så kallade skatteutgifterna borde utvecklas för att kunna bli ett mer aktivt verktyg i budgetarbetet. Det anser Skatteutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Skatteutgifter är stöd som redovisas som uteblivna inkomster på statsbudgetens inkomstsida, till exempel i form av skattelättnader som ROT-avdraget.

Skatteutskottet konstaterar att regeringen har minskat sin redovisning av skatteutgifterna, vilket är ett steg bort från öppenhet och transparens. Till exempel har regeringen valt att inte fullt ut redovisa skatteutgifternas effekt på sysselsättningen. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att den i kommande redovisningar fullt ut analyserar enskilda skatteutgifters samhällsekonomiska effektivitet och sysselsättningseffekt.

Det främsta syftet med regeringens redovisning av skatteutgifter är att synliggöra utgifter som kan ha samma funktion som direkta statliga stöd till företag och hushåll. På det sättet ges ett bredare underlag för prioriteringar mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-02
Debatt i kammaren: 2017-06-07
4

Beslut

Beslut: 2017-06-07
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Redovisning av skatteutgifter 2017

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att regeringen i kommande skrivelser fullt ut bör analysera enskilda skatteutgifters samhällsekonomiska effektivitet och sysselsättningseffekt och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3733 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD),

avslår motion

2016/17:3732 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkande 2 och

lägger skrivelse 2016/17:98 till handlingarna.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 98 0 14
M 72 0 0 11
SD 38 0 0 9
MP 0 17 0 8
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
L 12 0 0 7
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 1
Totalt 158 135 0 56


2. Jämförelsenorm för skatteutgiftsredovisning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3732 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 1 och 3.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 72 0 0 11
SD 0 38 0 9
MP 17 0 0 8
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 12 0 0 7
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 1
Totalt 252 40 0 57