Reformerad förtidspension, m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1997/98:SfU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 1998

Beslut

Förtidspension (SfU11)

Riksdagen beslutade om riktlinjer för en reformering av reglerna om förtidspension och om nya kriterier för rätt till hel förtidspension. Även i det nya systemet ska det finnas en särskild form av ersättning för dem som drabbats av en medicinskt orsakad varaktig nedsättning av arbetsförmågan med minst en fjärdedel. Den inkomstrelaterade ersättningen ska kompletteras med ett garantibelopp. Vidare ska förtidspensionen kompletteras med ett bostadsstöd. Reglerna om förtidspension ska utformas så att de stimulerar till återgång till arbetslivet och ett i övrigt aktivt liv. Rätten till fortsatt förtidspension ska prövas då den försäkrade regelbundet och under en längre tid uppvisat arbetsförmåga. Förtidspension ska påverkas av eventuella arbetsinkomster vid sidan av pensionen. Det nya systemet träder i kraft den 1 januari 2001. Det formella kravet på arbetsförmågans nedsättning för rätt till hel förtidspension ändrades från "helt nedsatt" till "helt eller i det närmaste helt nedsatt", vilket betyder att arbetsförmågan är nedsatt med minst sju åttondelar. Ändringen träder i kraft den 1 januari 1999. Riksdagen avslog regeringens förslag att en försäkrad som uppbär tre fjärdedels förtidspension eller sjukbidrag vid arbetslöshet ska vara berättigad till arbetslöshetsersättning med hänvisning till att regeringen aviserat sin avsikt att återkomma med förslag som syftar till att hjälpa personer med tre fjärdedels förtidspension till en varaktig sysselsättningslösning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.