Reformerade regler för bostadstillägg tillpensionärer m.fl.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2001/02:SFU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 oktober 2001

Beslut

Nya regler för bostadstillägg till pensionärer (SfU3)

Riksdagen beslutade om nya regler för bostadstillägg till pensionärer (BTP). Reglerna för bostadstillägget behöver ändras i och med att Sverige fått ett nytt pensionssystem. Det nya BTP kan den få som har rätt till t.ex. sjuk- eller aktivitetsersättning (som ersätter förtidspension och sjukbidrag fr.o.m. 2003) eller hel ålderspension. Det nya BTP ska vara tidsbestämt och som huvudregel gälla i ett år. Tanken är att bostadstillägget ska vara anpassat efter de aktuella inkomsterna och bostadskostnaden. Maximalt BTP ska lämnas med 91 % av bostadskostnaden till den del denna inte överstiger 4 500 kr per månad. För de flesta pensionärshushåll med BTP blir skillnaden mellan det nya och gamla pensionssystemet relativt liten - närmare 70 % av kommer att få oförändrat eller högre BTP. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2003.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-09-19
Justering: 2001-10-16
Trycklov: 2001-10-25
Reservationer 17
Betänkande 2001/02:SFU3

Nya regler för bostadstillägg till pensionärer (SfU3)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag om nya regler för bostadstillägg till pensionärer (BTP). Reglerna för bostadstillägget behöver ändras i och med att Sverige fått ett nytt pensionssystem. Det nya BTP kan den få som har rätt till t.ex. sjuk- eller aktivitetsersättning (som ersätter förtidspension och sjukbidrag fr.o.m. 2003) eller hel ålderspension. Det nya BTP ska vara tidsbestämt och som huvudregel gälla i ett år. Tanken är att bostadstillägget ska vara anpassat efter de aktuella inkomsterna och bostadskostnaden. Maximalt BTP ska lämnas med 91 % av bostadskostnaden till den del denna inte överstiger 4 500 kr per månad. För de flesta pensionärshushåll med BTP blir skillnaden mellan det nya och gamla pensionssystemet relativt liten - närmare 70 % av kommer att få oförändrat eller högre BTP. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-10-31
4

Beslut

Beslut: 2001-10-31
18 förslagspunkter, 3 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppföljning och utvärdering av det nya BTP-systemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Sf40 yrkande 1.

Reservation 1 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s990032
m062019
c15003
fp13003
kd031011
v300013
mp13003
-0000
Totalt17095084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. BTP ur ett könsperspektiv

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Sf38 yrkande 5.

Reservation 2 (mp)

3. Kvalifikationsvillkor för BTP

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Sf37 yrkandena 1 och 2 och 2000/01:Sf38 yrkande 1.

Reservation 3 (mp)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020029
m620019
c15003
fp13003
kd310011
v030013
mp0000
-2000
Totalt22543081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Utländska förmåner som kvalifikationsgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Sf37 yrkande 3.

Reservation 5 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020029
m620019
c15003
fp13003
kd310011
v030013
mp0000
-2000
Totalt22543081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. BTP för bostad i särskild boendeform

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Sf36 yrkande 3.

Reservation 6 (m)

6. Högsta BTP

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Sf36 yrkande 1.

Reservation 7 (m)

7. Underskott i näringsverksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Sf36 yrkande 4.

Reservation 8 (m)

8. Pensionskostnader i näringsverksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Sf36 yrkande 5.

Reservation 9 (m)

9. Principer för förmögenhetstillägget

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Sf36 yrkande 6.

Reservation 10 (m)

10. Värdet av fritidsfastighet vid beräkning av förmögenhetstillägget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Sf36 yrkande 7, 2000/01:Sf39 yrkande 2 och 2000/01:Sf40 yrkande 3.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020029
m206019
c15003
fp01303
kd031011
v300013
mp13003
-0110
Totalt162456181

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Gifta och sammanboende i BTP- sammanhang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Sf38 yrkande 6.

Reservation 13 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020029
m620019
c15003
fp13003
kd310011
v300013
mp0000
-2000
Totalt25513081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Viktning av utländska inkomster

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Sf37 yrkande 4.

Reservation 14 (v, mp)

13. Avräkningsprocent m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Sf38 yrkandena 2-4.

Reservation 15 (mp)

14. Skälig levnadsnivå i SBTP

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Sf36 yrkande 2.

Reservation 16 (m)

15. Anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Sf37 yrkande 5.

Reservation 17 (v, mp)

16. Garantipension och BTP

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om bostadstillägg till pensionärer m.fl. såvitt avser 2 §, dock med den ändringen att punkt 1 skall ha följande lydelse: 1. hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller hel garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension,.

17. Lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om bostadstillägg till pensionärer m.fl. till den del det inte omfattas av punkt 16 med den ändringen i övergångsbestämmelserna att punkt 3 och första meningen i punkt 5 skall ha följande lydelse: 3. Den som är berättigad till bostadstillägg enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer vid utgången av år 2002 skall ha rätt att fortsätta att få bostadstillägget utbetalt, dock längst till och med juni 2003. Detta gäller dock endast så länge den försäkrade är bosatt i Sverige och uppbär sådan förmån som berättigar till bostadstillägg enligt bestämmelserna i den gamla lagen eller motsvarande förmån. Därvid skall 4 kap. socialförsäkringslagen (1999:799) tillämpas. Vad nu sagts skall även gälla särskilt bostadstillägg, 5. För den som uppbär eller beviljas bostadstillägg för december 2002 enligt de bestämmelser som gäller för gift pensionsberättigad, men vars make inte är berättigad till bostadstillägg skall följande gälla.

18. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen (2000:781) om ändring i lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, 2. lag om ändring i lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, 3. lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall, 4. lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag, 5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) och 6. lag om ändring i lagen (2000:798) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension.