Reformerat tandvårdsstöd

Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 1998

Beslut

Ny tandvårdsförsäkring (SoU25)

Riksdagen beslutade om en ny tandvårdsförsäkring. Tandvårdsförsäkringen inriktas på att ge alla vuxna personer ett ekonomiskt stöd för den s.k. bastandvården. Tandvårdsförsäkringen ska också ge vissa äldre personer samt personer som till följd av sjukdom eller funktionshinder har särskilda tandvårdsbehov ett bättre ekonomiskt stöd än det nuvarande. För mer omfattande och kostnadskrävande behandlingar infördes ett särskilt högkostnadsskydd. För bastandvård infördes dessutom en möjlighet att teckna abonnemang hos en vårdgivare, vilket innebär att patienten under två år betalar en fast avgift. Den nuvarande principen med en högsttaxa avskaffades. Prissättningen på tandvård blev därmed fri. Anslutningsbegränsningen för tandläkare till ersättningssystemet för vuxentandvård upphävdes. Men tandvårdsersättning ska inte lämnas för vård som ges av tandläkare och tandhygienist som fyllt 65 år. För redan anslutna tandläkare ska vissa övergångsbestämmelser gälla. Riksdagen beslutade att motsvarande övergångsbestämmelser ska gälla för tandhygienister. Med anledning av motionsförslag gjorde riksdagen följande tillkännagivanden till regeringen: Det behövs ytterligare åtgärder för att främja konkurrensen mellan den offentliga och privata tandvården. Regeringen bör snarast ta initiativ till att frågan om särredovisning av folktandvårdens kostnader för vuxentandvården och barn- och ungdomstandvården ges en tillfredsställande lösning. Regeringen bör se till att nuvarande obalans mellan offentlig och privat tandvård när det gäller mervärdesskatt får en lösning. Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande till regeringen om att den bör överväga frågan om att inrätta ett kompetenscentrum med inriktning på dentala material.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.