Regelförenkling för företag

Näringsutskottets betänkande 2022/23:NU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2023

Beslut

Nej till motioner om regelförenkling för företag (NU15)

Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022, som handlade om regelförenkling för företag. 

Exempelvis föreslogs att regelverken för små företag ska förenklas, och regelbördan minskas. Andra förslag handlade bland annat om att korta handläggningstider och tillståndsprocesser. Riksdagen hänvisar till att regeringen redan bereder flera förslag gällande dessa frågor, och att myndigheter arbetar med detta.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-23

Nej till motioner om regelförenkling för företag (NU15)

Näringsutskottet har behandlat cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar om regelförenkling för företag. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till samtliga förslag.

Exempelvis föreslås att regelverken för små företag ska förenklas, och regelbördan minskas. Andra förslag handlar bland annat om att korta handläggningstider och tillståndsprocesser. Utskottet hänvisar till att regeringen redan bereder flera förslag gällande dessa frågor, och att myndigheter arbetar med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.