Regelförenkling för sjöfarten

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 oktober 2017

Beslut

Regler för sjöfarten blir enklare (TU3)

Flera regler för sjöfarten ska bli enklare. Bland annat ska registreringen av mindre skepp förenklas, och det ska bli lättare att registrera skepp som har köpts utomlands. Dessutom tas kravet på att skeppsnamn ska kunna särskiljas bort. Syftet med lagändringarna är att underlätta för sjöfartsnäringen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och de nya lagarna börjar gälla den 1 februari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-26
Justering: 2017-10-10
Trycklov: 2017-10-16
Betänkande 2017/18:TU3

Regler för sjöfarten blir enklare (TU3)

Flera regler för sjöfarten ska bli enklare. Bland annat ska registreringen av mindre skepp förenklas, och det ska bli lättare att registrera skepp som har köpts utomlands. Dessutom tas kravet på att skeppsnamn ska kunna särskiljas bort. Syftet med lagändringarna är att underlätta för sjöfartsnäringen.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att de nya lagarna börjar gälla den 1 februari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-25
Debatt i kammaren: 2017-10-26
4

Beslut

Beslut: 2017-10-26
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.,
2. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:205 punkterna 1-3.