Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU13

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 oktober 2021

Nästa händelse: Behandling 27 oktober 2021

Utskottets förslag

Lättnader i värdepappershandeln ska bidra till ekonomisk återhämtning (FiU13)

Regeringen har föreslagit lagändringar i syfte att bland annat anpassa svensk lag till EU:s åtgärdspaket för kapitalmarknadens återhämtning. Åtgärdspaketet består av ändringar i ett EU-direktiv och två förordningar och ska bidra till ekonomisk återhämtning efter coronapandemin genom att minska administrationen utan att investerarskyddet försämras.

De lagändringar som är relaterade till åtgärdspaketet gäller lättnader och förenklingar för värdepappersinstitut och andra aktörer på värdepappersmarknaden. Exempelvis handlar det om förenklad informationsöverlämning till investerare, ändrade krav på så kallad produktstyrning för vissa företagsobligationer samt lättnader i reglerna kring handel med värdepapperstypen råvaruderivat.

Regeringen föreslår också ett undantag från tillståndsplikt vid direkt elektroniskt tillträde till svenska handelsplatser. Undantaget gäller företag i alla länder utanför EES och ersätter det tillfälliga undantag som enbart gäller vissa brittiska företag.

Dessutom föreslår regeringen lagändringar med anledning av ändringar i EU:s förordning om referensvärden. Ändringarna syftar bland annat till att referensvärdena, som ligger till grund för prissättningen av olika typer av finansiella instrument, inte ska gå att manipulera.

För att göra lagändringarna föreslås även vissa följdändringar i annan lagstiftning.

Finansutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag. Lagändringarna sker vid olika tidpunkter och ska i sina olika delar börja gälla den 1 december 2021, den 1 januari 2022, den 28 februari 2022, den 1 januari 2023 och den 28 februari 2023.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-10-19, 2021-10-12

Lättnader i värdepappershandeln ska bidra till ekonomisk återhämtning (FiU13)

Regeringen har föreslagit lagändringar i syfte att bland annat anpassa svensk lag till EU:s åtgärdspaket för kapitalmarknadens återhämtning. Åtgärdspaketet består av ändringar i ett EU-direktiv och två förordningar och ska bidra till ekonomisk återhämtning efter coronapandemin genom att minska administrationen utan att investerarskyddet försämras.

De lagändringar som är relaterade till åtgärdspaketet gäller lättnader och förenklingar för värdepappersinstitut och andra aktörer på värdepappersmarknaden. Exempelvis handlar det om förenklad informationsöverlämning till investerare, ändrade krav på så kallad produktstyrning för vissa företagsobligationer samt lättnader i reglerna kring handel med värdepapperstypen råvaruderivat.

Regeringen föreslår också ett undantag från tillståndsplikt vid direkt elektroniskt tillträde till svenska handelsplatser. Undantaget gäller företag i alla länder utanför EES och ersätter det tillfälliga undantag som enbart gäller vissa brittiska företag.

Dessutom föreslår regeringen lagändringar med anledning av ändringar i EU:s förordning om referensvärden. Ändringarna syftar bland annat till att referensvärdena, som ligger till grund för prissättningen av olika typer av finansiella instrument, inte ska gå att manipulera.

För att göra lagändringarna föreslås även vissa följdändringar i annan lagstiftning.

Finansutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag. Lagändringarna sker vid olika tidpunkter och ska i sina olika delar börja gälla den 1 december 2021, den 1 januari 2022, den 28 februari 2022, den 1 januari 2023 och den 28 februari 2023.

Förslagspunkter

1. Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden med den ändringen att 2 kap. 5 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
3. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
4. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
5. lag om ändring i lagen (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden,
6. lag om ändring i lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning,
7. lag om ändring i lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning,
8. lag om ändring i lagen (2019:1215) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:8 punkterna 1-8.