Regional tillväxt - för arbete och välfärd

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1997/98:AU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 1998

Beslut

Regionalpolitiken och regionala näringspolitiken (AU11)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om regionalpolitiken och den regionala näringspolitiken. De hittillsvarande målen för regionalpolitiken om uthållig tillväxt, rättvisa och valfrihet kvarstår oförändrade. Det övergripande målet för den regionala näringspolitiken ska vara att utifrån de förutsättningar som finns i varje region stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt som kan bidra till fler och växande företag och därmed ökad sysselsättning för både kvinnor och män. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning med parlamentariskt inflytande främst för att studera effekterna av dagens regionalpolitik och för att utarbeta en strategi för regional balans. Utredningsarbetet ska ha en bred inriktning och innefatta gles- och landsbygdsfrågor. När det gäller nedsättning av socialavgifter beslutades att vissa branscher inte längre ska vara ersättningsberättigade. Det gäller bl.a. jordbruk, skogsbruk, trädgårdsskötsel, jakt och fiske. I fråga om stödområden kvarstår systemet med två långsiktiga stödområden 1 och 2 samt tillfälliga stödområden. Riksdagen avslog regeringens förslag att det fortsättningsvis ska vara regeringen och inte riksdagen som bestämmer vilka områden som ska ingå i de långsiktiga stödområdena.

Riksdagens beslut: Bifall till res. 62 mom. 34, i övrigt bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 95 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1998-04-16
Justering: 1998-04-23
Betänkande 1997/98:AU11

Alla beredningar i utskottet

1998-04-16, 1998-03-26

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-05-06
4

Beslut

Beslut: 1998-05-06

Protokoll med beslut