Reglering av alkoglass m.fl. produkter

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2019

Beslut

Alkoglass och liknande produkter ska regleras som alkoholdrycker (SoU18)

Alkoglass och liknande produkter som går att jämföra med alkoholdrycker ska så långt det är möjligt regleras på samma sätt. Reglerna ska exempelvis gälla vid försäljning, marknadsföring och servering av produkterna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget medför bland annat att termen "alkoholdrycksliknande preparat" införs i alkohollagen, smittskyddslagen, radio- och tv-lagen och några andra lagar. Dessutom ska straffbestämmelserna i bland annat alkohollagen även börja gälla för de här produkterna. Det kan exempelvis handla om olovligt innehav.

Lagändringarna börjar gälla 1 juli 2019 förutom ändringarna i radio- och tv-lagen, de börjar gälla 2 juli 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-09
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-23
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:SoU18

Alla beredningar i utskottet

2019-05-09, 2019-04-25

Alkoglass och liknande produkter ska regleras som alkoholdrycker (SoU18)

Alkoglass och liknande produkter som går att jämföra med alkoholdrycker ska så långt det är möjligt regleras på samma sätt. Reglerna ska exempelvis gälla vid försäljning, marknadsföring och servering av produkterna. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget medför bland annat att termen "alkoholdrycksliknande preparat" införs i alkohollagen, smittskyddslagen, radio- och tv-lagen och några andra lagar. Dessutom ska straffbestämmelserna i bland annat alkohollagen även börja gälla för de här produkterna. Det kan exempelvis handla om olovligt innehav.

Lagändringarna föreslås börja gälla 1 juli 2019 förutom ändringarna i radio- och tv-lagen, de föreslås börja gälla 2 juli 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 28 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),
2. lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
3. lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter,
5. lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
6. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),
7. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
8. lag om ändring i järnvägslagen (2004:519) med den ändringen att orden "eller preparat" ska införas i 10 kap. 6 § före "i strid med",
9. lag om ändring i luftfartslagen (2010:500),
10. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),
11. lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64),
12. lag om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus,
13. lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
14. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
15. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
16. lag om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
17. lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
18. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:59 punkterna 1-18.

2. Vissa frågor om reglering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3064 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 2
M 0 64 0 6
SD 61 0 0 1
C 30 0 0 1
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 19 0 0 0
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 268 64 0 17