Reglering av Partibidragsnämnden

Konstitutionsutskottets bet 2012/13:KU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2013

Beslut

Partibidragsnämndens arbete ska regleras i lag (KU24)

Partibidragsnämnden får delvis nya regler och regleringen sker i olika lagar. Partibidragsnämnden är en nämndmyndighet under riksdagen och prövar frågor om statligt partistöd. I en ny lag med instruktion för Partibidragsnämnden regleras bland annat nämndens verksamhetsansvar, att den ska ha en arbetsordning och att den ska lämna en verksamhetsredogörelse till riksdagen. Där kommer det också att finnas regler om kostnadsersättning till exempel vid resor. Regler om arvoden till nämndens ledamöter införs i lagen om arvoden med mera för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Vidare förtydligas bestämmelserna om överklagande av beslut som gäller utlämnande av allmänna handlingar. De nya bestämmelserna ska gälla från den 1 juli 2013. Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen punkterna 1 och 6. Delvis bifall till framställningen punkterna 2-5.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-04-23
Justering: 2013-05-02
Betänkande publicerat: 2013-05-03
Trycklov: 2013-05-03
bet 2012/13:KU24

Alla beredningar i utskottet

2013-04-23, 2013-04-16

Partibidragsnämndens arbete ska regleras i lag (KU24)

Partibidragsnämnden får delvis nya regler och regleringen sker i olika lagar. Partibidragsnämnden är en nämndmyndighet under riksdagen och prövar frågor om statligt partistöd. I en ny lag med instruktion för Partibidragsnämnden regleras bland annat nämndens verksamhetsansvar, att den ska ha en arbetsordning och att den ska lämna en verksamhetsredogörelse till riksdagen. Där kommer det också att finnas regler om kostnadsersättning till exempel vid resor. Regler om arvoden till nämndens ledamöter införs i lagen om arvoden med mera för uppdrag inomm riksdagen, dess myndigheter och organ. Vidare förtydligas bestämmelserna om överklagande av beslut som gäller utlämnande av allmänna handlingar. De nya bestämmelserna ska gälla från den 1 juli 2013. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-15
4

Beslut

Beslut: 2013-05-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reglering av Partibidragsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till
1. lag med instruktion för Partibidragsnämnden
2. lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ, med den ändringen att ingressen ska lyda "Härigenom föreskrivs att 1 a § lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ha följande lydelse"
3. lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter, med följande ändringar
a) ingressen ska lyda "Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter ska ha följande lydelse"
b) i 1 § andra stycket e) ska kommatecknet efter ordet Valprövningsnämnden utgå
4. lag om ändring i lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen, med den ändringen att ingressen ska lyda "Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen ska ha följande lydelse"
5. lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier, med den ändringen att ingressen ska lyda "Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier ska ha följande lydelse"
6. lag om ändring i lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2012/13:RS3 punkterna 1 och 6 samt bifaller delvis framställning 2012/13:RS3 punkterna 2-5.