Reklam för kemiska produkter, m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2002/03:MJU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2003

Beslut

Reklam för kemiska produkter (MJU14)

Riksdagen beslutade om lagändringar för att genomföra fem EU-direktiv. Det innebär att viss konsumentinformation ska finnas med i reklam för kemiska produkter. Vidare får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela de föreskrifter som behövs för att bestämmelser i EU:s skrotbilsdirektiv som rör trehjuliga motorfordon ska kunna genomföras i svensk lagstiftning. Slutligen ändras två definitioner i miljöbalken som rör genetiskt modifierade organismer. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2003, med undantag av en del som rör beredningar av kemiska ämnen och biocidprodukter som träder i kraft den 30 juli 2004.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Reklam för kemiska produkter (MJU14)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om lagändringar för att genomföra fem EU-direktiv. Det innebär att viss konsumentinformation ska finnas med i reklam för kemiska produkter. Vidare får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela de föreskrifter som behövs för att bestämmelser i EU:s skrotbilsdirektiv som rör trehjuliga motorfordon ska kunna genomföras i svensk lagstiftning. Slutligen ändras två definitioner i miljöbalken som rör genetiskt modifierade organismer. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2003, med undantag av en del som rör beredningar av kemiska ämnen och biocidprodukter som föreslås träda i kraft den 30 juli 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.