Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 januari 2018

Beslut

Hantering av djur flyttas från polisen till länsstyrelserna (JuU6)

Länsstyrelserna ska ta över vissa av polisens nuvarande uppgifter som gäller hantering av djur. Det gäller till exempel omhändertagande av vanvårdade djur och administration av kostnader för djuren. Syftet med ändringarna är att renodla polisens arbetsuppgifter så att de kan koncentrera sig på sina huvudsakliga uppgifter, att upprätthålla allmän ordning och att förebygga och utreda brott.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2018.

Tidigare har riksdagen uppmanat regeringen att återuppta och skynda på en utredning om hur polisens arbetsuppgifter kan renodlas. Riksdagen anser inte att regeringen har gjort det i tillräcklig utsträckning. Därför uppmanar riksdagen återigen regeringen, i ett tillkännagivande, att återuppta utredningen senast den 1 mars 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner om att ytterligare renodla polisens verksamhet och att regeringen senast den 1 mars 2018 ska återuppta Utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-23
Justering: 2017-12-14
Trycklov: 2017-12-14
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:JuU6

Hantering av djur flyttas från polisen till länsstyrelserna (JuU6)

Länsstyrelserna ska ta över vissa av polisens nuvarande uppgifter som gäller hantering av djur. Det gäller till exempel omhändertagande av vanvårdade djur och administration av kostnader för djuren. Syftet med ändringarna är att renodla polisens arbetsuppgifter så att de kan koncentrera sig på sina huvudsakliga uppgifter, att upprätthålla allmän ordning och att förebygga och utreda brott.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juni 2018.

Tidigare har riksdagen uppmanat regeringen att återuppta och skynda på en utredning om hur polisens arbetsuppgifter kan renodlas. Utskottet anser inte att regeringen har gjort det i tillräcklig utsträckning. Därför föreslår utskottet att riksdagen återigen uppmanar regeringen, i ett tillkännagivande, att återuppta utredningen senast den 1 mars 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-23
Debatt i kammaren: 2018-01-24
4

Beslut

Beslut: 2018-01-24
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 24 januari 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534),
2. lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:224 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2017/18:347 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 1.

Reservation 1 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 36 0 9
MP 22 0 0 2
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 1 3 0 2
Totalt 263 39 0 47


2. Ytterligare renodling av polisens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ytterligare renodla polisens verksamhet och att regeringen senast den 1 mars 2018 ska återuppta Utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter (Ju 2014:07) och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:2480 av Marta Obminska (M) yrkande 1,

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 10 och 12,

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 16 och

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8 och

bifaller delvis motion

2017/18:2480 av Marta Obminska (M) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (S, MP, V)