Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU4

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 december 2020

Nästa händelse: Bordläggning 1 december 2020

Utskottets förslag

Revision av det elektroniska rapporteringsformatet för års- och koncernredovisningar (CU4)

EU:s så kallade öppenhetsdirektiv slår fast att vissa noterade företag ska upprätta års- och koncernredovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Det enhetliga formatet regleras närmare i EU-kommissionens Esef-förordning. Förordningen är bindande och ska tillämpas på redovisningar som gäller det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2020 eller senare.

Nu har regeringen föreslagit följdändringar i svenska lagar som innebär att revisionsberättelsen för de företag som berörs ska innehålla information om huruvida års- och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Esef-förordningens krav på enhetligt format.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut: Dels bifall till propositionen. Dels avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-11-12
Justering: 2020-11-26
Trycklov: 2020-11-27
Reservationer 2
Betänkande 2020/21:CU4

Revision av det elektroniska rapporteringsformatet för års- och koncernredovisningar (CU4)

EU:s så kallade öppenhetsdirektiv slår fast att vissa noterade företag ska upprätta års- och koncernredovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Det enhetliga formatet regleras närmare i EU-kommissionens Esef-förordning. Förordningen är bindande och ska tillämpas på redovisningar som gäller det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2020 eller senare.

Nu har regeringen föreslagit följdändringar i svenska lagar som innebär att revisionsberättelsen för de företag som berörs ska innehålla information om huruvida års- och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Esef-förordningens krav på enhetligt format.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2021.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
2. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
3. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
4. lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:34 punkterna 1-4.

2. Framtida åtgärder med anledning av det nya revisionskravet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3733 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

3. Riksdagens tillkännagivande om personligt betalningsansvar i aktiebolag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3746 av Josefin Malmqvist m.fl. (M).

Reservation 2 (M, SD, KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-01
Debatt i kammaren: 2020-12-02
4

Beslut

Beslut: 2020-12-02
3 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
2. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
3. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
4. lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:34 punkterna 1-4.

2. Framtida åtgärder med anledning av det nya revisionskravet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3733 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

3. Riksdagens tillkännagivande om personligt betalningsansvar i aktiebolag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3746 av Josefin Malmqvist m.fl. (M).

Reservation 2 (M, SD, KD)