Riksbankens förvaltning 2012

Finansutskottets bet 2012/13:FiU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2013

Beslut

Riksbankens förvaltning 2012 (FiU23)

Finansutskottet har granskat Riksbankens verksamhet för 2012. Utskottet konstaterar att de svenska bankerna påverkades i liten utsträckning av oron på de finansiella marknaderna under 2012. Bankerna hade tillgång till god marknadsfinansiering under hela året. Banksystemet hade i slutet av 2012 ett likviditetsöverskott på cirka 29 miljarder kronor som Riksbanken lånade in från bankerna. Det var cirka 12 miljarder kronor högre än i slutet av 2011.

Riksdagen godkände Riksbankens resultat- och balansräkning för 2012 och fullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens vinst. Beslutet innebär att Riksbanken levererar in 6,8 miljarder kronor till statsbudgeten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningarna. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse, 4 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-14
Justering: 2013-03-26
Betänkande publicerat: 2013-04-03
Trycklov: 2013-04-03
Reservationer 1
bet 2012/13:FiU23

Riksbankens förvaltning 2012 (FiU23)

Finansutskottet har granskat Riksbankens verksamhet för 2012. Utskottet konstaterar att de svenska bankerna påverkades i liten utsträckning av oron på de finansiella marknaderna under 2012. Bankerna hade tillgång till god marknadsfinansiering under hela året. Banksystemet hade i slutet av 2012 ett likviditetsöverskott på cirka 29 miljarder kronor som Riksbanken lånade in från bankerna. Det var cirka 12 miljarder kronor högre än i slutet av 2011.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner Riksbankens resultat- och balansräkning för 2012 och fullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens vinst. Förslaget innebär att Riksbanken levererar in 6,8 miljarder kronor till statsbudgeten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-10
4

Beslut

Beslut: 2013-04-10
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksbankens förvaltning 2012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning för 2012
Riksdagen lägger redogörelse 2012/13:RR2 till handlingarna.

b) Ansvarsfrihet för fullmäktige i Riksbanken
Riksdagen beviljar fullmäktige i Riksbanken ansvarsfrihet för dess verksamhet under 2012. Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.

c) Ansvarsfrihet för Riksbankens direktion
Riksbanken beviljar direktionen i Riksbanken ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken under 2012. Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.

d) Riksbankens resultat och balansräkning för 2012
Riksdagen fastställer resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2012 enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2012/13:RB1.

e) Disposition av Riksbankens resultat 2012
Riksdagen beslutar att Riksbankens resultat 2012, som före bokslutsdispositioner uppgår till 1 934 miljoner kronor, ska fördelas så att 6 800 miljoner kronor inlevereras till statsbudgeten enligt vinstdelningsprincipen, 2 353 miljoner kronor förs från resultatutjämningsfonden och 2 513 miljoner kronor förs från dispositionsfonden, samt att inleveransen till statsbudgeten ska ske senast en vecka efter riksdagens beslut.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2012/13:RB2.

2. Gemensam nordisk valuta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fi208 av Jan Lindholm (MP) och
2012/13:Fi211 av Göran Montan (M).

3. Verksamheten i IMF

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fi288 av Anders Karlsson och Peter Persson (båda S) och
2012/13:U214 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 och 15-17.

Reservation 1 (MP, V)