Riksbankens förvaltning 2014

Finansutskottets bet 2014/15:FiU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2015

Beslut

Riksbankens förvaltning 2014 (FiU23)

Finansutskottet har granskat Riksbankens förvaltning för 2014. Riksbankens resultat för 2014 blev cirka 3,3 miljarder kronor, vilket är närmare 5,3 miljarder kronor mer än året innan. Ökningen beror främst på lägre nedskrivningar av värdepappers- och valutainnehavet under 2014 jämfört med 2013.

Utestående sedlar och mynt har minskat med närmare 2,5 miljarder kronor mellan 2014 och 2013. Det totala värdet av utestående sedlar och mynt var därmed knappt 83 miljarder kronor i slutet av 2014.

Riksdagen beviljade riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verksamhet och Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2014. Riksdagen godkände Riksbankens resultat- och balansräkning för 2014 och riksbanksfullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens vinst. Det innebär att Riksbanken levererar in 4,1 miljarder kronor till statsbudgeten.

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 som handlar om verksamheten inom Internationella valuta-fonden (IMF) och de svenska guldreserverna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningarna. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställningar, 1 framställning / redogörelse, 3 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-24
Justering: 2015-04-16
Trycklov: 2015-04-16
Reservationer 2
bet 2014/15:FiU23

Riksbankens förvaltning 2014 (FiU23)

Finansutskottet har granskat Riksbankens förvaltning för 2014. Riksbankens resultat för 2014 blev cirka 3,3 miljarder kronor, vilket är närmare 5,3 miljarder kronor mer än året innan. Ökningen beror främst på lägre nedskrivningar av värdepappers- och valutainnehavet under 2014 jämfört med 2013.

Utestående sedlar och mynt har minskat med närmare 2,5 miljarder kronor mellan 2014 och 2013. Det totala värdet av utestående sedlar och mynt var därmed knappt 83 miljarder kronor i slutet av 2014.

Finansutskottet föreslår att riksdagen beviljar riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verksamhet och beviljar Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2014. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner Riksbankens resultat- och balansräkning för 2014 och riksbanksfullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens vinst. Det innebär att Riksbanken levererar in 4,1 miljarder kronor till statsbudgeten.

Finansutskottet föreslår dessutom att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 som handlar om verksamheten inom Internationella valuta-fonden (IMF) och de svenska guldreserverna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-21
Debatt i kammaren: 2015-04-22
4

Beslut

Beslut: 2015-04-22
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksbankens förvaltning 2014

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning för 2013b) Ansvarsfrihet för fullmäktige i Riksbanken
Riksdagen beviljar fullmäktige i Riksbanken ansvarsfrihet för dess verksamhet 2014. Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.


c) Ansvarsfrihet för Riksbankens direktion
Riksdagen beviljar direktionen i Riksbanken ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken under 2014. Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.


d) Riksbankens resultat- och balansräkning för 2014
Riksdagen fastställer resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2014 enligt bilaga 2.


e) Disposition av Riksbankens resultat 2014
Riksdagen beslutar att Riksbankens resultat 2014, som före bokslutsdispositioner uppgår till 3 267 miljoner kronor, ska fördelas så att 4 100 miljoner kronor inlevereras till statens budget enligt vinst-principen, -1 892 miljoner kronor förs från resultatutjämningsfonden och 1 059 miljoner kronor förs till dispositionsfonden, samt att pengarna ska levereras in senast en vecka efter riksdagens beslut.


2. Verksamheten i IMF

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:80 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1, 3-8, 10, 11, 13 och 14.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 70 0 0 14
SD 40 0 0 9
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 276 18 0 55


3. En svensk utvecklingspolitik för jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:80 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 12 och

2014/15:81 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 2 (V)

4. Den svenska guldreserven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument