Riksbankens förvaltning 2016

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2017

Beslut

Riksbankens förvaltning 2016 har granskats (FiU23)

Riksdagen fastställde Riksbankens resultat- och balansräkning för 2016 och att godkände riksbanksfullmäktiges förslag till hur Riksbankens vinst ska disponeras. Det innebär att Riksbanken ska leverera in 2,5 miljarder kronor till statens budget. Pengarna ska levereras in senaste en vecka efter riksdagens beslut.

Riksdagen sa nej till Riksbanksfullmäktiges förslag om att 60 miljoner kronor ska räknas av från det som Riksbanken ska leverera till statens budget. Riksbanksfullmäktige ville använda de 60 miljoner kronorna till extern forskning om penningpolitik och finansiell stabilitet. Riksdagen håller med om att det kan finnas behov av denna typ av forskning men anser att finansiering av extern forskning ligger utanför Riksbankens ansvarsområde. Riksdagen vill därför att regeringen i beredningen av budgeten för 2018 prövar möjligheterna att utöka resurserna för forskning och utbildning inom de områden och i den omfattning som riksdagbanksfullmäktige föreslår. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna. Delvis bifall till framställningarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställningar, 1 framställning / redogörelse, 4 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-04-20
Trycklov: 2017-04-20
Betänkande 2016/17:FiU23

Riksbankens förvaltning 2016 har granskats (FiU23)

Finansutskottet föreslår att riksdagen fastställer Riksbankens resultat- och balansräkning för 2016 och att riksdagen godkänner riksbanksfullmäktiges förslag till hur Riksbankens vinst ska disponeras. Det innebär att Riksbanken ska leverera in 2,5 miljarder kronor till statens budget. Pengarna ska levereras in senaste en vecka efter riksdagens beslut.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till Riksbanksfullmäktiges förslag om att 60 miljoner kronor ska räknas av från det som Riksbanken ska leverera till statens budget. Riksbanksfullmäktige vill använda de 60 miljoner kronorna till extern forskning om penningpolitik och finansiell stabilitet. Utskottet håller med om att det kan finnas behov av denna typ av forskning men anser att finansiering av extern forskning ligger utanför Riksbankens ansvarsområde. Utskottet vill därför att regeringen i beredningen av budgeten för 2018 prövar möjligheterna att utöka resurserna för forskning och utbildning inom de områden och i den omfattning som riksdagbanksfullmäktige föreslår. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-25
Debatt i kammaren: 2017-04-26
4

Beslut

Beslut: 2017-04-26
6 förslagspunkter, 6 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksbankens förvaltning 2016

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning för 2016

Riksdagen lägger redogörelse 2016/17:RR2 till handlingarna.

b) Ansvarsfrihet för fullmäktige i Riksbanken
Riksdagen beviljar fullmäktige i Riksbanken ansvarsfrihet för dess verksamhet under 2016.


c) Ansvarsfrihet för Riksbankens direktion
Riksdagen beviljar direktionen i Riksbanken ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken under 2016.


d) Riksbankens resultat- och balansräkning för 2016
Riksbanken fastställer resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2016 enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2016/17:RB1.

e) Disposition av Riksbankens vinst 2016
Riksdagen beslutar att Riksbankens vinst för 2016, som uppgår till 7 010 miljoner kronor, ska fördelas så att 2 500 miljoner kronor levereras in till statens budget enligt vinstdelningsprincipen, 3 773 miljoner kronor förs till Riksbankens dispositionsfond och 737 miljoner kronor förs till Riksbankens resultatutjämningsfond samt att pengarna ska levereras in till statens budget senast en vecka efter riksdagens beslut.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2016/17:RB2 punkterna 1 och 3.

f) Avräkning från inleverans till staten
Riksdagen avslår riksbanksfullmäktiges förslag om att riksdagen bemyndigar Riksbanken att finansiera extern forskning med medel som avräknas från inleveransen av Riksbankens vinst till statens budget.
Därmed avslår riksdagen framställning 2016/17:RB2 punkt 2.

2. Medel för forskning om penningpolitik och finansiell stabilitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen i beredningen av statens budget för 2018 ska pröva möjligheterna att utöka resurserna för forskning och utbildning inom de områden och i den omfattning som riksbanksfullmäktige föreslår i framställning 2016/17:RB2 och tillkännager detta för regeringen.


3. Tillverkning av sedlar och mynt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2618 av Carl Schlyter (MP) yrkande 1.

4. Demokratisering av Riksbanken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2638 av Valter Mutt m.fl. (MP).

5. Den svenska guldreserven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2437 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2.

6. En gemensam nordisk valutaunion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:103 av Rasmus Ling (MP).