Riksbankens förvaltning 2017

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2018

Beslut

Riksbankens förvaltning 2017 har granskats (FiU23)

Riksdagen fastställde Riksbankens resultat- och balansräkning för 2017 och godkände riksbanksfullmäktiges förslag till hur Riksbankens vinst ska användas. Det innebär att Riksbanken ska leverera 2 300 miljoner kronor till statens budget.

Riksdagen godkände också att Riksbanken ingår ett avtal med Nobelstiftelsen om ökat bidrag. Det gäller för kostnaderna för förvaltning och utdelning av Sveriges riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Avtalet bör ge Riksbanken ökade möjligheter att bevaka och följa upp kostnadsutvecklingen i stiftelsen och priskommittén.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningarna. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 framställningar, 1 framställning / redogörelse, 3 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-10
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-20
Betänkande 2017/18:FiU23

Riksbankens förvaltning 2017 har granskats (FiU23)

Finansutskottet föreslår att riksdagen fastställer Riksbankens resultat- och balansräkning för 2017 och godkänner riksbanksfullmäktiges förslag till hur Riksbankens vinst ska användas. Det innebär att Riksbanken ska leverera 2 300 miljoner kronor till statens budget.

Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner att Riksbanken ingår ett avtal med Nobelstiftelsen om ökat bidrag. Det gäller för kostnaderna för förvaltning och utdelning av Sveriges riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Avtalet bör ge Riksbanken ökade möjligheter att bevaka och följa upp kostnadsutvecklingen i stiftelsen och priskommittén.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
6 förslagspunkter, 6 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksbankens förvaltning 2017

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning för 2017

Riksdagen lägger redogörelse 2017/18:RR2 till handlingarna.

b) Ansvarsfrihet för fullmäktige i Riksbanken
Riksdagen beviljar fullmäktige i Riksbanken ansvarsfrihet för dess verksamhet under 2017.


c) Ansvarsfrihet för Riksbankens direktion
Riksdagen beviljar direktionen ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken under 2017.


d) Riksbankens resultat- och balansräkning 2017
Riksdagen fastställer resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2017 enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2017/18:RB1.

e) Disposition av Riksbankens vinst 2017
Riksdagen beslutar att Riksbankens vinst för 2017 på 3 926 miljoner kronor ska fördelas så att 2 300 miljoner kronor levereras in till statens budget enligt vinstdelningsprincipen, 620 miljoner kronor förs till Riksbankens dispositionsfond och 1 006 miljoner kronor förs till Riksbankens resultatutjämningsfond samt att pengarna ska levereras in till statens budget senast en vecka efter riksdagens beslut.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2017/18:RB2 punkterna 1 och 2.

2. Ökad kostnadstäckning för ekonomipriset

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Riksbanken ingår avtal med Nobelstiftelsen om ökat kostnadsbidrag för att täcka stiftelsens administrativa kostnader för utdelningen av Sveriges riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne enligt den modell som Riksbanken föreslår i framställning 2017/18:RB3, och att avtalet ska ge Riksbanken möjligheter till insyn och kontroll av Nobelstiftelsens användning av det ökade kostnadsbidraget.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2017/18:RB3 punkterna 1 och 2.

3. Demokratisering av Riksbanken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkandena 4 och 9.

4. Tillverkningen av sedlar och mynt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3854 av Carl Schlyter (MP) yrkande 1.

5. En nordisk valutaunion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2390 av Rasmus Ling (MP).

6. Lokala valutor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 3.