Riksdagen inför 2000-talet

Konstitutionsutskottets betänkande 2000/01:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2001

Beslut

Riksdagens arbetsformer förbättras (KU23)

Riksdagen godkände riksdagsstyrelsens förslag om förbättrade arbetsformer i riksdagsarbetet. Beslutet innebär bl.a. att riksdagen inte ska ta ställning till en preliminär fördelning av utgifterna på utgiftsområden på våren och att regeringen inte ska lägga förslag om utgiftstak för staten i vårpropositionen. Utgiftstak för år 3 ska i stället behandlas i budgetpropositionen. Budgetdebatterna ska som huvudregel vara sammanhållna och inte ämnesindelade. Riksdagens ställning i arbetet med EU-frågor ska stärkas. Riksdagen ska vidare i ökad utsträckning följa upp och utvärdera fattade beslut. Detta för att åstadkomma ett bättre berednings- och beslutsunderlag i den politiska styr- och beslutsprocessen. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att efter några år utvärdera vilka effekter omläggningen av budgetprocessen haft på såväl budgetprocessens innehåll och resultat som riksdagsarbetet. Riksdagsstyrelsen fick i uppdrag att utreda två frågor: Att ersätta benämningen Den ekonomiska vårpropositionen med Riktlinjer för den ekonomiska politiken. Att riksdagen inte i förväg ska behöva binda sig för en viss uppdelning av budgetåret om budgetregleringen inte hinner slutföras i tid.

Utskottets förslag till beslut: Vilande anta riksdagsstyrelsens intagna förslag till lag om ändring i regeringsformen. Bifall till initiativ beträffande utvärdering av förändringarna samt beträffande 9 kap. 4 § regeringsformen och benämningen Den ekonomiska vårpropositionen. Delvis bifall till riksdagsstyrelsens förslag och propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2001-05-10, 2001-05-15, 2001-05-29

Riksdagens arbetsformer förbättras (KU23)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag om förbättrade arbetsformer i riksdagsarbetet. Förslaget innebär bl.a. att riksdagen inte ska ta ställning till en preliminär fördelning av utgifterna på utgiftsområden på våren och att regeringen inte ska lägga förslag om utgiftstak för staten i vårpropositionen. Utgiftstak för år 3 ska i stället behandlas i budgetpropositionen. Budgetdebatterna ska som huvudregel vara sammanhållna och inte ämnesindelade. Riksdagens ställning i arbetet med EU-frågor ska stärkas. Riksdagen ska vidare i ökad utsträckning följa upp och utvärdera fattade beslut. Detta för att åstadkomma ett bättre berednings- och beslutsunderlag i den politiska styr- och beslutsprocessen. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att efter några år utvärdera vilka effekter omläggningen av budgetprocessen haft på såväl budgetprocessens innehåll och resultat som riksdagsarbetet. Riksdagsstyrelsen föreslås få i uppdrag att utreda två frågor: Att ersätta benämningen Den ekonomiska vårpropositionen med Riktlinjer för den ekonomiska politiken. Att riksdagen inte i förväg ska behöva binda sig för en viss uppdelning av budgetåret om budgetregleringen inte hinner slutföras i tid.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.