Riksdagen inför 2000-talet

Konstitutionsutskottets betänkande 2000/01:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2001

Beslut

Riksdagens arbetsformer förbättras (KU23)

Riksdagen godkände riksdagsstyrelsens förslag om förbättrade arbetsformer i riksdagsarbetet. Beslutet innebär bl.a. att riksdagen inte ska ta ställning till en preliminär fördelning av utgifterna på utgiftsområden på våren och att regeringen inte ska lägga förslag om utgiftstak för staten i vårpropositionen. Utgiftstak för år 3 ska i stället behandlas i budgetpropositionen. Budgetdebatterna ska som huvudregel vara sammanhållna och inte ämnesindelade. Riksdagens ställning i arbetet med EU-frågor ska stärkas. Riksdagen ska vidare i ökad utsträckning följa upp och utvärdera fattade beslut. Detta för att åstadkomma ett bättre berednings- och beslutsunderlag i den politiska styr- och beslutsprocessen. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att efter några år utvärdera vilka effekter omläggningen av budgetprocessen haft på såväl budgetprocessens innehåll och resultat som riksdagsarbetet. Riksdagsstyrelsen fick i uppdrag att utreda två frågor: Att ersätta benämningen Den ekonomiska vårpropositionen med Riktlinjer för den ekonomiska politiken. Att riksdagen inte i förväg ska behöva binda sig för en viss uppdelning av budgetåret om budgetregleringen inte hinner slutföras i tid.

Utskottets förslag till beslut: Vilande anta riksdagsstyrelsens intagna förslag till lag om ändring i regeringsformen. Bifall till initiativ beträffande utvärdering av förändringarna samt beträffande 9 kap. 4 § regeringsformen och benämningen Den ekonomiska vårpropositionen. Delvis bifall till riksdagsstyrelsens förslag och propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-05-29
Justering: 2001-05-31
Trycklov: 2001-10-09
Betänkande 2000/01:KU23

Alla beredningar i utskottet

2001-05-29, 2001-05-15, 2001-05-10

Riksdagens arbetsformer förbättras (KU23)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag om förbättrade arbetsformer i riksdagsarbetet. Förslaget innebär bl.a. att riksdagen inte ska ta ställning till en preliminär fördelning av utgifterna på utgiftsområden på våren och att regeringen inte ska lägga förslag om utgiftstak för staten i vårpropositionen. Utgiftstak för år 3 ska i stället behandlas i budgetpropositionen. Budgetdebatterna ska som huvudregel vara sammanhållna och inte ämnesindelade. Riksdagens ställning i arbetet med EU-frågor ska stärkas. Riksdagen ska vidare i ökad utsträckning följa upp och utvärdera fattade beslut. Detta för att åstadkomma ett bättre berednings- och beslutsunderlag i den politiska styr- och beslutsprocessen. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att efter några år utvärdera vilka effekter omläggningen av budgetprocessen haft på såväl budgetprocessens innehåll och resultat som riksdagsarbetet. Riksdagsstyrelsen föreslås få i uppdrag att utreda två frågor: Att ersätta benämningen Den ekonomiska vårpropositionen med Riktlinjer för den ekonomiska politiken. Att riksdagen inte i förväg ska behöva binda sig för en viss uppdelning av budgetåret om budgetregleringen inte hinner slutföras i tid.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-06-13
4

Beslut

Beslut: 2001-06-13
1 förslagspunkt

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1.

Utskottets förslag: