Riksdagen under coronapandemin 2020

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2022

Beslut

Riksdagens coronakommittés uppföljning har behandlats (KU23)

Riksdagen har behandlat en framställning från riksdagsstyrelsen som handlar om den uppföljning som Riksdagens coronakommitté gjort. Kommittén har bestått av en grupp med ledamöter från samtliga riksdagspartier som följt upp riksdagens och Riksdagsförvaltningens arbete under coronapandemin under främst 2020.

Kommittén har lämnat en rad förslag på sådant som riksdagen och Riksdagsförvaltningen bör överväga inför kommande kriser i fredstid.
Kommittén anser bland annat att det bör övervägas att införa en ramreglering för riksdagens arbete i kris. Regleringen kan exempelvis innehålla bestämmelser om beslut på distans och hur en delegation som kan agera under vissa extraordinära omständigheter kan skapas.

Kommittén anser också att det kan finnas skäl att överväga hur riksdagen mer systematiskt kan följa upp riksdagens bemyndiganden till regeringen, det vill säga hur det fungerat då riksdagen gett regeringen rätt att införa vissa regler i samhället.

Utöver dessa exempel har Riksdagens coronakommitté redovisat ytterligare överväganden. 

Riksdagen lade riksdagsstyrelsens framställning om Riksdagens coronakommittés uppföljning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-03-24, 2022-03-29, 2022-04-05, 2022-04-28, 2022-05-10

Riksdagens coronakommittés uppföljning har behandlats (KU23)

Konstitutionsutskottet (KU) har behandlat en framställning från riksdagsstyrelsen som handlar om den uppföljning som Riksdagens coronakommitté gjort. Kommittén har bestått av en grupp med ledamöter från samtliga riksdagspartier som följt upp riksdagens och Riksdagsförvaltningens arbete under coronapandemin under främst 2020.

Kommittén har lämnat en rad förslag på sådant som riksdagen och Riksdagsförvaltningen bör överväga inför kommande kriser i fredstid.

Kommittén anser bland annat att det bör övervägas att införa en ramreglering för riksdagens arbete i kris. Regleringen kan exempelvis innehålla bestämmelser om beslut på distans och hur en delegation som kan agera under vissa extraordinära omständigheter kan skapas. KU ser med stor tveksamhet på en ordning med rättsligt bindande regler som innebär att många av riksdagsledamöterna formellt blir utestängda från att delta i hela eller delar av riksdagsarbetet vid kriser i fredstid.

Kommittén anser också att det kan finnas skäl att överväga hur riksdagen mer systematiskt kan följa upp riksdagens bemyndiganden till regeringen, det vill säga hur det fungerat då riksdagen gett regeringen rätt att införa vissa regler i samhället. En sådan uppföljning kan enligt KU emellertid redan i dag göras på olika sätt, exempelvis inom ramen för KU:s granskningar av regeringen och i utskottens arbete med uppföljning och utvärdering.

Utöver dessa exempel har Riksdagens coronakommitté redovisat ytterligare överväganden som behandlats av KU. När utskottet tagit ställning till övervägandena har utgångspunkten varit i vilken utsträckning det skulle öka förutsättningarna för riksdagens ledamöter att utföra sitt uppdrag på bästa sätt samtidigt som man behåller respekten för riksdagens statsrättsliga funktioner.

KU föreslår att riksdagen ska lägga riksdagsstyrelsens framställning om Riksdagens coronakommittés uppföljning till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.