Arbetsmarknadsutskottets betänkande
1995/96:AU10

Riksdagens revisorers förslag angående den statliga personalpolitiken


Innehåll

1995/96
AU10

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet
Riksdagens   revisorers    förslag
(1995/96:RR7) angående  den  statliga
personalpolitiken jämte två motioner som
väckts  med  anledning av förslaget.
Förslaget bygger på revisorernas rapport
1994/95:12 Statlig personalpolitik.
Revisorernas  förslag  går  ut  på
tillkännagivande till regeringen om ett
samlat  handlingsprogram  för  det
fortsatta utvecklingsarbetet rörande den
statliga   personalpolitiken.    I
handlingsprogrammet  bör  ingå  vad
revisorerna i förslaget har anfört om
precisering av inriktning  och  mål,
utvärderingar,   kompetensutveckling,
personalrörlighet,  chefspolitik  och
rekryteringspolitik samt ledarskap  i
regeringskansliet. I dessa delfrågor har
revisorerna begärt tillkännagivanden.
Två motioner har väckts med anledning
av förslaget, nämligen motion A13 (v)
och motion A14 (kds).
Sedan  förslaget  överlämnats  till
riksdagen  har  regeringen  gett  en
särskild utredare i uppdrag att göra en
utvärdering    av    hur    den
arbetsgivarpolitiska delegeringen till
myndigheterna under de senaste åren har
fungerat.  Utredaren  skall  enligt
direktiven behandla flera av de frågor
som tagits upp av revisorerna.
Utskottet har mot denna bakgrund inte
funnit  anledning  att  ge  några
tillkännagivanden till regeringen utom
såvitt avser frågan om tidsbegränsade
chefsförordnanden och chefsavveckling.
Utskottet uppehåller sig särskilt vid
den under senare tid aktuella frågan om
löner och andra ersättningar till höga
chefer inom den statliga sektorn.
Reservationer   har   avgetts   av
företrädarna  för Vänsterpartiet  och
Kristdemokratiska samhällspartiet.

Förslaget

I förslag 1995/96:RR7 har Riksdagens
revisorer föreslagit att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
revisorerna har anfört rörande
1. översyn av inriktningen och målen
för den statliga personalpolitiken,
2. uppföljningar och utvärderingar,
3. omfattningen och inriktningen på
kompetensutvecklingen inom staten,
4.  statlig strategi för att  öka
personalrörligheten och flexibiliteten,
5.  tidsbegränsade chefsförordnanden
och chefsavvecklingen,
6. utnämningar av verkschefer,
7.   rekryteringspolitiken   och
ledarskapet i regeringskansliet,
8. sammanfattande åtgärdsförslag.

Motioner

1995/96:A13  av Hans Andersson  och
Ingrid Burman (v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   ansvaret    för
personalpolitiken         inom
regeringskansliet,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   personalpolitiskt
utvecklingsarbete,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om chefslöner, pensionsavtal
och avgångsvederlag,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om lönediskriminering på grund
av kön,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om jämställdhet,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om rekrytering av invandrare,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om särskild sysselsättning för
arbetshandikappade.
1995/96:A14 av Dan Ericsson och Rose-
Marie Frebran (kds) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utnämningar av verkschefer,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  chefsavveckling  och
avgångsvederlag,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en särskild central enhet
för  policy-  och förhandlingsfrågor
avseende chefsrekrytering och avtal med
chefer i regeringskansli, statliga verk
och bolag,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om rekryteringspolitiken och
ledarskapet i regeringskansliet.

Utskottet

Bakgrund

Riksdagens revisorer har granskat den
statliga personalpolitiska reform som
riksdagen beslutat om åren 1985 och
1987. Initiativet till granskningen har
tagits av revisorernas arbetsutskott.
Syftet  med  granskningen  var  att
undersöka hur regeringen har genomfört
besluten samt hur myndigheterna  har
hanterat arbetsgivar- och personalansvar
på området. Frågor om rekrytering och
personalrörlighet,   chefsutveckling,
arbetsmiljö samt kompetensutveckling har
därvid särskilt studerats. Resultatet av
granskningen   har  redovisats   i
revisorernas rapport 1994/95:12 Statlig
personalpolitik.   Rapporten   har
remissbehandlats.
Våren 1985 lade regeringen fram en
proposition   om   den   statliga
personalpolitiken (prop. 1984/85:219).
Propositionen behandlades av riksdagen
under hösten 1985 (AU 1985/86:6, rskr.
48).  Delar  av  propositionen,  som
handlade bl.a. om meritvärdering vid
tillsättning av lärartjänster inom det
statligt reglerade området hänvisades,
till utbildningsutskottet för beredning
(UbU 1985/86:5, rskr. 50).
I  propositionen anges två  viktiga
utgångspunkter  för personalpolitikens
fortsatta    utveckling     inom
statsförvaltningen.
Den  ena  är  att personalpolitiken
tydligare än tidigare bör vara  ett
instrument  i  förnyelsen  av  den
offentliga  sektorn.   Den   andra
utgångspunkten är decentralisering och
strävan   att   bättre   anpassa
personalpolitiken  i  olika  statliga
verksamheter till skilda miljöer i vilka
de verkar.
I  verksledningspropositionen  (prop.
1986/87:99)  återkom  regeringen  med
förslag   om   principerna   för
chefsförsörjningen. Ärendet hänvisades
till   konstitutionsutskottet   för
beredning (KU 1986/87:29, rskr. 226).
Regeringens skyldighet att säkerställa
den kompetens som behövs i ledningen för
den statliga förvaltningen understryks.
Denna  uppgift  innebär  -  utöver
rekrytering och tillsättning  av  de
högsta cheferna - också uppföljning av
deras  verksamhet  samt  erforderliga
utbildnings- och rörlighetsinsatser i
syfte att stärka chefskompetens  och
verksamhetens effektivitet. Åtgärderna
syftar enligt propositionen till att
göra det möjligt för regeringen att mer
effektivt  än  tidigare   utnyttja
utnämningsmakten för att underlätta den
ökade styrning av statsverksamheten som
propositionen är inriktad på.
Revisorernas förslag

I förslaget till riksdagen (1995/96:RR7)
angående den statliga personalpolitiken
redovisar revisorerna sin granskning av
den personalpolitiska reformen. Syftet
med granskningen har som ovan sagts
varit att undersöka hur regeringen har
genomfört riksdagens beslut samt hur
myndigheterna  har  hanterat  sitt
arbetsgivar-  och  personalansvar  på
området.

Revisorernas  överväganden  redovisas
under följande rubriker:
Översyn av inriktningen av och målen
för den statliga personalpolitiken.
Uppföljningar och utvärderingar.
Omfattningen av och inriktningen på
kompetensutvecklingen inom staten.
Statlig  strategi  för  att  öka
personalrörligheten och flexibiliteten.
Tidsbegränsade chefsförordnanden  och
chefsavvecklingen.
Utnämningar av verkschefer m.m.
Rekryteringspolitiken och ledarskapet i
regeringskansliet.
Sammanfattande åtgärdsförslag.
I samtliga dessa fall begär revisorerna
tillkännagivanden till regeringen.

Beträffande översyn av inriktningen av
och   målen  för  den   statliga
personalpolitiken understryks vikten av
att myndigheterna har en tydlig och
genomtänkt politik för sin personal. Det
som talar för detta är den ökade vikt
man numera inom arbetslivet tillmäter
arbetsorganisation,      ledarskap,
kompetensutveckling,    rekrytering,
motivation, goda arbetsvillkor och en
stödjande arbetsmiljö samt frågan om hur
personalen aktivt skall kunna bidra till
verksamhetens  resultat   på   ett
kostnadseffektivt sätt.
För att regeringen skall kunna följa
upp  och  kvalitativt  bedöma  hur
myndigheterna    använder    sina
personalresurser     och     hur
personalkostnaderna utvecklas i relation
till   verksamhetsresultaten  behövs
tydligt formulerade mål för den statliga
personalpolitiken. Det finns behov av
att  formulera  vilka  grundläggande
värderingar och regler som bör gälla vid
statens  myndighetsutövning.  Behovet
härav ökar med det större ansvar som
följer  i  decentraliseringens  spår.
Slutligen bör säkerställas att  alla
statliga myndigheter kan erbjuda sina
anställda goda arbetsvillkor.
Revisorerna tar härefter upp frågan om
uppföljningar  och utvärderingar  och
konstaterar därvid att sådana behövs för
att  regeringen  skall  kunna  styra
myndigheterna. Inte minst viktigt har
detta  blivit  genom den  omfattande
delegering av det arbetsgivarpolitiska
och personalpolitiska ansvaret som har
genomförts under senare år. Regeringens
uppföljning  i  budgetdialogen  med
myndigheterna bör i större utsträckning
än i dag inriktas på en kvalitativ
bedömning av hur myndigheterna använder
sina personalresurser i relation till
verksamhetsresultaten.    Revisorerna
föreslår   att   regeringen   ger
Riksrevisionsverket         och
Arbetsgivarverket  i  uppdrag  att
vidareutveckla     årsredovisningens
innehåll  och  utformning  rörande
personalfrågor. Även metoder för att
göra mer omfattande utvärderingar av
myndigheternas  personalpolitik  bör
utvecklas   och   flera   externa
utvärderingar   av   personalområdet
initieras av regeringen.

Revisorerna anser att regeringen bör
skaffa sig en bättre överblick över
omfattningen av och inriktningen  på
kompetensutvecklingen  inom  staten.
Regeringen  bör också  klargöra  hur
spridningen  av  goda  exempel  inom
statsförvaltningen skall gå till och
vilken instans som skall ha ansvar för
detta.

Revisorerna anser vidare att regeringen
bör ha en statlig strategi för att öka
personalrörligheten och flexibiliteten.
Möjligheterna att öka personalutbytet
mellan  departement och  myndigheter,
mellan  myndigheterna  inbördes  samt
mellan    staten   och    andra
arbetsmarknadssektorer bör ses  över.
Även den äldre arbetskraftens problem
bör  uppmärksammas.  De  praktiska
lösningarna  måste  dock  bygga  på
frivillighet.     Ett     vidgat
arbetsgivarsamarbete är exempelvis en
möjlighet att komma fram på den vägen.

Beträffande        tidsbegränsade
chefsförordnanden och chefsavvecklingen
har under granskningen framkommit att
systemet inte fungerar i enlighet med
riksdagens och regeringens intentioner.
Revisorerna anser därför att regeringen
bör tydliggöra intentionerna med  de
tidsbegränsade chefsförordnandena samt
utarbeta en ny modell för dessa. Vidare
bör nya modeller för chefsavveckling
utvecklas.
Vad härefter gäller utnämningar  av
verkschefer m.m. framhålls vikten av en
effektiv utnämningsmakt och behovet av
hög  kvalitet i beredningsförfarandet
samt  möjligheter  till  insyn  och
efterkontroll.  Introduktionen   och
utbildningen av myndighetschefer behöver
förbättras liksom även den informella
dialogen  mellan  verkschefen  och
regeringen.
Revisorerna  anför att  en  breddad
rekrytering och ökad konkurrens  vid
tillsättningen av myndighetschefer bör
komma till stånd. Vidare har övervägts
hur öppen tillsättningsprocessen skall
vara  för att öka konkurrensen  och
bredden vid utnämningarna. Regeringen
bör  se  över  möjligheterna  att
ytterligare          förbättra
tillsättningsprocessen   i   nämnda
avseenden och informera riksdagen om
vilka möjligheter man anser står till
buds.
Rekryteringspolitiken och ledarskapet i
regeringskansliet  behöver  utvecklas.
Granskningen har visat att regeringens
långsiktiga styrning av myndigheterna
brister i effektivitet. Rekrytering av
unga handläggare utan kvalificerad yrkes
erfarenhet och omfattande kunskaper om
de verksamhetsområden de skall arbeta
med är uttryck för en låg prioritering
av regeringskansliets utveckling.
Revisorerna  anser att en  starkare
betoning på ledarförmåga bör införas vid
rekrytering     av     chefer.
Ansvarsfördelningen       rörande
personalfrågor i regeringskansliet är
oklar.
Som   sammanfattande  åtgärdsförslag
föreslår revisorerna att regeringen tar
fram  ett handlingsprogram  för  det
fortsatta utvecklingsarbetet rörande den
statliga personalpolitiken. Invändningen
som kan riktas mot förslaget om ett
handlingsprogram - nämligen att  man
därmed    fråntar    myndigheterna
huvudansvaret för personalpolitiken -
väger   inte  tillräckligt  tungt.
Revisorerna framhåller nämligen att en
huvudpunkt i handlingsprogrammet avser
betoningen av att det är myndigheterna
som har ansvaret för att ta fram en
genomtänkt  och  verksamhetsanpassad
personalpolitik.
I det föreslagna handlingsprogrammet
bör ingå vad revisorerna anfört  om
precisering av inriktning  och  mål,
utvärderingar,   kompetensutveckling,
personalrörlighet,  chefspolitik  och
rekryteringspolitik och  ledarskap  i
regeringskansliet. Tydliga krav på att
även myndigheterna bör se över  sin
personalpolitik på motsvarande områden
bör framhållas.
Motioner

Hans Andersson och Ingrid Burman (v)
delar  revisorernas  uppfattning  att
regeringen  bör  ta   fram   ett
handlingsprogram  för  den  statliga
personalpolitiken; motion A13.
En utvecklad personalpolitik kräver en
hög   grad   av   professionalism.
Motionärerna ifrågasätter rimligheten i
att en politiskt tillsatt tjänsteman,
statssekreteraren, utöver sina kunskaper
inom sakområdet skall ha hög kompetens
när det gäller personalpolitik med alla
dess  olika  inslag. En  tilltalande
ståndpunkt  som  framkommit  under
remissbehandlingen är därför att utse en
opolitisk tjänsteman till högste chef
för  personalpolitiken  De  politiskt
ansvariga måste givetvis ha det yttersta
ansvaret  för  rekryteringspolitikens
inriktning (yrk. 1).
Vad gäller kompetensutveckling krävs
enligt   motionärerna  ett  mycket
omfattande  arbete.  För  att  kunna
fullgöra de nya uppgifter som åläggs
statsmakten och för att de anställda
skall kunna utveckla sig i arbetet krävs
en  målmedveten  satsning  på  ett
utvecklingsarbete      beträffande
arbetsorganisation och decentraliserat
ansvar som tar till vara personalens
engagemang. För gruppen 40-50-åringar är
det    särskilt   viktigt   med
kompetensutveckling. Handlingsprogrammet
bör ha en väl genomtänkt strategi när
det gäller både kompetensutveckling och
utveckling av arbetsorganisation (yrk.
2).
När det gäller lönepolitiken framhåller
motionärerna att regeringen  på  två
punkter bör lämna tydliga instruktioner
till verksamheterna. Den ena punkten
gäller lika lön för likvärdigt arbete.
Handlingsprogrammet måste  ålägga  de
ansvariga   att  aktivt   motverka
löneskillnader på grund av kön. Den
andra punkten gäller chefslönerna och
villkoren för chefer i statliga verk och
bolag. Det är dags att begränsa de
statliga chefslönerna i stället för att
hänga med näringslivets fantasilöner.
Motionärerna förordar ett lönetak  i
statlig verksamhet motsvarande lönen för
landets statsminister. Dessutom måste
tydliga  regler  sättas  upp  för
pensionsavtal och avgångsvederlag inom
den  statliga  sektorn.  Lagen  om
anställningsskydd kan vara ett riktmärke
härvidlag.  En  annan  modell  är
riksdagsledamöternas villkor efter en
mandatperiod i riksdagen (yrk. 3, 4)
Regeringen bör i sitt handlingsprogram
särskilt framhäva vikten av att båda
könen finns representerade inom alla
yrkesområden och yrkeskategorier med i
stort sett samma andel. Det ställer krav
på en aktiv rekryteringspolitik och en
aktiv kompetensutvecklingspolitik. Det
måste klart framgå att jämställdheten
mellan könen är ett prioriterat område
för den statliga personalpolitiken (yrk.
5).
Rekryteringspolitiken är en del av den
statliga personalpolitiken. Det gäller
att rekrytera rätt personer med rätta
kvalifikationer men också att  hitta
personer som kan möta människors behov
av service och som har förmåga att
förmedla  beslut  så  att  de  blir
begripliga för människor. Det ställer
olika krav på kompetenser. Det finns i
dag  alltför  få  anställda  med
invandrarbakgrund inom  den  statliga
sektorn,  anser  motionärerna.  Ett
övergripande mål måste vara att den
statliga rekryteringspolitiken tar till
vara fler personer med invandrarbakgrund
(yrk. 6).
Slutligen tar motionärerna  upp  de
handikappades rätt till arbete.  Det
måste  klart  framgå av  regeringens
handlingsprogram  att  de  statliga
verksamheterna har ett åtagande  att
erbjuda        arbetshandikappade
sysselsättning  och  att  statliga
arbetsgivare har ett mycket stort ansvar
för    att    behålla     de
lönebidragsanställningar som finns i dag
(yrk. 7).
Dan  Ericsson och Rose-Marie Frebran
(kds) ställer i motion A14 krav på
snabba förändringar på tre av de områden
som revisorerna tar upp i förslaget. Det
gäller tidsbegränsade chefsförordnanden
och  chefsavveckling, utnämningar  av
verkschefer samt rekryteringspolitiken
och ledarskapet i regeringskansliet.
Vad först gäller frågan om kravet på en
effektivare  utnämningsmakt  instämmer
motionärerna i revisorernas uppfattning
om betydelsen av en på alla sätt riktig
chefstillsättning inom  det  statliga
området. De gör jämförelser med den
privata arbetsmarknaden och konstaterar
att    där    görs   ordentliga
kravspecifikationer.   De   sökandes
kvalifikationer matchas mot dessa krav.
Så bör även ske på den statliga sidan i
högre grad än som sker i dag.  De
politiska meriterna är oftast avgörande
vid   tillsättande   av   statliga
verkschefer. Öppenhet i förfarandet är
viktigt men får inte ske på bekostnad av
den sökandes integritet. Regeringen bör
därför se över offentlighetsprincipen på
detta område och hur den skall hanteras
(yrk. 1).
En  annan  fråga för den  statliga
personalpolitiken är i högsta grad den
om   höga   chefers  löner   och
fallskärmsavtal. Chefskapet i statliga
bolag eller verk får inte ses som någon
form av statliga förläningar. Frågan om
avgångsvederlag från befattningar vid
statliga bolag bör ses över i samband
med det arbete som revisorerna föreslår
att regeringen skall göra för att ta
fram nya modeller för chefsavveckling
och tidsbegränsade förordnanden (yrk.
2).
Vidare anser motionärerna att det måste
finnas en personalpolicy som tillser
konsekvens och fasta riktlinjer  för
lönesättning på det statliga området. En
särskild central enhet för policy- och
förhandlingsfrågor       avseende
chefsrekrytering och avtal med chefer i
regeringskansli, statliga verk och bolag
bör därför inrättas (yrk. 3)
Slutligen  lyfter motionärerna  fram
betydelsen   av   en   genomtänkt
rekryteringspolitik och förstärkning av
ledarskapet i regeringskansliet (yrk.
4).

Utskottets överväganden

Revisorerna har i granskningsrapporten
gjort en bred genomgång av den statliga
personalpolitikens   framväxt   och
organisation från början av 1960-talet
och framåt. I rapporten erinras om att
det  nybildade  Civildepartementet  i
början av 1980-talet fick ansvaret för
personalpolitiska frågor liksom för löne-
och     förnyelsefrågor     inom
statsförvaltningen. I mitten av 1980-
talet tog statsmakterna beslut om ett
åtgärdsprogram  för  den  statliga
personalpolitiken. Härefter har en rad
beslut fattats som visserligen  inte
avhänt  regeringen  det  övergripande
ansvaret för personalpolitiken men en
tydlig  delegering av ansvaret  till
myndigheterna har skett.

Inriktningen av och målen för den
statliga personalpolitiken m.m.

Vid  sin  granskning har revisorerna
utgått från två grundläggande perspektiv
på den statliga personalpolitiken sådan
den utformades i mitten av 1980-talet.
I  det första perspektivet ses den
statliga  personalpolitiken  som  ett
instrument för regeringen att  styra
förvaltningen. Enligt denna utgångspunkt
bör  de  statliga  personalresurserna
organiseras så att verksamhets-  och
besparingsmål uppnås så effektivt som
möjligt,  med  andra   ord   ett
arbetsgivarintresse.
Det  andra perspektivet - som  kan
betecknas som ett arbetstagarintresse -
utgår från personalens krav på bl.a.
självständighet och ansvar i arbetet
samt  möjlighet  till  inflytande,
delaktighet och personlig utveckling.
I  det  personalpolitiska  beslutet
betonas   att   personal-   och
kompetensförsörjningen har ett direkt
samband   med  hur  myndigheternas
effektivitet  utvecklas  och   att
personalpolitiken är ett viktigt medel i
förnyelsen  av statsförvaltningen.  I
beslutet nämns vidare vissa områden som
särskilt    behöver    utvecklas:
personalförsörjningen       inkl.
chefsförsörjningen,  personalrörlighet
inkl.          chefsrörlighet,
kompetensutveckling         samt
decentralisering  och  förenkling  av
regelverket på personalområdet.  Även
jämställdhet, arbetsmiljö samt löne- och
personalsociala frågor nämns.
Det har gått ungefär ett decennium
sedan riksdagen fattade beslut om en
personalpolitisk reform. Någon samlad
utvärdering av reformen har inte skett,
konstaterar revisorerna. Utskottet ser
därför med tillfredsställelse på den
granskning som revisorerna genomfört.
Enligt revisorerna har flera av målen
för den statliga personalpolitiken inte
uppnåtts.  En orsak till  detta  är
sannolikt att målen på området varit
alltför otydliga och allmänt hållna. En
översyn av inriktningen av och målen för
den  statliga  personalpolitiken  bör
därför enligt revisorerna ske (yrk. 1).
Regeringen   bör  vidare   enligt
revisorerna  utveckla  metoderna  för
uppföljning  och  utvärdering   av
myndigheternas personalpolitik (yrk. 2).
Revisorerna pekar på att satsningarna
på    kompetensutveckling    inom
myndigheterna hittills varit begränsade
och att effekterna av dessa är ovissa.
Regeringen bör skaffa sig en överblick
över omfattningen av och inriktningen på
den personal- och kompetensutveckling
som förekommer hos myndigheterna samt
klargöra  hur  goda  exempel  inom
statsförvaltningen skall gå till (yrk.
3).
Enligt revisorerna saknas i dag en
genomtänkt  statlig  strategi  och
praktiska  lösningar  för  att  öka
personalrörligheten i staten. Regeringen
bör därför se över möjligheterna att öka
personalutbytet mellan bl.a. departement
och   myndigheter   samt   mellan
myndigheterna inbördes (yrk. 4).
Efter  det  att  granskningsrapporten
publicerats  har regeringen  den  25
januari  1996 tillkallat en särskild
utredare med uppdrag att utvärdera hur
den  arbetsgivarpolitiska delegeringen
till myndigheterna har fungerat under de
senaste tio åren (dir. 1996:2).

Enligt direktiven skall utredaren

-   göra  en  samlad bedömning  av
effekterna av 1985 års personalpolitiska
proposition,
-
-  analysera 1994 års ombildning av
arbetsgivarorganisationen för det
statliga området,
-
-  lämna förslag om hur den personal-
och  lönepolitiska utvecklingen  vid
statliga myndigheter fortlöpande skall
kunna följas av regeringen på  ett
överblickbart sätt.
-
I direktiven lämnas en redogörelse för
hur personal- och arbetsgivarpolitiken
inom statsförvaltningen har utvecklats
under de gångna tio åren.

Förutom   de  i  den  föregående
framställningen        redovisade
riksdagsbesluten 1985 och 1987 framhålls
den avreglering som har skett under
perioden  i  syfte  att  ta  bort
särlösningar för statsförvaltningen i
jämförelse   med   den   övriga
arbetsmarknaden. Mot bakgrund av bl.a.
dessa riksdagsbeslut har regering och
riksdag fattat en rad beslut som medfört
genomgripande   förändringar    av
statsförvaltningen.   I   direktiven
framhålls  vidare  den  översyn  och
förenkling  som  har   skett   i
lagstiftningen om offentlig anställning.
Dessutom hänvisas till beslutet 1992 om
nedläggningen av Statens institut för
personalutveckling   (SIPU)   (prop.
1991/92:100, bil. 8, AU9, rskr. 134).
Nedläggningen motiverades med att stöd
som finns att köpa på marknaden av
principiella   skäl   inte   bör
tillhandahållas av staten. Ombildningen
av       den       statliga
arbetsgivarorganisationen den 1  juli
1994 (prop. 1992/93:100, bil. 8, AU10,
rskr. 205, prop. 1993/94:77, AU2y, KU19,
rskr. 264) kan enligt direktiven ses som
en slutpunkt i de senaste tio årens
personal-  och  arbetsgivarpolitiska
delegeringssträvanden.
Som ovan sagts skall utredaren göra en
samlad  bedömning av  effekterna  av
delegeringarna på arbetsgivarpolitikens
område efter 1985 års personalpolitiska
proposition.
Utredaren skall därvid utvärdera hur
myndigheterna    påverkats    av
förändringarna, hur de har hanterat det
ökade ansvaret och vilka problem som kan
ha uppstått på olika områden. Utredaren
skall  särskilt belysa  i  vad  mån
arbetsgivarpolitiken blivit ett aktivt
instrument   i   förnyelsen   av
myndigheternas verksamhet. Likaså bör
myndigheternas  förmåga  att  skapa
nödvändig     rörlighet     och
kompetensutveckling för chefer på nivån
under   myndighetschefen   belysas.
Utredaren  bör  även  undersöka  hur
nedläggningen av SIPU  har  påverkat
myndigheternas    arbete     med
kompetensutveckling.

Utredaren skall särskilt analysera och
utvärdera  1994  års  ombildning  av
arbetsgivarorganisationen  för   det
statliga området för att se i vad mån
syftet med reformen har uppnåtts. Vid
utvärderingen skall effekter på bl.a.
nedanstående områden belysas.
-  Lönebildningen inom systemet för
ramanslagsreformen. Vilka effekter har
det fått på myndigheternas verksamhet
och på löneutvecklingen?
-
-   Myndigheternas  agerande  som
arbetsgivare.  Har  arbetsgivarrollen
utvecklats?
-
-  Samverkan mellan Arbetsgivarverket
och andra arbetsgivarorganisationer.
-
-  Rollfördelningen mellan riksdag,
regering och Arbetsgivarverket.
-
-  Arbetsgivarverkets unika
ledningsform såväl ur regeringens
perspektiv som ur myndigheternas
perspektiv. Hur upplever myndigheterna
sin möjlighet att påverka verksamheten,
de beslut som fattas etc.? Fungerar
myndigheternas representation i
kollegiet, styrelsen och andra referens-
och sektororgan tillfredsställande?
-
-  Arbetsgivarverkets organisation. Hur
har    omvandlingen    påverkat
Arbetsgivarverkets verksamhetsinriktning
och arbetsformer?
-
Det står utredaren fritt att behandla
ytterligare  aspekter   inom   det
arbetsgivarpolitiska området än de ovan
nämnda.
Utredaren skall vidare lämna förslag om
hur  den personal- och lönepolitiska
utvecklingen vid statliga myndigheter
fortlöpande  skall kunna  följas  av
regeringen på ett överblickbart sätt. En
modell för en samlad årlig redovisning
som belyser utvecklingen på områden som
lönebildning,    personalförsörjning,
övertalighet,         rörlighet,
kompetensutveckling och jämställdhet hos
myndigheterna skall tas fram. Utredaren
bör därvid också lämna förslag om hur
ett   system   för  en   löpande
sammanställning    av     sådana
personalpolitiska uppgifter  lämpligen
bör administreras.

Det revisorerna har framhållit om en
sammanhållen strategi och handlingsplan
för det personalpolitiska området och
tydliga  krav  på myndigheterna  att
utveckla sin personalpolitik bör enligt
direktiven inte ske på ett sådant sätt
att viktiga delegeringar som har ägt rum
som ett viktigt led i förnyelsen och
effektiviseringen av statsförvaltningen
ifrågasätts. Regeringen kan dock enligt
direktiven  ange  vilka   allmänna
värderingar som bör gälla inom statlig
verksamhet och göra policyuttalanden som
kan bli vägledande för personalpolitiken
inom statsförvaltningen. Utredaren skall
lämna synpunkter på betydelsen härav.
Utredarens  uppdrag skall  redovisas
senast den 28 februari 1997.
Vänsterpartiet har som framgått av den
föregående  framställningen   liksom
revisorerna lämnat synpunkter på frågan
om kompetensutveckling (motion A13, yrk.
2). I ett handlingsprogram måste de
ansvariga  dels åläggas  att  aktivt
motverka lönediskriminering på grund av
kön (yrk. 4), dels bör vikten av att
båda könen finns representerade inom
alla yrkesområden och yrkeskategorier
betonas (yrk. 5).

Som  framgått  av  redovisningen  av
direktiven är det bl.a. de frågor som
berörs av revisorernas yrkanden 1-4 samt
Vänsterpartiets nyssnämnda yrkanden som
skall behandlas av utredaren.
En fråga som i hög grad hänger samman
med  personalförsörjning är den  som
handlar om att rekrytera rätt personer
med rätta kvalifikationer. Sverige är i
dag ett mångkulturellt samhälle. En stor
andel  av befolkningen bär med  sig
värdefulla  erfarenheter  från  andra
kulturer.  Dessa  erfarenheter  och
kunskaper är det viktigt att ta till
vara i vårt samhälle. Tyvärr tvingas man
konstatera att samhället inte är bra på
att utnyttja den potential som finns hos
den delen av befolkningen. Utskottet
känner därför sympati för de synpunkter
som förs fram i motion A13 (v) (yrk. 6)
om    att    den    statliga
rekryteringspolitiken måste beakta den
erfarenhet   som   personer   med
invandrarbakgrund har. Mot bakgrund av
det vida mandat som utredaren har fått
utgår  utskottet från att även  den
aspekten   på  rekryteringspolitiken
beaktas  i  utredningsarbetet.  Något
särskilt  tillkännagivande  härom  är
därför inte erforderligt.
Vad härefter angår yrkandet i v-motionen
om arbetshandikappades rätt till arbete
(yrk. 7) vill utskottet anföra följande.
I den personalpolitiska propositionen
år 1985 finns ett särskilt avsnitt som
behandlar   vissa   frågor   om
arbetshandikappade.     Föredragande
statsrådet anförde bl.a. följande.
Arbetsmarknadspolitiken skall medverka
till  att alla får ett meningsfullt
arbete.  Arbete och försörjning  ger
oberoende  och  frihet.  Detta  är
väsentliga inslag i välfärden och av
avgörande betydelse för demokratin. Den
som kan bidra till samhällsaktiviteterna
skall inte behöva ställas vid sidan som
passiv åskådare och mottagare.  Alla
människors förmåga och resurser skall
tas tillvara. Detta är grundläggande
utgångspunkter för statens engagemang
som arbetsgivare när det gäller att
bereda arbetshandikappade anställning.

Föredraganden   pekade   även   på
möjligheterna för statliga myndigheter
som   anställer   sökande   med
arbetshandikapp att få lönebidrag.

Utskottet    delar   motionärernas
uppfattning att det är viktigt att värna
de arbetshandikappades rätt till arbete.
Det är även viktigt att staten är ett
föredöme för andra arbetsgivare när det
gäller   ansvaret  för  att   de
arbetshandikappade skall ha arbete. Det
statsfinansiella läget har emellertid
inneburit att inte heller åtgärder för
arbetshandikappade har kunnat undantas
från besparingar. Riksdagen har dock
beslutat (1995/96:AU4, rskr. 61) att
regeringen  skall  återkomma  till
riksdagen med en redogörelse för hur
situationen   när   det   gäller
lönebidragsanställningar utvecklas. Det
finns enligt utskottet inte något i den
förda politiken som talar för att staten
som  arbetsgivare skulle överge  den
politik som lades fast i mitten av 1980-
talet. Eftersom utredarens uppdrag är
att  göra  en  samlad bedömning  av
effekterna av 1985 års personalpolitiska
program utgår utskottet från att även de
arbetshandikappades situation inom den
statliga   sektorn   kommer   att
uppmärksammas.
Mot bakgrund av vad sålunda redovisats
om utredarens uppdrag kan utskottet inte
finna  att  det  i  enlighet  med
revisorernas förslag och de aktuella
motionsyrkandena  från  Vänsterpartiet
skulle  vara erforderligt med  några
tillkännagivanden från riksdagens sida.
Revisorernas  yrkanden  1-4  samt
Vänsterpartiets yrkanden 2 och 4-7 om
inriktningen av och målen  för  den
statliga personalpolitiken, m.m. bör mot
bakgrund av vad sålunda redovisats inte
föranleda någon riksdagens åtgärd.

Utnämningar av verkschefer och
rekryteringspolitiken i
regeringskansliet

I den följande framställningen behandlas
revisorernas förslag som rör arbetet med
bl.a.   rekryteringspolitiken    i
regeringskansliet ( yrk. 6-7) och därmed
sammanhängande motionsyrkanden.

Konstitutionsutskottet har yttrat sig
över  förslagen i dessa  delar  (se
bilaga).

Konstitutionsutskottet    konstaterar
inledningsvis att det inom regeringskan
sliet har påbörjats ett arbete  som
syftar till att åtgärda flera av de
brister som revisorerna uppmärksammat.
Regeringen  har  t.ex.  tillsatt  en
arbetsgrupp med statssekreterare  som
skall se över personalpolitiken inom
regeringskansliet.  Utskottet  pekar
därvid  bl.a.  på  de  ovannämnda
direktiven.
Vidare pekar utskottet på regeringens
chefspolicy som presenteras i broschyren
Statligt ledarskap, Information  från
Statsrådsberedningen         och
Finansdepartementet  (maj  1995)  och
regeringens         chefsprogram
Myndighetschefer.
I   dokumenten   framhålls   att
rekryteringen av myndighetschefer bör
ske utifrån preciserade krav, ett brett
sökförfarande och ett omsorgsfullt urval
bland de slutliga kandidaterna. Särskild
vikt  läggs  vid  ledaregenskaper.
Konstitutionsutskottet anför.
Enligt riktlinjerna bör en skriftlig
kravprofil,  baserad på  myndighetens
nuvarande  och  kommande  verksamhet,
alltid tas fram innan sökandet efter
kandidater  börjar. En myndighetschef
måste ha god kunskap om myndighetens
sakområde och kunna se det  i  ett
helhetsperspektiv. Att leda en statlig
myndighet förutsätter också en rad andra
viktiga kvaliteter. Chefen måste ha god
förmåga  att  samarbeta  med  sin
uppdragsgivare i form av regering och
departement.   Vidare   anförs   i
riktlinjerna att det också krävs förmåga
att analysera, fatta beslut och  ta
ansvar för besluten. Chefen måste kunna
kommunicera med andra intressenter, inte
minst med allmänheten och med massmedia.
Språkkunskaper och allmän kompetens för
internationellt arbete får allt större
betydelse.
I regeringens chefsförsörjningsprogram
framhålls att kandidater bör sökas både
internt  inom statsförvaltningen  och
externt. - - - Först som sist framhålls
ledarskapskompetens  i   regeringens
chefsförsörjningsprogram.
Statsrådsberedningen har i samarbete
med         Finansdepartementets
personalpolitiska enhet det övergripande
ansvaret för regeringens chefsprogram
och dess genomförande.
Det kan påpekas att genom en ändring i
överenskommelsen         mellan
riksdagspartierna  om  förmåner  för
statssekreterare  finns  inte  längre
kravet  på att statssekreterare  som
tjänstgjort  i minst tre  år  skall
erbjudas  en  ny statlig anställning
motsvarande   myndighetschef   (skr.
1994/95:227, 1995/96:KU3).
Utskottet konstaterar sammanfattningsvis
att de av revisorerna begärda åtgärderna
i stor utsträckning redan vidtagits.
Dels har regeringen utfärdat direktiv
till en utredning på området, dels har
uppenbarligen    arbetet    inom
regeringskansliet  med  dessa  frågor
intensifierats. Utskottet  förutsätter
att  de  riktlinjer som uttrycks  i
regeringens  chefsprogram  om  t.ex.
rekryteringen av myndighetschefer också
tillämpas  i  praktiken.  Mot  denna
bakgrund är inte något tillkännagivande
påkallat  och  utskottet  anser  att
yrkandena 6 och 7 i revisorernas förslag
bör avstyrkas.
Utskottet finner, med hänvisning till
vad som anförts, ingen anledning att
föreslå att en särskild central enhet
för  policy-  och  förhandlingsfrågor
avseende chefsrekrytering bör inrättas.
Inte heller finner utskottet skäl att
formulera  ytterligare   krav   på
rekryteringspolicyn i regeringskansliet.
Motion 1995/96:A14 (kds) yrkandena 3 och
4 bör därmed avstyrkas.
Vidare har det framgått att regeringens
chefsförsörjningsprogram innebär att en
skriftlig kravprofil alltid bör tas fram
och att det finns en explicit policy för
rekryteringsarbetet,  t.ex.  avseende
vilka krav som bör ställas på en chef.
Med hänvisning till det anförda bör även
yrkande  1  i  motion  1995/96:A14
avstyrkas.
Beträffande motion 1995/96:A13 yrkande
1 har utskottet inhämtat att frågan om
huruvida ansvaret för personalpolitiken
bör ligga på statssekreterarnivå (som i
dag) eller på en opolitisk tjänsteman
beaktades under arbetet med revisorernas
rapport.  Vid  det  seminarium  som
revisorerna anordnade för behandlingen
av rapporten i november 1995 framhölls
att det ofta finns ett klart samband
mellan t.ex. ett visst politikområdes
prioritering   och   organisatoriska
förändringar inom departementet. Vidare
är   de   svenska   departementen
förhållandevis  små i  internationell
jämförelse. Den begränsade storleken gör
att det är naturligt att den som har det
operativa  ansvaret  också   leder
personalen.
Mot bakgrund av denna bedömning, och av
att det är regeringens uppgift att inom
de  ramar  som  finns  avgöra  hur
regeringskansliet    skall    vara
organiserat, anser utskottet att motion
1995/96:A13 yrkande 1 bör avstyrkas.
- - -

Arbetsmarknadsutskottet konstaterar  i
likhet med konstitutionsutskottet att
det redan har påbörjats ett arbete inom
regeringskansliet för att komma till
rätta med flera av de brister  som
revisorerna   har   uppmärksammat.
Regeringen har exempelvis tillsatt en
arbetsgrupp med statssekreterare  som
skall  se  över personalpolitiken  i
regeringskansliet.   Vidare   finns
regeringens chefspolicy dokumenterad i
chefsprogrammet  Myndighetschefer.  I
detta program återfinns uppgifter om
tillsättningsprocessen vid utnämningar
av  verkschefer.  I  likhet  med
konstitutionsutskottet    förutsätter
arbetsmarknadsutskottet   att   de
riktlinjer som kommer till uttryck i
regeringens  chefsprogram  om  t.ex.
rekrytering av myndighetschefer också
tillämpas i praktiken. Yrkandena 6 och 7
i  revisorernas  förslag  angående
utnämningar  av  verkschefer   och
rekryteringspolitiken         i
regeringskansliet liksom yrkandena 1 och
4 i motion A14 bör mot denna bakgrund
inte föranleda någon riksdagens åtgärd.

Beträffande  frågan om ansvaret  för
personalpolitiken  i regeringskansliet
ifrågasätter motionärerna i motion A13
(v) om det är rimligt att ansvaret för
personalpolitiken skall ligga hos de
politiskt tillsatta statssekreterarna. I
denna       fråga      delar
arbetsmarknadsutskottet den  bedömning
som gjorts i konstitutionsutskottet. Det
är regeringens uppgift att inom de ramar
som finns avgöra hur regeringskansliet
skall vara organiserat. Yrkande 1 i
motion A13 avstyrks därmed.

Tidsbegränsade chefsförordnanden och
chefsavveckling m.m.

Utskottet övergår nu till att behandla
yrkande   5   om   tidsbegränsade
chefsförordnanden och  chefsavveckling
samt  de  motionsyrkanden  som  har
anknytning därtill, nämligen yrkande 3 i
motion A13 och yrkande 2 i motion A14.
Enligt  utskottet ställer  den  nya
förvaltningspolitiken        med
resultatstyrning större och delvis andra
krav  på  chefer inom det  statliga
området. Det kan därför inte  anses
rimligt  att  mer  eller  mindre
slentrianmässigt omförordna chefer som
kanske inte längre uppfyller de krav som
ställs på myndigheten. Det är viktigt
att staten gör tydligt varför det kan
vara nödvändigt med byte på chefsposten.
Samtidigt  vill  utskottet  liksom
revisorerna    understryka    att
chefsavveckling är en fråga som kräver
ingående överväganden. Som revisorerna
framhåller saknas det i dag erforderlig
kunskap   i  chefsavvecklingsfrågor.
Utskottet  delar således revisorernas
bedömning om vikten av ett tydliggörande
av  intentionerna med  tidsbegränsade
chefsförordnanden och att det sker en
översyn av chefsavvecklingsfrågorna.
I detta sammanhang tar utskottet även
upp vissa frågor som hänger samman med
de förmåner som chefer inom den statliga
sektorn  erhåller  i  samband  med
anställningen.
Det har under senare år förts en allmän
diskussion  om  vissa  förmåner  som
förekommer i bl.a. offentlig verksamhet
i  form  av  höga  löner  samt
avgångsvederlag           och
pensionsersättningar. Allmänheten  har
upprörts över de orimligt stora belopp
som personer i ledande ställning kunnat
göra anspråk på. Utskottet delar denna
upprördhet.   Särskilt   de   s.k.
fallskärmsavtalen som redovisats  har
framstått som djupt orättfärdiga vid en
jämförelse  med  den ersättning  som
vanliga  löntagare kan  påräkna  vid
arbetslöshet. För tydlighetens skull bör
understrykas att därmed inte avses de
förordningsreglerade avgångsvederlag som
under vissa förutsättningar betalas ut
till   den   som   innehaft   en
chefsanställning.
Som framgått ovan tas dessa frågor upp
i några motionsyrkanden. Utskottet vill
samtidigt erinra om att frågorna varit
aktuella i riksdagen vid ett flertal
tillfällen  de  senaste  åren.  I
arbetsmarknadsutskottets   betänkande
1994/95:AU4  lämnas  en   utförlig
redovisning av de ställningstaganden som
gjorts i såväl arbetsmarknadsutskottet
som  lag- och näringsutskotten under
senare  tid.  Dessutom  redovisas  i
betänkandet några av de åtgärder som
vidtagits för att komma till rätta med
avarterna   i   anställningsavtalen.
Utskottet  vill även  peka  på  att
konstitutionsutskottet   vid   två
tillfällen under de senaste åren har
granskat      dels      vissa
tjänstetillsättningsärenden,    dels
regeringens handläggning av löner och
arvoden till ledningarna i de statliga
bolagen (1993/94:KU30, rskr. 344 och
1994/95:KU30, rskr. 370).
Trots den utförliga redovisning som
lämnats  i  utskottets  nyssnämnda
betänkande vill utskottet erinra  om
följande.
Regeringen  tillsätter  de  högsta
cheferna   i   statsförvaltningen.
Myndighetschefer och vissa andra chefer
tillsätts normalt för en bestämd tid, i
allmänhet sex år första gången  och
därefter tre år per period. Är en chef
för en myndighet som lyder direkt under
regeringen anställd för bestämd tid får
han förflyttas till en annan statlig
anställning som tillsätts på motsvarande
sätt,  om  det  är  påkallat  av
organisatoriska skäl eller annars är
nödvändigt av hänsyn till myndighetens
bästa.  Om chefen för ett  statligt
affärsverk är anställd för bestämd tid
får han skiljas från sin anställning
före utgången av denna tid om det är
nödvändigt  med hänsyn till  verkets
bästa.
Möjligheten  att  tidsbegränsa  en
verksledande   tjänst   ges   i
anställningsförordningen (1994:373). I
regeringens chefsutvecklingsprogram sägs
att tidsbegränsade förordnanden medvetet
bör användas för att främja rörlighet
mellan  olika uppgifter och uppdrag.
Rörlighet på chefsposten främjar såväl
myndighetens utveckling som chefernas
egen utveckling.
Bestämmelser om chefspension finns i
förordningen (1995:1038) om  statliga
chefspensioner. I förordningen anges de
närmare förutsättningar som måste vara
uppfyllda för att få chefspension. I
förordningen lämnas vidare bestämmelser
om  beräkning  av  pensionen.  En
arbetstagare  som  har  haft  en
chefsanställning i minst tolv år har
rätt till hel pension. För den som haft
en anställning i mindre än tolv år
minskas chefspensionen med vissa närmare
angivna procentsatser. Pensionen skall
vidare  minskas på  visst  sätt  om
arbetstagaren   har   inkomst   av
anställning. Om anställningstiden löper
ut och anställningen inte blir förnyad
av  någon  annan anledning  än  att
arbetstagaren  begär   det   skall
arbetstagaren   ha   rätt   till
avgångsvederlag. Detta  gäller  under
förutsättning att arbetstagaren inte får
någon pension. Avgångsvederlaget betalas
i högst 24 månader om arbetstagaren
innehaft chefsanställning i minst sex
år.  Avgångsvederlaget  minskas  om
vederbörande har inkomst av anställning.
När det gäller cheferna i företag som
är helägda av staten utses inte dessa av
regeringen. Regeringen har emellertid
den  3  februari 1994 antagit vissa
riktlinjer rörande anställningsvillkor
för personer i företagsledande eller
därmed jämförlig ställning. I  dessa
riktlinjer sägs bl.a. att i lönen bör
ingå  kompensation för  avsaknad  av
anställningstrygghet.  Uppsägningstiden
bestäms   enligt   praxis.   De
rekommendationer  som  gäller  för
avgångsvederlagen överensstämmer i stort
med de bestämmelser som gäller enligt
förordningen om statliga chefspensioner.
Uppgifter om anställningsförmåner för
vissa  högre befattningshavare  skall
lämnas i bolagens årsredovisning liksom
om  de väsentligaste uppgifterna  om
framtida pension och avgångsvederlag.
Ingångna avtal om avgångsvederlag som
uppenbart går utöver riktlinjerna skall
omförhandlas om det bedöms kunna ske på
rimliga ekonomiska villkor och om det i
övrigt, med hänsyn till omständigheterna
i  det  enskilda fallet, kan  anses
skäligt.
Enligt   underhandsuppgift   från
Finansdepartementet har finansministern
uppdragit åt vederbörande tjänstemän i
departementet att göra en kartläggning
av avtal om bl.a. avgångsvederlag som
förekommer  i  bolag som  hör  till
Finansdepartementets ansvarsområde.
Trots de åtgärder som sålunda vidtagits
under senare år finns det som också
motionärerna  pekar  på  fortfarande
anledning att reagera på överdrifter som
förekommer i vissa anställningsavtal.
För  staten som arbetsgivare är det
särskilt viktigt att föregå med gott
exempel och att avtal om löner och andra
förmåner  som  träffas  med  ledande
befattningshavare   hos   statliga
myndigheter  och i statliga  företag
ligger på en rimlig nivå.
En hel del åtgärder har som nyss sagts
vidtagits för att komma till rätta med
missförhållandena.  Enligt  utskottets
mening  finns  det  anledning  för
regeringen att noga följa utvecklingen
på detta område och vidta ytterligare
åtgärder  för att stävja  eventuella
missförhållanden.
Utskottet är däremot inte berett att
ställa sig bakom vad som i motion A13
(v) (yrk. 3) förordas om bl.a. lönetak.
Vad  utskottet  med  anledning  av
revisorernas yrkande om tidsbegränsade
chefsförordnanden och  chefsavveckling
m.m. samt motion A14 (yrk. 2) anfört bör
ges regeringen till känna. Motion A13
avstyrks i berörd del.
Eftersom det övergripande ansvaret för
regeringens  chefsprogram  och  dess
genomförande åvilar Statsrådsberedningen
och         Finansdepartementets
personalpolitiska enhet finns det inte
någon anledning att föreslå en särskild
central  enhet  för  policy-  och
förhandlingsfrågor m.m. I likhet med
konstitutionsutskottet     avstyrker
arbetsmarknadsutskottet yrkande  3  i
motion A14.

När det slutligen gäller revisorernas
förslag (yrk. 8) om ett sammanfattande
åtgärdsförslag  anser  utskottet  mot
bakgrund  av  det  redan  påbörjade
utredningsarbetet att något  särskilt
tillkännagivande  härom  inte   är
erforderligt. Yrkandet bör därför inte
föranleda någon riksdagens åtgärd.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande inriktningen av
och  målen  för  den  statliga
personalpolitiken, m.m.
att  riksdagen  lämnar  Riksdagens
revisorers   förslag  1995/96:RR7
yrkandena 1-4 samt motion 1995/96:A13
yrkandena 2 och 4-7 utan  vidare
åtgärd,
res. 1 (v)
2. beträffande utnämningar av
verkschefer och rekryteringspolitiken
i regeringskansliet
att  riksdagen  lämnar  Riksdagens
revisorers   förslag  1995/96:RR7
yrkandena  6  och 7 samt  motion
1995/96:A14 yrkandena 1 och 4 utan
vidare åtgärd,
res. 2 (v)
3.  beträffande ansvaret  för
personalpolitiken          i
regeringskansliet
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:A13 yrkande 1,
res. 3 (v)
4.  beträffande tidsbegränsade
chefsförordnanden och chefsavveckling
m.m.
att  riksdagen med  anledning  av
Riksdagens   revisorers   förslag
1995/96:RR7 yrkande 5 och  motion
1995/96:A14 yrkande 2 samt med avslag
på motion 1995/96:A13 yrkande 3 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
res. 4 (v)
5. beträffande särskild central
enhet   för   policy-    och
förhandlingsfrågor m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:A14 yrkande 3,
res. 5 (kds)
6.  beträffande sammanfattande
åtgärdsförslag
att  riksdagen  lämnar  Riksdagens
revisorers förslag 1995/96:RR7 yrkande 8
utan vidare åtgärd.

Stockholm den 16 april 1996

På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Johnny Ahlqvist

I beslutet har deltagit: Johnny Ahlqvist
(s), Sten Östlund (s), Per Unckel (m),
Berit Andnor (s), Kent Olsson  (m),
Martin Nilsson (s), Laila Bjurling (s),
Patrik Norinder (m), Sonja Fransson (s),
Dan Ericsson (kds), Kristina Zakrisson
(s), Paavo Vallius (s), Anna Åkerhielm
(m),  Margareta Andersson (c),  Siri
Dannaeus (fp), Ingrid Burman (v) och Per
Lager (mp).

Reservationer

1. Inriktningen av och målen för den
statliga personalpolitiken, m.m. (mom.
1)

Ingrid Burman (v) anser

dels att utskottets yttrande på s. 7-11
under rubriken Inriktningen av och målen
för den statliga personalpolitiken, m.m.
bort ha följande lydelse:
Utskottet    delar   revisorernas
uppfattning att regeringen bör ta fram
ett handlingsprogram för den statliga
personalpolitiken.   Den    större
frihetsgrad och det större ansvar som
följt i decentraliseringens spår ökar
behovet av att klargöra myndigheternas
ansvar för en tydlig och genomtänkt
personalpolitik  och personalansvarets
innebörd och omfattning.
Det är i och för sig vällovligt att en
utvärdering  av den personalpolitiska
reform som statsmakterna fattade beslut
om i mitten av 1980-talet nu skall
göras. Men de brister som finns i den
statliga  personalpolitiken  och  som
gäller chefs- och ledarskapsfrågor måste
ändå påtalas och vissa andra frågor bli
föremål för uppmärksamhet.
Vid  sin granskning har revisorerna
utgått från två grundläggande perspektiv
på den statliga personalpolitiken sådan
den utformades i mitten av 1980-talet.
I  det första perspektivet ses den
statliga  personalpolitiken  som  ett
instrument för regeringen att  styra
förvaltningen. Enligt denna utgångspunkt
bör  de  statliga  personalresurserna
organiseras så att verksamhets-  och
besparingsmål uppnås så effektivt som
möjligt.
Det  andra perspektivet - som  kan
betecknas som ett arbetstagarintresse -
utgår från personalens krav på bl.a.
självständighet och ansvar i arbetet
samt  möjlighet  till  inflytande,
delaktighet och personlig utveckling.
I beslutet betonas att personal- och
kompetensförsörjningen är ett viktigt
medel    i    förnyelsen    av
statsförvaltningen. Vissa områden nämns
särskilt: personalförsörjningen, inkl.
chefsförsörjningen,  personalrörlighet
inkl.          chefsrörlighet,
kompetensutveckling         samt
decentralisering  och  förenkling  av
regelverket på personalområdet.  Även
jämställdhet, arbetsmiljö samt löne- och
personalsociala frågor nämns.
Enligt revisorerna har flera av målen
för den statliga personalpolitiken inte
uppnåtts. Revisorerna pekar  på  att
satsningarna på kompetensutveckling inom
myndigheterna hittills varit begränsade
och effekterna av dessa är ovissa. Som
framhålls i motion A13 (v) krävs ett
mycket omfattande arbete när det gäller
kompetensutveckling av all personal. För
att kunna fullgöra de uppgifter som
åläggs  statsmakten och för att  de
statsanställda skall kunna utveckla sig
i arbetet krävs en målmedveten satsning
på  ett utvecklingsarbete vad gäller
arbetsorganisation och decentraliserat
ansvar som tar till vara personalens
engagemang.  Det finns ett  särskilt
starkt  behov  av kompetensutveckling
bland   de   äldre   anställda.
Handlingsprogrammet   bör   enligt
motionärerna  ha en  väl  genomtänkt
strategi   vad   gäller   såväl
kompetensutveckling  av  de  statligt
anställda   som   utveckling   av
arbetsorganisation.  Utskottet  delar
denna uppfattning.
En  fråga  som hänger  samman  med
personalförsörjning är den som handlar
om att rekrytera rätt personer, med
rätta kvaliteter och som passar in i ett
arbetslag. Det handlar också om att
hitta personer som kan möta människors
behov av service och som har förmåga att
både  förmedla och verkställa  olika
myndigheters beslut på ett begripligt
sätt.
Det ställer olika krav på kompetenser.
I dag kan vi konstatera att det finns
för få personer med invandrarbakgrund
inom den statliga sektorn. Det gäller
alla nivåer och inom alla sektorer av
statlig verksamhet. Utskottet delar den
i motion A13 framförda synpunkten att
det måste vara ett övergripande mål att
rekryteringspolitiken tar sikte på att
rekrytera   fler   personer   med
invandrarbakgrund.
Enligt    revisorerna    kvarstår
ojämlikheten i den statliga sektorn. 90
% av alla administratörer är kvinnor
medan chefsyrket är vikt för män. Det är
som också motionärerna i motion A13
framhåller särskilt viktigt att i ett
handlingsprogram framhålla  att  båda
könen skall finnas representerade inom
alla yrkesområden och yrkeskategorier.
Det  ställer  krav  på  en  aktiv
rekryteringspolitik men även en aktiv
kompetensutveckling som leder människor
vidare i arbetet. Det måste klart framgå
att jämställdheten är ett prioriterat
område    för   den    statliga
personalpolitiken och att det åligger
statliga  arbetsgivare  att  årligen
redovisa sina planer för att åstadkomma
detta.
Personalpolitik  innehåller   också
lönepolitik. Det bör som framhålls i
motion A13 åligga regeringen att lämna
tydliga instruktioner. Lika lön  för
likvärdigt   arbete   måste   vara
utgångspunkten.  Fortfarande  kvarstår
lönediskriminering på grund av kön. Det
måste åligga staten att aktivt motverka
löneskillnader på grund av kön och ange
en  tidsplan  för när  dessa  skall
avskaffas.
Enligt utskottets uppfattning är det
viktigt att värna de arbetshandikappades
rätt till arbete. Statlig verksamhet är
en stor arbetsgivare på den svenska
arbetsmarknaden. Den måste även vara en
stor  del  av de arbetshandikappades
arbetsmarknad. Det måste som framhålls i
motion A13 klart framgå av regeringens
handlingsprogram  att  de  statliga
verksamheterna har ett åtagande  att
erbjuda denna grupp sysselsättning och
att statliga arbetsgivare har ett mycket
stort  ansvar  att  behålla   de
lönebidragsanställningar som finns  i
dag.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1. beträffande inriktningen av och
målen   för   den   statliga
personalpolitiken, m.m.
att  riksdagen med  anledning  av
Riksdagens   revisorers   förslag
1995/96:RR7 yrkandena 1-4 samt motion
1995/96:A13 yrkandena 2 och 4-7 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
2. Utnämningar av verkschefer och
rekryteringspolitiken i
regeringskansliet (mom. 2)

Ingrid Burman (v) anser

dels att utskottets yttrande på s. 11-13
under   rubriken  Utnämningar   av
verkschefer och rekryteringspolitiken i
regeringskansliet  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet    delar   revisorernas
uppfattning   att   bristerna   i
beredningsförfarandet vid rekrytering av
verkschefer måste avhjälpas.  Breddad
rekrytering och ökad konkurrens  vid
tillsättningen av myndighetschefer bör
komma till stånd. Även ökad öppenhet vid
tillsättningsprocessen bör  övervägas.
Introduktionen av verkschefer och den
informella    dialogen    mellan
regeringskansli  och   verkscheferna
behöver förbättras.
Revisorernas granskning  har  vidare
visat  att  regeringens  långsiktiga
styrning av myndigheterna brister  i
effektivitet.  Den  nuvarande  låga
prioriteringen  av  regeringskansliets
utveckling medför att arbetssättet inte
motsvarar  dagens  krav  på   en
professionell och genomtänkt styrning av
förvaltningen. I likhet med revisorerna
anser utskottet att en starkare betoning
på  ledarförmåga  bör  införas  vid
rekryteringen     av     chefer.
Ansvarsfördelningen       rörande
personalfrågor bör ses över. Risken för
att frågorna inte behandlas är stor
eller att frågornas behandling försenas
om  det  inte  finns  ett  tydligt
personalansvar.
Vad utskottet anfört om utnämningar av
verkschefer  och  frågor  som  rör
rekryteringspolitiken         i
regeringskansliet bör ges  regeringen
till känna. Motion A14 får därmed anses
i  huvudsak tillgodosedd i  aktuella
delar.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2.  beträffande  utnämningar  av
verkschefer och rekryteringspolitiken
i regeringskansliet
att  riksdagen med  anledning  av
Riksdagens   revisorers   förslag
1995/96:RR7 yrkandena 6 och 7 samt
med  avslag på motion 1995/96:A14
yrkandena 1 och 4 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
3. Ansvaret för personalpolitiken i
regeringskansliet (mom. 3)

Ingrid Burman (v) anser

dels att utskottets yttrande på s. 13 om
ansvaret  för  personalpolitiken  i
regeringskansliet  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet  anser  i  likhet  med
motionärerna i motion A13 att det inte
är   rimligt  att  ansvaret  för
personalpolitiken  i regeringskansliet
skall ligga hos de politiskt ansvariga
statssekreterarna. Visserligen måste det
yttersta     ansvaret      för
rekryteringspolitikens     politiska
inriktning  ligga hos  de  politiskt
ansvariga. Detta utesluter inte att den
politiska ledningen har en hög opolitisk
tjänsteman vid sin sida som har hand om
arbetet med personalpolitiken med alla
dess  inslag  av kompetensutveckling,
rehabiliteringsfrågor, arbetsmiljöarbete
och rekryteringsfrågor. Vad utskottet
med anledning av motion A13 i denna del
anfört bör ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3.  beträffande  ansvaret  för
personalpolitiken i regeringskansliet
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:A13 yrkande 1 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
4. Tidsbegränsade chefsförordnanden och
chefsavveckling m.m. (mom. 4)

Ingrid Burman (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som  under  rubriken  Tidsbegränsade
chefsförordnanden och  chefsavveckling
m.m. på s. 15 börjar med Utskottet är 
och slutar med berörd del  bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser att ett lönetak  i
statlig verksamhet motsvarande lönen för
landets statsminister bör införas. Det
är  inte meningsfullt att hävda att
statliga chefer har ett mer ansvarsfullt
arbete eller en mer krävande uppgift än
landets statsminister.
Dagens höga löner motiveras med att
chefer på en viss nivå ej omfattas av
trygghetslagarna.  Kompensationen  för
detta har blivit orimliga pensionsavtal
och avgångsvederlag. Tydliga regler bör
därför  sättas  upp.  Lagen   om
anställningsskydd kan vara en modell.
Där sägs att lön kan utgå under 3, 6
eller  12  månader  beroende  på
anställningens längd. En annan modell
kan vara riksdagsledamöternas villkor
som innebär 80 % av lönen under ett år
efter en mandatperiod i riksdagen. En
liknande  modell  bör  föras  in  i
handlingsprogrammet för personalpolitik.
Det bör även lämnas som instruktion till
samtliga företrädare i bolagsstyrelser
och på bolagsstämmor.
Vad utskottet med anledning av motion
A13 i berörd del har anfört bör ges
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4.   beträffande  tidsbegränsade
chefsförordnanden och chefsavveckling
m.m.
att riksdagen med anledning av
Riksdagens revisorers förslag
1995/96:RR7 yrkande 5 samt motionerna
1995/96:A13 yrkande 3 och 1995/96:A14
yrkande 2 som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,

5. Särskild central enhet för policy-
och förhandlingsfrågor m.m. (mom. 5)

Dan Ericsson (kds) anser

dels att utskottets yttrande på s. 15 om
särskild central enhet för policy- och
förhandlingsfrågor m.m. bort ha följande
lydelse:

Utskottet  anser  i  likhet  med
motionärerna  i  motion  A14  att
revisorernas granskning visar att flera
skäl talar för att en särskild central
enhet bör inrättas för policy-  och
förhandlingsfrågor       avseende
chefsrekrytering och avtal med chefer i
regeringskansli,  statliga  verk  och
bolag.   Det  måste  finnas   en
personalpolicy som tillser konsekvens
och fasta riktlinjer för lönesättning
och avtal med chefer på det statliga
området. Detta bör ges regeringen till
känna.

dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5.  beträffande särskild  central
enhet   för   policy-    och
förhandlingsfrågor m.m.
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:A14 yrkande 3 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,

Konstitutionsutskottets yttrande

1995/96:KU6y

Riksdagens revisorers förslag angående
den statliga personalpolitiken

Till arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet  har  berett
konstitutionsutskottet  tillfälle  att
yttra sig över Riksdagens revisorers
förslag   angående  den   statliga
personalpolitiken (1995/96:RR7) samt de
motioner som väckts med anledning av
förslaget. Två motioner har  väckts,
nämligen 1995/96:A13 av Hans Andersson
och Ingrid Burman (v) samt 1995/96:A14
av Dan Ericsson och Rose-Marie Frebran
(kds).
Konstitutionsutskottet begränsar sitt
yttrande  till  att  avse  följande
yrkanden:
Förslag 1995/96:RR7 yrkandena
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad revisorerna
har  anfört  rörande utnämningar  av
verkschefer,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad revisorerna
har anfört rörande rekryteringspolitiken
och ledarskapet i regeringskansliet.
Motion 1995/96:A13 yrkande
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   ansvaret    för
personalpolitiken          inom
regeringskansliet,
motion 1995/96:A14 yrkandena
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utnämningar av verkschefer,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en särskild central enhet för
policy- och förhandlingsfrågor avseende
chefsrekrytering och avtal med chefer i
regeringskansli,  statliga  verk  och
bolag,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om rekryteringspolitiken  och
ledarskapet i regeringskansliet.
Utskottet

Bakgrund

Riksdagen fattade åren 1985 och 1987
beslut om en personalpolitisk reform. År
1985 lade regeringen fram en proposition
om  den  statliga  personalpolitiken
(1984/85:219,  AU  1985/86:6,  rskr.
1985/86:48). I propositionen anges två
viktiga utgångspunkter för utvecklingen
av den statliga personalpolitiken. Den
ena är att personalpolitiken tydligare
än tidigare bör vara ett instrument i
förnyelsen av den offentliga sektorn.
Den  andra  är decentralisering  och
strävan   att   bättre   anpassa
personalpolitiken  i  olika  statliga
verksamheter till de skilda miljöer i
vilka de verkar.
Principerna  för  chefsförsörjningen
redovisas i verksledningspropositionen
(prop. 1986/87:99, KU 1986/87:29, rskr.
1986/87:226).  Där  understryks  rege
ringens skyldighet att säkerställa den
kompetens som behövs i ledningen för den
statliga förvaltningen. Denna uppgift
innebär  -  utöver  rekrytering  och
tillsättning av de högsta cheferna -
också uppföljning av deras verksamhet
samt  erforderliga  utbildnings-  och
rörlighetsinsatser i syfte att stärka
chefskompetens   och   verksamhetens
effektivitet. Åtgärderna syftar enligt
propositionen till att göra det möjligt
för regeringen att mer effektivt än
tidigare utnyttja utnämningsmakten för
att underlätta den ökade styrning av
statsverksamheten som propositionen är
inriktad på.

Riksdagens revisorers förslag

I  sitt  förslag  till  riksdagen
(1995/96:RR7) angående  den  statliga
personalpolitiken redovisar Riksdagens
revisorer sin granskning av den ovan
beskrivna  personalpolitiska reformen.
Resultatet  av  granskningen   har
presenterats  i revisorernas  rapport
1994/95:12  Statlig  personalpolitik,
vilken  återfinns  som  bilaga  till
förslaget liksom en sammanfattning av
remissyttranden över densamma. Syftet
med revisorernas granskning har varit
att  undersöka  hur  regeringen  har
genomfört  dessa  beslut  samt  hur
myndigheterna har hanterat sitt vidgade
arbetsgivar-  och  personalansvar  på
området.

Utnämningar av verkschefer

I rapporten framhålls vikten av att
utnämningsmakten fungerar effektivt och
att de främsta medlen för att tillse
detta är en god framförhållning och hög
kvalitet i beredningsförfarandet samt
möjligheter   till   insyn   och
efterkontroll. Revisorerna framhåller i
sitt förslag att man i regeringskansliet
inte   regelmässigt   tar   fram
kravspecifikationer   för   aktuella
chefstillsättningar.  Relativt  sällan
förekommer också professionell assistans
vid denna typ av rekryteringar.
Revisorerna anför vidare att en breddad
rekrytering och en ökad konkurrens vid
tillsättningen av myndighetschefer bör
komma till stånd. Revisorerna har också
övervägt      hur      öppen
tillsättningsprocessen skall vara för
att öka bredden och konkurrensen vid
verkschefsutnämningar. Revisorerna anser
att regeringen bör se över möjligheterna
att     ytterligare    förbättra
tillsättningsprocessen   i   nämnda
avseenden och informera riksdagen om
vilka möjligheter man anser står till
buds. Revisorerna föreslår att riksdagen
ger regeringen det anförda till känna
(yrkande 6).

Rekryteringspolitiken och ledarskapet i
regeringskansliet

I revisorernas rapport konstateras att
kompetensen för långsiktig styrning och
uppföljning  av  förvaltningen  är
begränsad i regeringskansliet och att
man trots detta i första hand rekryterar
yngre  handläggare utan  kvalificerad
yrkeserfarenhet och omfattande kunskaper
om de verksamhetsområden de skall arbeta
med.  Vidare  menar revisorerna  att
ledarförmåga  bör  betonas  mer  vid
rekryteringen     av     chefer.
Ansvarsfördelningen i regeringskansliet
beträffande personalfrågor är oklar.
Revisorerna     anser     att
rekryteringspolitiken och ledarskapet i
regeringskansliet behöver utvecklas och
att riksdagen som sin mening bör ge
regeringen detta till känna (yrkande 7).

Motionerna

Två motioner har väckts med anledning av
revisorernas  förslag.  I   motion
1995/96:A13 (v) erinras bland annat om
att ansvaret för personalpolitiken i dag
ligger  på  de  politiskt  tillsatta
statssekreterarna. I motionen framhålls
att det är en tilltalande ståndpunkt att
den  högste  chefen skall  vara  en
opolitisk  tjänsteman.  Dock  måste
givetvis de politiskt ansvariga ha det
yttersta     ansvaret      för
rekryteringspolitikens     politiska
inriktning  (yrkande  1).  I  motion
1995/96:A14  (kds) föreslås  att  en
särskild central enhet inrättas  för
policy- och förhandlingsfrågor avseende
bland annat chefsrekrytering (yrkande
3).  Vidare  anförs att  det  finns
anledning att andra meriter  än  de
politiska ges större vikt än vad som
sker i dag vid tillsättande av statliga
verkschefer. Ett sätt är enligt vad som
framförs  i  motionen att  förbättra
matchningen    genom    ordentliga
kravspecifikationer  och  en  uppsatt
policy på området rekrytering (yrkande
1). Avslutningsvis yrkas att krav bör
ställas    på   en   genomtänkt
rekryteringspolicy i regeringskansliet
(yrkande 4).

Utskottets bedömning

Utskottet vill framhålla att det inom
regeringskansliet har  påbörjats  ett
arbete som syftar till att åtgärda flera
av  de  brister  som  revisorerna
uppmärksammat. Som revisorerna själva
påpekar är detta en följd av bl.a.
revisorernas granskning. Regeringen har
t.ex.  tillsatt  en arbetsgrupp  med
statssekreterare som skall  se  över
personalpolitiken          inom
regeringskansliet.
Vidare beslutade regeringen den  25
januari 1996 - dvs. ungefär en månad
efter det att revisorerna avgivit sitt
förslag till riksdagen - att en särskild
utredare skall tillkallas med uppdrag
att    utvärdera    hur    den
arbetsgivarpolitiska delegeringen till
myndigheterna under de senaste tio åren
har fungerat (dir. 1996:2). Utredaren
skall därvid bland annat göra en samlad
bedömning av effekterna av 1985 års
personalpolitiska   proposition.   I
direktiven anges vidare att utredaren,
mot  bakgrund av vad  som  sägs  i
Riksdagens revisorers rapport, bör lämna
synpunkter  på  betydelsen  av  att
regeringen, genom att ange  allmänna
värderingar och göra policyuttalanden, i
viss   mån   styr  den  statliga
personalpolitiken.
Regeringens  chefspolicy  presenteras
bl.a. i broschyren Statligt ledarskap.
Information  från Statsrådsberedningen
och Finansdepartementet från maj 1995
och    regeringens    chefsprogram
Myndighetschefer. Det senare programmet
finns  presenterat genom  ett  antal
promemorior daterade mellan åren 1994
och 1996. I dokumenten framhålls att
rekryteringen av myndighetschefer bör
ske utifrån preciserade krav, ett brett
sökförfarande och ett omsorgsfullt urval
bland de slutliga kandidaterna. Särskild
vikt läggs vid ledaregenskaper.
Enligt riktlinjerna bör en skriftlig
kravprofil,  baserad på  myndighetens
nuvarande  och  kommande  verksamhet,
alltid tas fram innan sökandet efter
kandidater  börjar. En myndighetschef
måste ha god kunskap om myndighetens
sakområde och kunna se det  i  ett
helhetsperspektiv. Att leda en statlig
myndighet förutsätter också en rad andra
viktiga kvaliteter. Chefen måste ha god
förmåga  att  samarbeta  med  sin
uppdragsgivare i form av regering och
departement.   Vidare   anförs   i
riktlinjerna att det också krävs förmåga
att analysera, fatta beslut och  ta
ansvar för besluten. Chefen måste kunna
kommunicera med andra intressenter, inte
minst med allmänheten och med massmedia.
Språkkunskaper och allmän kompetens för
internationellt arbete får allt större
betydelse.
I regeringens chefsförsörjningsprogram
framhålls att kandidater bör sökas både
internt  inom statsförvaltningen  och
externt. Statsförvaltningen - inte minst
med de förändringar som skett under
senare år - behöver också få in ledare
med  erfarenheter  från  näringsliv,
organisationer eller andra verksamheter.
Vidare har regeringen uttalat att den i
rekryteringsprocessen kommer att införa
den ordningen att det så långt möjligt
alltid skall finnas en kvinnlig kandidat
med i det slutliga urvalet inför en
nyutnämning. Vad avser rekrytering av
nya myndighetschefer inom den civila
statsförvaltningen skall målet vara att
minst hälften av dem är kvinnor. Först
som sist framhålls ledarskapskompetens i
regeringens chefsförsörjningsprogram.
Statsrådsberedningen har i samarbete
med         Finansdepartementets
personalpolitiska enhet det övergripande
ansvaret för regeringens chefsprogram
och dess genomförande.
Det kan påpekas att genom en ändring i
överenskommelsen         mellan
riksdagspartierna  om  förmåner  för
statssekreterare  finns  inte  längre
kravet  på att statssekreterare  som
tjänstgjort  i minst tre  år  skall
erbjudas  en  ny statlig anställning
motsvarande   myndighetschef   (skr.
1994/95:227, 1995/96:KU3).
Utskottet konstaterar sammanfattningsvis
att de av revisorerna begärda åtgärderna
i stor utsträckning redan vidtagits.
Dels har regeringen utfärdat direktiv
till en utredning på området, dels har
uppenbarligen    arbetet    inom
regeringskansliet  med  dessa  frågor
intensifierats. Utskottet  förutsätter
att  de  riktlinjer som uttrycks  i
regeringens  chefsprogram  om  t.ex.
rekryteringen av myndighetschefer också
tillämpas  i  praktiken.  Mot  denna
bakgrund är inte något tillkännagivande
påkallat  och  utskottet  anser  att
yrkandena 6 och 7 i revisorernas förslag
bör avstyrkas.
Utskottet finner, med hänvisning till
vad som anförts, ingen anledning att
föreslå att en särskild central enhet
för  policy-  och  förhandlingsfrågor
avseende chefsrekrytering bör inrättas.
Inte heller finner utskottet skäl att
formulera  ytterligare   krav   på
rekryteringspolicyn i regeringskansliet.
Motion 1995/96:A14 (kds) yrkandena 3 och
4 bör därmed avstyrkas.
Vidare har det framgått att regeringens
chefsförsörjningsprogram innebär att en
skriftlig kravprofil alltid bör tas fram
och att det finns en explicit policy för
rekryteringsarbetet,  t.ex.  avseende
vilka krav som bör ställas på en chef.
Med hänvisning till det anförda bör även
yrkande  1  i  motion  1995/96:A14
avstyrkas.
Beträffande motion 1995/96:A13 yrkande
1 har utskottet inhämtat att frågan om
huruvida ansvaret för personalpolitiken
bör ligga på statssekreterarnivå (som i
dag) eller på en opolitisk tjänsteman
beaktades under arbetet med revisorernas
rapport.  Vid  det  seminarium  som
revisorerna anordnade för behandlingen
av rapporten i november 1995 framhölls
att det ofta finns ett klart samband
mellan t.ex. ett visst politikområdes
prioritering   och   organisatoriska
förändringar inom departementet. Vidare
är   de   svenska   departementen
förhållandevis  små i  internationell
jämförelse. Den begränsade storleken gör
att det är naturligt att den som har det
operativa  ansvaret  också   leder
personalen.
Mot bakgrund av denna bedömning, och av
att det är regeringens uppgift att inom
de  ramar  som  finns  avgöra  hur
regeringskansliet    skall    vara
organiserat, anser utskottet att motion
1995/96:A13 yrkande 1 bör avstyrkas.

Stockholm den 14 mars 1996

På konstitutionsutskottets vägnar

Birgit Friggebo

I beslutet har deltagit: Birgit Friggebo
(fp), Kurt Ove Johansson (s), Catarina
Rönnung (s), Anders Björck (m), Ingvar
Johnsson (s), Widar Andersson (s),
Birger Hagård (m), Tone Tingsgård (s),
Birgitta Hambraeus (c), Björn von Sydow
(s), Jerry Martinger (m), Barbro Hietala
Nordlund (s), Kenneth Kvist (v), Inger
René (m), Peter Eriksson (mp), Håkan
Holmberg (fp) och Nils-Göran Holmqvist
(s).

Avvikande mening

Kenneth Kvist (v) anser att den del av
utskottets  yttrande som börjar  med
 Beträffande motion och slutar med bör
avstyrkas bort ha följande lydelse:
Utskottet delar uppfattningen i motion
1995/96:A13  (v)  att  en  utvecklad
personalpolitik kräver en hög grad av
professionalism. I dag ligger ansvaret
för personalpolitiken på de politiskt
tillsatta statssekreterarna. Det är inte
rimligt  att kräva att en politiskt
tillsatt statssekreterare utöver sina
kunskaper inom sakområdet också skall ha
hög  kompetens  när  det  gäller
personalpolitik. I remissvaret från SACO
föreslås att den högste chefen  för
personalpolitiken  skall  vara  en
opolitisk  tjänsteman. Detta  är  en
tilltalande ståndpunkt som syftar till
att  garantera  långsiktighet  och
professionalism. Dock måste givetvis de
politiskt ansvariga ha det  yttersta
ansvaret  för  rekryteringspolitikens
politiska inriktning.
Mot  bakgrund av det anförda anser
utskottet att motion 1995/96:A13 (v) bör
tillstyrkas.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Förslaget 1
Motioner 2
Utskottet 2
Bakgrund 2
Revisorernas förslag 3
Motioner 5
Utskottets överväganden 7
Inriktningen av och målen för
den statliga personalpolitiken
m.m. 7
Utnämningar av verkschefer och
rekryteringspolitiken i
regeringskansliet 11
Tidsbegränsade chefsförordnanden
och chefsavveckling m.m. 13
Hemställan 15
Reservationer 17
1. Inriktningen av och målen för
den statliga personalpolitiken,
m.m. (mom. 1), (v) 17
2. Utnämningar av verkschefer och
rekryteringspolitiken i
regeringskansliet (mom. 2), (v) 19
3. Ansvaret för personalpolitiken i
regeringskansliet (mom. 3), (v) 19
4. Tidsbegränsade chefsförordnanden
och chefsavveckling (mom. 4), (v) 20
5. Särskild central enhet för
policy- och förhandlingsfrågor m.m.
(mom. 5), (kds) 20
Bilaga: Konstitutionsutskottets
yttrande 1995/96:KU6y 22