Riksdagsledamöternas pensionssystem

Konstitutionsutskottets bet 2009/10:KU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2009

Beslut

Riksdagsledamöternas pensionssystem ändras (KU12)

Riksdagsledamöternas pensionssystem ändras den 1 januari 2010. Bakgrunden är bland annat att yngre ledamöter missgynnas i dagens system. I det nya systemet är all uppdragstid lika mycket värd när det gäller pensionen, oberoende av ledamotens ålder. Beslutet innebär i korthet följande: Pensionsförmånerna beräknas på samma sätt oavsett ledamotens ålder. Även reglerna för omräkning av förmåner blir desamma oavsett ledamotens ålder. Möjligheten att tjäna in en hel ålderspension på 12 år försvinner. Ålderspensionen tjänas in utan nedre och övre åldersgräns. Tiden som det är möjligt att tjäna in pensionen begränsas dock till högst 30 år. Ledamöternas pensionsförmåner ska, åtminstone tills vidare, vara förmånsbestämda, men reglerna görs mer lika ett avgiftsbestämt system genom att pensionsnivån bestäms av de sammanlagda inkomsterna under uppdragstiden. Pensionsbeloppet följsamhetsindexeras på samma sätt som i det allmänna pensionssystemet. Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag med vissa språkliga och redaktionella ändringar.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till riksdagsstyrelsens framställning.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-11-19
Justering: 2009-11-24
Betänkande publicerat: 2009-11-25
Trycklov: 2009-11-25
bet 2009/10:KU12

Alla beredningar i utskottet

2009-11-19, 2009-11-12, 2009-11-03

Riksdagsledamöternas pensionssystem ändras (KU12)

Riksdagsledamöternas pensionssystem ändras den 1 januari 2010. Bakgrunden är bland annat att yngre ledamöter missgynnas i dagens system. I det nya systemet är all uppdragstid lika mycket värd när det gäller pensionen, oberoende av ledamotens ålder. Förslaget innebär i korthet följande:

 • Pensionsförmånerna beräknas på samma sätt oavsett ledamotens ålder.

 • Även reglerna för omräkning av förmåner blir desamma oavsett ledamotens ålder.
 • Möjligheten att tjäna in en hel ålderspension på 12 år försvinner. Ålderspensionen tjänas in utan nedre och övre åldersgräns. Tiden som det är möjligt att tjäna in pensionen begränsas dock till högst 30 år.
 • Ledamöternas pensionsförmåner ska, åtminstone tills vidare, vara förmånsbestämda, men reglerna görs mer lika ett avgiftsbestämt system genom att pensionsnivån bestäms av de sammanlagda inkomsterna under uppdragstiden.
 • Pensionsbeloppet följsamhetsindexeras på samma sätt som i det allmänna pensionssystemet.
 • Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag med vissa språkliga och redaktionella ändringar.

  Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

  3

  Debatt

  Debatt i kammaren: 2009-12-03
  4

  Beslut

  Beslut: 2009-12-09
  3 förslagspunkter, 3 acklamationer

  Protokoll med beslut

  Riksdagsskrivelse

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. 8 kap. 5 och 9-12 §§, 9 kap. 1 och 6-8 §§, 11 kap. 2 och 7-8 §§ samt 13 kap. 21 § ersättningslagen

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 (lagförslag 1) till 8 kap. 5 och 9-12 §§, 9 kap. 1 och 6-8 §§, 11 kap. 2 och 7-8 §§ samt 13 kap. 21 § i lagen om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter med den ändringen att bestämmelserna får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
  Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2009/10:RS1 i denna del.

  2. Ersättningslagen i övrigt

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter i bilaga 2 (lagförslag 1) i de delar de inte omfattas av det som utskottet föreslagit under punkt 1.
  Därmed bifaller riksdagen framställning 2009/10:RS1 i denna del.

  3. Övriga lagförslag

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till
  a) lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagsledamöter enligt lagförslag 2, med den ändringen att ordet "detta" ska bytas ut mot ordet "prisbasbeloppet" och att övergångsbestämmelsens andra mening ska ha följande lydelse: "Egenlivränta som fastställts före 2010 ska anknytas till prisbasbeloppet för 2010. Om året före det år då egenlivräntan börjar betalas ut är tidigare än 2010 ska egenlivräntan anknytas till prisbasbeloppet för detta tidigare år",
  b) lag om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet enligt lagförslag 3, med den ändringen att ordet "detta" ska bytas ut mot ordet "prisbasbeloppet" och att övergångsbestämmelsens andra mening ska ha följande lydelse: "Egenlivränta som fastställts före 2010 ska anknytas till prisbasbeloppet för 2010. Om året före det år då egenlivräntan börjar betalas ut är tidigare än 2010 ska egenlivräntan anknytas till prisbasbeloppet för detta tidigare år",
  c) lag om upphävande av lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet enligt lagförslag 4,
  d) lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter enligt lagförslag 5,
  e) lag om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd enligt lagförslag 6,
  f) lag om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen enligt lagförslag 7.
  Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2009/10:RS1 i denna del.