Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering

Näringsutskottets bet 2019/20:NU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2020

Beslut

Riksrevisionens granskning av hur myndigheters digitala tjänster underlättar nyföretagande (NU16)

Riksrevisionen har granskat ett antal myndigheters insatser för att göra det enklare att starta företag med hjälp av digitala tjänster. I sin rapport konstaterade revisionen att de digitala tjänsterna har underlättat till viss del men att många av dem behöver förbättras.

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport. I skrivelsen håller regeringen med revisionen om att de digitala tjänsterna visserligen har förenklat för företagarna men inte fullt så mycket som önskat. Samtidigt framhåller regeringen att myndigheterna på olika sätt arbetar med att förbättra tjänsterna.

Riksdagen stöder arbetet med digitala tjänster för ett enklare företagande men konstaterar att arbetet behöver stärkas. Därför riktar riksdagen fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Fler statliga myndigheter bör få i uppdrag att underlätta företagandet i Sverige.
  • Den digitala plattformen Serverat bör breddas med ett större antal tjänster för att fler kommuner ska vilja ansluta sig till den. I dag används Serverat främst för att underlätta tillståndsansökningar i restaurangbranschen.
  • Regeringen bör komma med ytterligare åtgärder för att förenkla företagandet och öka den digitala samverkan mellan myndigheter.
  • När nya regler och bestämmelser införs av myndigheter bör det finnas en tidsgräns för hur länge de ska gälla. Regeringen bör därför pröva att använda så kallade solnedgångsklausuler, vilket innebär att en bestämmelse inte varar tills vidare utan måste omprövas vid en viss tidpunkt.

Utöver tillkännagivandena lade riksdagen regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden om att regeringen bör överväga att ge fler statliga myndigheter ett s.k. förenklingsuppdrag för att på så sätt underlätta företagandet i Sverige. Bifall till motionsyrkanden om att regeringen bör verka för att fler tjänster ansluts till programmet Serverat i syfte att öka anslutningsgraden hos kommunerna. Bifall till motionsyrkanden om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att förenkla företagandet och öka den digitala samverkan mellan myndigheter. Bifall till motionsyrkanden om att regeringen bör pröva att använda solnedgångsklausuler då nya lagar och regler införs. Avslag på övriga motionsyrkanden. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-16
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-19
Reservationer 11
bet 2019/20:NU16

Riksrevisionens granskning av hur myndigheters digitala tjänster underlättar nyföretagande (NU16)

Riksrevisionen har granskat ett antal myndigheters insatser för att göra det enklare att starta företag med hjälp av digitala tjänster. I sin rapport konstaterade revisionen att de digitala tjänsterna har underlättat till viss del men att många av dem behöver förbättras.

Näringsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport. I skrivelsen håller regeringen med revisionen om att de digitala tjänsterna visserligen har förenklat för företagarna men inte fullt så mycket som önskat. Samtidigt framhåller regeringen att myndigheterna på olika sätt arbetar med att förbättra tjänsterna.

Näringsutskottet stöder arbetet med digitala tjänster för ett enklare företagande men konstaterar att arbetet behöver stärkas. Därför vill utskottet att riksdagen riktar fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Fler statliga myndigheter bör få i uppdrag att underlätta företagandet i Sverige.
  • Den digitala plattformen Serverat bör breddas med ett större antal tjänster för att fler kommuner ska vilja ansluta sig till den. I dag används Serverat främst för att underlätta tillståndsansökningar i restaurangbranschen.
  • Regeringen bör komma med ytterligare åtgärder för att förenkla företagandet och öka den digitala samverkan mellan myndigheter.
  • När nya regler och bestämmelser införs av myndigheter bör det finnas en tidsgräns för hur länge de ska gälla. Regeringen bör därför pröva att använda så kallade solnedgångsklausuler, vilket innebär att en bestämmelse inte varar tills vidare utan måste omprövas vid en viss tidpunkt.

Utöver tillkännagivandena föreslår utskottet att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-26
Debatt i kammaren: 2020-05-27
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27
9 förslagspunkter, 4 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 maj 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:42 till handlingarna.

2. Förenklingsuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör överväga att ge fler statliga myndigheter ett s.k. förenklingsuppdrag för att på så sätt underlätta företagandet i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3438 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 2,

2019/20:3439 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 4,

2019/20:3440 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3 och

2019/20:3441 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 1 (S, V, MP)

3. Programmet Serverat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör verka för att fler tjänster ansluts till programmet Serverat i syfte att öka anslutningsgraden hos kommunerna och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3438 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 3,

2019/20:3439 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 3,

2019/20:3440 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2 och

2019/20:3441 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 2 (S, V, MP)

4. Digital samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att förenkla företagandet och öka den digitala samverkan mellan myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3438 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 1,

2019/20:3439 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 1,

2019/20:3440 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1 och

2019/20:3441 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 10 0 0 60
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 50 4 0 295


5. "En dörr in"

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1776 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 1,

2019/20:2444 av Lorentz Tovatt (MP) yrkande 2,

2019/20:2676 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4 i denna del,

2019/20:2743 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 2 och

2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 4 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 10 0 60
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 33 21 0 295


6. Tidsgräns för handläggningstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:386 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 14 och

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4 i denna del.

Reservation 5 (M, SD)

7. Solnedgångsklausul

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör pröva att använda solnedgångsklausuler då nya lagar och regler införs och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:370 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:2506 av Hans Rothenberg (M) yrkande 2,

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 17 och

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 6 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 10 0 0 60
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 23 0 295


8. Implementeringsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:370 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 7 och

2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 7 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 10 0 0 60
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 13 0 295


9. Övrigt om regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:19 av Dennis Dioukarev (SD),

2019/20:27 av Dennis Dioukarev (SD),

2019/20:243 av Martina Johansson (C) yrkandena 1-4,

2019/20:368 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:370 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 1-5,

2019/20:379 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:386 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 15,

2019/20:659 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-3,

2019/20:1137 av Thomas Morell och Mikael Strandman (båda SD),

2019/20:1195 av Ingemar Nilsson och Jasenko Omanovic (båda S),

2019/20:1321 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1322 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2019/20:1650 av Marta Obminska (M),

2019/20:1753 av Martin Ådahl och Niels Paarup-Petersen (båda C) yrkande 2,

2019/20:2179 av Lars-Arne Staxäng (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2262 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2364 av Ida Drougge (M),

2019/20:2372 av Lars Beckman (M),

2019/20:2472 av Margareta Cederfelt (M),

2019/20:2506 av Hans Rothenberg (M) yrkande 1,

2019/20:2602 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 11 och 12,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 5,

2019/20:2962 av Edward Riedl (M) yrkande 1,

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 33,

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 18, 19 och 22,

2019/20:3235 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkandena 2-4,

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkandena 13, 14 och 20,

2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 2-4 och 6 samt

2019/20:3439 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 10 60
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 26 10 18 295