Riksrevisionens ledningsstruktur

Konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 februari 2020

Beslut

Riksrevisionen ledningsstruktur ska ändras (KU6)

Riksdagsstyrelsen har föreslagit att Riksrevisionen ska få en ny ledningsstruktur. Det innebär att myndigheten inte längre ska ledas av tre riksrevisorer, utan av en enda riksrevisor som har ansvar för verksamheten inför riksdagen. Riksdagen ska enligt förslaget också utse en ställföreträdande riksrevisor, som får titeln riksrevisionsdirektör och som ska ha hand om den dagliga administrativa ledningen av myndigheten.

Samma formella krav ska gälla på riksrevisionsdirektören som på riksrevisorn. Riksrevisorn och riksrevisionsdirektören ska vidare ha liknande förutsättningar vad gäller till exempel villkoren för uppdraget.

Riksrevisionens nya ledningsstruktur börjar gälla den 1 april 2020. Riksdagen sa ja till Riksdagsstyrelsens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till framställningen punkterna 1 och 5, i övrigt bifall till framställningen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning, 1 motion
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-30
Justering: 2020-02-11
Trycklov: 2020-02-14
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:KU6

Alla beredningar i utskottet

2020-01-30, 2020-01-16, 2019-12-05

Riksrevisionen ledningsstruktur ska ändras (KU6)

Riksdagsstyrelsen har föreslagit att Riksrevisionen ska få en ny ledningsstruktur. Det innebär att myndigheten inte längre ska ledas av tre riksrevisorer, utan av en enda riksrevisor som har ansvar för verksamheten inför riksdagen. Riksdagen ska enligt förslaget också utse en ställföreträdande riksrevisor, som får titeln riksrevisionsdirektör och som ska ha hand om den dagliga administrativa ledningen av myndigheten.

Samma formella krav ska gälla på riksrevisionsdirektören som på riksrevisorn. Riksrevisorn och riksrevisionsdirektören ska vidare ha liknande förutsättningar vad gäller till exempel villkoren för uppdraget.

Riksrevisionens nya ledningsstruktur ska börja gälla den 1 april 2020. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Riksdagsstyrelsens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 februari 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på framställningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3436 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 62 0 0 8
SD 59 0 0 3
C 28 0 0 3
V 0 24 0 3
KD 18 0 0 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 287 25 0 37


2. Riksdagsordningens huvudbestämmelser om Riksrevisionens ledningsstruktur

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen i de delar som avser huvudbestämmelser med den ändringen att 
a) orden "dels att det ska införas en ny paragraf, 13 kap. 7 a §, av följande lydelse" ska införas i ingressen,
b) rubriken närmast före 9 kap. 18 § ska placeras ovanför "18 §",
c) rubriken närmast före 13 kap. 5 § ska placeras nedanför "13 kap." och ovanför "5 §".
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2019/20:RS5 punkt 1 i denna del.

3. Riksrevisionens ledningsstruktur, övriga bestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) riksdagsstyrelsens förslag till
1. lag om ändring i riksdagsordningen i de delar som avser tilläggsbestämmelser med den ändringen att 
- tilläggsbestämmelse 13.6.2 ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
- orden "dels att rubriken närmast före tilläggsbestämmelse 9.17.6 ska lyda 'Redogörelser från riksrevisorn'" ska införas i ingressen,  
- bilagan ska placeras efter ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna och namnunderskrifterna samt rubriken ska placeras överst till höger och lyda "Bilaga",
2. lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ,
3. lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter,
4. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,
5. lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen med den ändringen att orden "dels att rubriken närmast före 4 § ska lyda 'Riksrevisorn'" ska införas i ingressen,
6. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
7. lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen,
8. lag om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna,
b) utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2019/20:RS5 punkterna 2-4 och 6-8 samt bifaller delvis framställning 2019/20:RS5 punkterna 1 i denna del och 5.

4. Ny utredning om Riksrevisionens ledningsstruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3436 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)