Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem

Skatteutskottets bet 2016/17:SkU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2017

Beslut

Regeringen bör öka takten med att förenkla skattereglerna för företag (SkU27)

Regeringens arbete med att förenkla skattereglerna för företag går för långsamt. Därför uppmanar riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att öka takten och återkomma med en redogörelse för arbetet.

Skatteutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplext skattesystem. Riksrevisionens övergripande slutsats är att arbetet går långsamt och att de föreslagna förändringarna ofta är av begränsad omfattning. Därför rekommenderar revisionen att regeringen intensifierar arbetet med att förenkla skattereglerna för företag.

Riksdagen instämmer i Riksrevisionens rekommendationer. Riksdagen anser dessutom att regeringens åtgärder hittills är otillräckliga för att möta rekommendationerna. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande till regeringen om att göra mer för att öka takten i regelförenklingsarbetet.

Riksdagen lade också skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-20
Justering: 2017-05-04
Trycklov: 2017-05-05
Reservationer 1
bet 2016/17:SkU27

Regeringen bör öka takten med att förenkla skattereglerna för företag (SkU27)

Regeringens arbete med att förenkla skattereglerna för företag går för långsamt. Det anser skatteutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att öka takten och återkomma till riksdagen med en redogörelse för arbetet.

Utskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplext skattesystem. Riksrevisionens övergripande slutsats är att arbetet går långsamt och att de föreslagna förändringarna ofta är av begränsad omfattning. Därför rekommenderar revisionen att regeringen intensifierar arbetet med att förenkla skattereglerna för företag.

Skatteutskottet instämmer i Riksrevisionens rekommendationer. Utskottet anser dessutom att regeringens åtgärder hittills är otillräckliga för att möta rekommendationerna. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att göra mer för att öka takten i regelförenklingsarbetet.

Utskottet föreslår också att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-09
Debatt i kammaren: 2017-05-10
4

Beslut

Beslut: 2017-05-10
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att öka takten i regelförenklingsarbetet för företagen i enlighet med Riksrevisionens slutsatser och återkomma till riksdagen med en utförlig redogörelse för dessa och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) och

lägger skrivelse 2016/17:81 till handlingarna.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 101 0 12
M 74 0 0 10
SD 43 0 0 4
MP 0 21 0 4
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 165 140 0 44