Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning

Socialförsäkringsutskottets bet 2018/19:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2018

Beslut

Rapport om översyn av regelverket för sjuk- och aktivitetsersättning har granskats (SfU12)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om riksrevisionens granskning av regelverket för sjuk- och aktivitetsersättning. Då nya beviljanden av de förmånerna är på väldigt låga nivåer anser regeringen att regelverket bör ses över.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att införa en lagreglerad tidsgräns för prövning av sjuk- och aktivitetsersättning men regeringen anser att det inte behövs då Försäkringskassan idag genomför så kallade särskilda utredningar i högre utsträckning än tidigare. Riksrevisionen rekommenderar även att regeringen att ge Försäkringskassan i uppdrag att utarbeta en ny process för beslut om rätten till sjuk- och aktivitetsersättning men regeringen anser att ett sådant uppdrag är en fråga för myndighetens interna styrning.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-11-15
Justering: 2018-11-22
Trycklov: 2018-11-22
Reservationer 3
bet 2018/19:SfU12

Rapport om översyn av regelverket för sjuk- och aktivitetsersättning har granskats (SfU12)

Socialförsäkringsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om riksrevisionens granskning av regelverket för sjuk- och aktivitetsersättning. Då nya beviljanden av de förmånerna är på väldigt låga nivåer anser regeringen att regelverket bör ses över.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att införa en lagreglerad tidsgräns för prövning av sjuk- och aktivitetsersättning men regeringen anser att det inte behövs då Försäkringskassan idag genomför så kallade särskilda utredningar i högre utsträckning än tidigare. Riksrevisionen rekommenderar även att regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att utarbeta en ny process för beslut om rätten till sjuk- och aktivitetsersättning men regeringen anser att ett sådant uppdrag är en fråga för myndighetens interna styrning.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-27
Debatt i kammaren: 2018-11-28
4

Beslut

Beslut: 2018-11-28
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 28 november 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:8 till handlingarna.

2. Ändrat regelverk för sjuk- och aktivitetsersättning i avvaktan på översyn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:270 av Solveig Zander (C) yrkandena 1 och 2,

2018/19:271 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2018/19:287 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 62 0 0 8
SD 0 61 0 1
C 0 0 29 2
V 0 0 25 3
KD 20 0 0 2
L 19 0 0 1
MP 14 0 0 2
Totalt 206 61 54 28