Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU26

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2021

Nästa händelse: Behandling 15 juni 2021

Utskottets förslag

Myndigheternas utvärderingar av näringspolitiken har granskats (NU26)

Riksrevisionen har i en rapport granskat om myndigheternas effektutvärderingar av näringspolitiken håller tillräckligt hög kvalitet. En slutsats är att det finns betydande brister. Riksrevisionen rekommenderar bland annat att

  • myndigheten Tillväxtanalys i högre grad används för att utvärdera effekter av näringspolitiska satsningar
  • att återrapporter görs i högre grad och med ökad tydlighet
  • att syftet med uppföljningar av näringspolitiska insatser tydliggörs.

I en skrivelse instämmer regeringen delvis i Riksrevisionens synpunkter, men framhåller också att den bedrivit ett arbete de senaste åren för att förbättra uppföljningar och utvärderingar av näringspolitiska insatser.

Näringsutskottet välkomnar Riksrevisionens rapport och noterar att det pågår arbete inom Regeringskansliet och myndigheterna med att utveckla metoder och analyser. Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-06-03, 2021-05-20

Myndigheternas utvärderingar av näringspolitiken har granskats (NU26)

Riksrevisionen har i en rapport granskat om myndigheternas effektutvärderingar av näringspolitiken håller tillräckligt hög kvalitet. En slutsats är att det finns betydande brister. Riksrevisionen rekommenderar bland annat att

  • myndigheten Tillväxtanalys i högre grad används för att utvärdera effekter av näringspolitiska satsningar
  • att återrapporter görs i högre grad och med ökad tydlighet
  • att syftet med uppföljningar av näringspolitiska insatser tydliggörs.

I en skrivelse instämmer regeringen delvis i Riksrevisionens synpunkter, men framhåller också att den bedrivit ett arbete de senaste åren för att förbättra uppföljningar och utvärderingar av näringspolitiska insatser.

Näringsutskottet välkomnar Riksrevisionens rapport och noterar att det pågår arbete inom Regeringskansliet och myndigheterna med att utveckla metoder och analyser. Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Regeringens skrivelse

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:4051 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 4 i denna del,

2020/21:4053 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:4056 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

lägger skrivelse 2020/21:178 till handlingarna.

Reservation 1 (M, SD, KD)

2. Företagsstödens utformning och utvärdering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1086 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 6,

2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7 och

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 33.

Reservation 2 (M, SD, KD)

3. Vissa övriga frågor om det statliga stödet till innovation och företagande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4051 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 1, 3 och 4 i denna del.

Reservation 3 (SD)