Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2019

Beslut

Investeringsstödet till särskilt boende för äldre har granskats (SoU14)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av investeringsstödet för att bygga särskilda boenden för äldre och om stödet har lett till fler platser. Revisionen konstaterar att det snarare är driftskostnaden för en verksamhet som håller tillbaka utvecklingen, inte själva byggkostnaden. Revisionens slutsats är att stödet inte är ändamålsenligt utformat för alla kommuner. Regeringen bör därför följa upp utvecklingen och skapa samsyn om läget med kommunerna men även se över alternativa lösningar för investeringsstödet, exempelvis ett mer allmänt riktat stöd till kommunernas äldreomsorg.

Regeringen håller med revisionen om problembilden kring stödet och att de stora kostnaderna främst finns i driften av boendena. Regeringen delar också bedömningen att det behövs samsyn med kommunerna om deras behov och att alternativa lösningar för ökat byggande kan behöva ses över.

Riksdagen delar regeringens bedömning av Riksrevisionens rapport och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionsyrkandena.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-07
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-19
Reservationer 7
Betänkande 2018/19:SoU14

Alla beredningar i utskottet

2019-03-07, 2019-02-14

Investeringsstödet till särskilt boende för äldre har granskats (SoU14)

Socialutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av investeringsstödet för att bygga särskilda boenden för äldre och om stödet har lett till fler platser. Revisionen konstaterar att det snarare är driftskostnaden för en verksamhet som håller tillbaka utvecklingen, inte själva byggkostnaden. Revisionens slutsats är att stödet inte är ändamålsenligt utformat för alla kommuner. Regeringen bör därför följa upp utvecklingen och skapa samsyn om läget med kommunerna men även se över alternativa lösningar för investeringsstödet, exempelvis ett mer allmänt riktat stöd till kommunernas äldreomsorg.

Regeringen håller med revisionen om problembilden kring stödet och att de stora kostnaderna främst finns i driften av boendena. Regeringen delar också bedömningen att det behövs samsyn med kommunerna om deras behov och att alternativa lösningar för ökat byggande kan behöva ses över.

Utskottet delar regeringens bedömning av Riksrevisionens rapport och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-27
Debatt i kammaren: 2019-03-28
4

Beslut

Beslut: 2019-03-28
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:34 till handlingarna.

2. Ekonomiskt stöd till kommunernas äldreomsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3020 av Anders W Jonsson och Sofia Nilsson (båda C) yrkande 1,

2018/19:3021 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:3023 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 0 57 0 13
SD 0 0 58 4
C 0 26 0 5
V 25 0 0 3
KD 21 0 0 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 163 83 58 45


3. Uppföljning och utvärdering av investeringsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3019 av Michael Anefur m.fl. (KD),

2018/19:3020 av Anders W Jonsson och Sofia Nilsson (båda C) yrkande 2 och

2018/19:3023 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 0 57 0 13
SD 58 0 0 4
C 0 0 26 5
V 25 0 0 3
KD 0 0 21 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 200 57 47 45


4. Uppföljning av avvecklade platser i särskilda boenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3021 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 57 0 0 13
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 21 0 0 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 246 58 0 45


5. Statistik över behovet av särskilda boenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3022 av Karin Rågsjö m.fl. (V).

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 57 0 0 13
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 0 25 0 3
KD 21 0 0 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 279 25 0 45